Vragen over stank­overlast door mest­ver­werker Den Ouden in Helmond


Geacht college,

Mestverwerker Den Ouden in Helmond zorgt al jaren voor stankoverlast bij omwonenden, met name de bewoners van de wijken Brouwhuis en Rijpelberg. Een zogeheten ‘snuffelploeg’ van de omgevingsdienst (ODZOB) constateerde recent ‘ernstige geurhinder, waarschijnlijk veroorzaakt door het bedrijf Den Ouden’. De stankoverlast is een gevolg van een productievolume dat binnen de norm van de vergunning ligt.

Niet alleen huishoudens ervaren stankoverlast van de mestverwerker. Ten minste één bedrijf, dat op hetzelfde bedrijventerrein is gevestigd als Den Ouden, heeft op het kantoor filters laten plaatsen om de stank buiten te houden. Een werknemer van het bedrijf noemt dat – ons inziens terecht – de omgekeerde wereld.

De Raad van State legde het bedrijf recent op zich te houden aan de door de provincie aangescherpte milieuvoorschriften. Daarnaast moet Den Ouden een extra geuronderzoek doen.

Het bedrijf ziet de oplossing in “een hogere schoorsteen met daarin technische snufjes om de geuruitstoot te beperken”, waar de provincie en de ODZOB enthousiast over zouden zijn. Er is een nieuwe vergunning en een wijziging van het bestemmingsplan voor nodig.

Wij hebben hierover de volgende vragen.

  1. Bent u bekend met de al jaren durende stankoverlast, waar mestverwerker Den Ouden de bewoners van met name de Helmondse wijk Brouwhuis opzadelt? Wat vindt u van deze situatie?
  2. Vindt u het met ons onacceptabel dat de inwoners van Brouwhuis te maken hebben met ernstige geurhinder, zoals door de ODZOB geconstateerd? Zo nee, waarom niet?
  3. Bent u het met ons eens dat het niet zo mag zijn dat bedrijven zich genoodzaakt zien om luchtfilters aan te schaffen om hun werknemers te beschermen tegen de stank van een ander bedrijf? Zo ja, kan een stankoverlast ervarend bedrijf de kosten van zulke maatregelen verhalen, en op wie? Zo nee, op basis waarvan bent u dit niet met ons eens?
  4. Bent u het met ons eens dat de vergunningsnormen blijkbaar niet hoog genoeg zijn, aangezien deze normen ernstige geurhinder tot gevolg hebben? Zo nee, waarom niet?
  5. Nu blijkt dat vergunde mestverwerkingsactiviteiten kunnen resulteren in ernstige geurhinder; bent u het met ons eens dat de angst van huishoudens nabij bedrijventerrein Elzenburg in Oss, voor ernstige geurhinder van de geplande mestverwerker van MACE en OOC, terecht is? Zo nee, waarom niet?
  6. Graag horen wij wat de aangescherpte milieuvoorschriften voor Den Ouden concreet inhouden en op basis waarvan u de milieuvoorschriften heeft kunnen aanscherpen.
  7. Klopt het dat u positief heeft gereageerd op het plan van een hogere schoorsteen met ‘technische snufjes’ om de geuruitstoot te beperken?
  8. Indien ‘ja’ op voorgaande vraag: Kunt u onderbouwen dat deze hogere schoorsteen de geurhinder tot een acceptabel niveau gaat verlagen? Zo ja, zien wij de onderbouwing graag tegemoet. Zo nee, op basis waarvan heeft u dan toch positief gereageerd op het plan?
  9. Is er al een vergunningaanvraag voor de hogere schoorsteen gedaan, of is er anderszins (ambtelijk) overleg over dit plan? Zo ja, horen wij hier graag meer over.
  10. Worden de huidige ervaringen, van ernstige geurhinder als gevolg van een vergund productievolume, meegenomen in het proces om via een planMER te komen tot regionale afspraken voor locaties voor schone en veilige mestbewerking? Zo ja, op welke wijze betrekt u deze ervaringen in het proces en/of de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)? Zo nee, waarom niet?


Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel,
Partij voor de Dieren