Tech­nische vragen over een grote mest­ver­gis­tings- en -verwer­kings­in­stal­latie in Tilburg


Indiendatum: 20 aug. 2021

Wij lezen dat multinational VTTI bezig is een grote mestfabriek aan de Vloeiveldweg in Tilburg te realiseren. De benodigde vergunningen zouden hiervoor al in bezit zijn.

Als we zoeken in het online vergunningenloket van de provinciale website, vinden we veel vergunningen die betrekking kunnen hebben op de locatie, maar mede doordat er vaak lijkt te zijn gewisseld van bedrijf dat mestverwerking op deze locatie wil uitvoeren – ‘VTTI’, ‘Zitta-Biogas’, ‘Deponie Zuid’, ’Attero Zuid’, ‘RE-N Technology’, ’De Spinder’ – is het ons niet duidelijk op basis van welke provinciale vergunningen er nu mest mag worden verwerkt op de locatie.

Vandaar deze technische vragen.

1. Klopt het dat de, voor mestverwerking en -vergisting op deze locatie in Tilburg, benodigde provinciale vergunningen zijn verleend?

2. Indien ‘ja’ op voorgaande vraag: waar kunnen we deze vergunningen inzien, en zijn deze vergunningen nog geldig? Welke capaciteit te verwerken mest is momenteel vergund?

3. Indien ‘ja’ op voorgaande vraag: zijn deze vergunningen in lijn met het huidige beleid aangaande stikstof, geuroverlast en volksgezondheid?

4. Indien ‘ja’ op voorgaande vraag: graag concreet aangeven waaruit dit blijkt.

5. Indien ‘ja’ op vraag 1: over welke routes gaan de af- en aanrijdende mestwagens rijden, en om hoeveel vrachtwagens per dag gaat het?

6. Zijn de voor de plannen benodigde gemeentelijke bouwvergunningen al verleend?

Indiendatum: 20 aug. 2021
Antwoorddatum: 24 aug. 2021

Wij lezen dat multinational VTTI bezig is een grote mestfabriek aan de Vloeiveldweg in Tilburg te realiseren. De benodigde vergunningen zouden hiervoor al in bezit zijn.

Als we zoeken in het online vergunningenloket van de provinciale website, vinden we veel vergunningen die betrekking kunnen hebben op de locatie, maar mede doordat er vaak lijkt te zijn gewisseld van bedrijf dat mestverwerking op deze locatie wil uitvoeren – ‘VTTI’, ‘Zitta-Biogas’, ‘Deponie Zuid’, ’Attero Zuid’, ‘RE-N Technology’, ’De Spinder’ – is het ons niet duidelijk op basis van welke provinciale vergunningen er nu mest mag worden verwerkt op de locatie.

Vandaar deze technische vragen.

1. Klopt het dat de, voor mestverwerking en -vergisting op deze locatie in Tilburg, benodigde provinciale vergunningen zijn verleend?

Antwoord:
Ja. Deze activiteit is al sinds 2012 opgenomen in de aan Deponie Zuid N.V./B.V. verleende omgevingsvergunningen voor haar locatie “De Spinder”, gelegen aan Vloeiveldweg 8 te Tilburg. Op 14 oktober 2014 en 4 april 2018 zijn vergunningen verleend die -onder meer- zien op het veranderen van deze activiteit. In de vergunning uit 2018 zijn tevens meegenomen de onderdelen het bouwen van de installatie, het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (vanwege de hoogte van de silo’s) en natuur (soorten- en gebiedsbescherming).


2. Indien ‘ja’ op voorgaande vraag: waar kunnen we deze vergunningen inzien, en zijn deze vergunningen nog geldig? Welke capaciteit te verwerken mest is momenteel vergund?

Antwoord:
de vigerende vergunningen zijn terug te vinden op de website van de provincie Noord-Brabant:

In de op 14 oktober 2014 verleende omgevingsvergunning is de thans vergunde capaciteit bepaald: per kalenderjaar mag in totaal 325.000 ton aan mest en overige afvalstoffen (285.000 ton mest en 40.000 overige afvalstoffen) worden geaccepteerd ten behoeve van de mestvergistings-/mestverwerkingsinstallatie.


3. Indien ‘ja’ op voorgaande vraag: zijn deze vergunningen in lijn met het huidige beleid aangaande stikstof, geuroverlast en volksgezondheid?

Antwoord:
Ja


4. Indien ‘ja’ op voorgaande vraag: graag concreet aangeven waaruit dit blijkt.

Antwoord:
De benodigde vergunningen zijn verleend, waardoor het realiseren en in gebruik nemen van de mestvergistingsinstallatie conform deze vergunningen, toegestaan is. In deze vergunningen is beoordeeld of de aangevraagde activiteiten conform de geldende wet- en regelgeving vergunbaar waren. Dit bleek het geval.
Begin juli 2021 zijn wij door Deponie Zuid B.V. benaderd met de vraag of/hoe een aantal (met name bouwkundige) wijzigingen doorgevoerd kunnen worden ten opzichte van de in 2018 vergunde situatie. Hierop hebben wij aangegeven dat wij over onvoldoende informatie beschikken om dit te kunnen beoordelen, aanvullende gegevens zijn nodig.
Indien dit leidt tot een nieuwe aanvraag, zullen wij deze toetsen aan de op dat moment van toepassing zijnde wet- en regelgeving.


5. Indien ‘ja’ op vraag 1: over welke routes gaan de af- en aanrijdende mestwagens rijden, en om hoeveel vrachtwagens per dag gaat het?

Antwoord:
Ingevolge de vergunning, vindt de ontsluiting van aan- en afrijdende vrachtverkeer plaats in zuidelijke richting over de Vloeiveldweg.
Ten behoeve van de mestverwerking zijn 37 vrachtwagens per dag vergund.


6. Zijn de voor de plannen benodigde gemeentelijke bouwvergunningen al verleend?

Antwoord:
zie het antwoord op vraag 1. Aangezien wij het bevoegde gezag voor de betreffende inrichting zijn, worden door ons (zo mogelijk) ook de aangevraagde vergunningen voor het onderdeel bouwen verleend.