Vragen over de uitbreiding van het overlast gevende bedrij­ven­terrein Poort43 in Sterksel met een logistiek centrum van 5 hectare


Indiendatum: 30 jul. 2021

Geacht college,

Wij lezen in het Eindhovens Dagblad dat Chijnsgoed Parkmanagement B.V. het bedrijventerrein Poort43 verder vol wil bouwen, door er een logistiek centrum van vijf hectare groot te bouwen. Het bedrijventerrein, aan de Pastoor Thijssenlaan in Sterksel, is 22 hectare groot en nog niet volgebouwd. Het college van B en W van Heeze-Leende is in principe akkoord, op voorwaarde dat de overlast op de leefomgeving vermindert.

Op Poort43 is ook de mestvergister van Blue Sphere gevestigd. Hiertegen lopen en/of liepen meerdere handhavingszaken wegens het stelselmatig overtreden van vergunningsvoorschriften. Er wordt veel overlast van ervaren door omwonenden. Met het toevoegen van een logistiek centrum aan het bedrijventerrein, is onlosmakelijk het massaal af- en aanrijden van vrachtwagens verbonden.

Wij zien niet in hoe een 5 hectare groot logistiek centrum op de locatie kan zorgen voor minder overlast. Wij hebben daarom volgende vragen.

1. Bent u al bekend met deze plannen? Is er al een vergunningsaanvraag ingediend?

2. Is het volgens uw college reëel dat de overlast op de leefomgeving daadwerkelijk minder wordt, met de komst van een logistiek centrum? Zo ja, welke concrete middelen denkt u dat hiertoe ingezet kunnen worden, die redelijkerwijs passen in de business case van het bedrijventerrein?

In het artikel geeft een van de aandeelhouders van het bedrijvenpark aan dat er in totaal 1.200 vervoersbewegingen per dag zijn vergund, en dat dat aantal met het logistieke centrum niet zal worden overschreden.

3. Kunt u aangeven hoeveel vervoersbewegingen per dag er momenteel aan het bedrijventerrein zijn toe te schrijven? Met welke factor denkt u dat het aantal vervoersbewegingen zal toenemen indien het beoogde logistiek centrum operatief is?

4. Op welke wijze draagt de bouw van weer een logistiek centrum, met af- en aanrijdende vrachtwagens met extra uitstoot van fijnstof als resultaat, bij aan uw ambitie om drie gezonde levensjaren erbij te realiseren voor elke Brabander in 2030?

5. Op welke wijze draagt de bouw van weer een logistiek centrum, met af- en aanrijdende vrachtwagens met extra uitstoot van stikstof als resultaat, bij aan het sterker maken van de natuur en het verminderen van stikstofuitstoot?

De eerder genoemde aandeelhouder stelt in het artikel dat het logistiek centrum een “duurzaam, hoogwaardig en schoon alternatief” is voor de geschrapte plannen van een tweede mestvergister en afvalverbrander op het bedrijventerrein.

6. Deelt u de mening van deze aandeelhouder? Zo ja, op welke wijze zijn een mestvergister en afvalverbrander minder duurzaam, hoogwaardig en schoon dan een logistiek centrum met af- en aanrijdende vrachtwagens? Zo nee, waarom niet?


Met vriendelijke groet,

Anne-Miep Vlasveld,
Partij voor de Dieren Noord-Brabant

Indiendatum: 30 jul. 2021
Antwoorddatum: 7 sep. 2021

Wij lezen in het Eindhovens Dagblad dat Chijnsgoed Parkmanagement B.V. het bedrijventerrein Poort43 verder vol wil bouwen, door er een logistiek centrum van vijf hectare groot te bouwen. Het bedrijventerrein, aan de Pastoor Thijssenlaan in Sterksel, is 22 hectare groot en nog niet volgebouwd. Het college van B en W van Heeze-Leende is in principe akkoord, op voorwaarde dat de overlast op de leefomgeving vermindert.

Op Poort43 is ook de mestvergister van Blue Sphere gevestigd. Hiertegen lopen en/of liepen meerdere handhavingszaken wegens het stelselmatig overtreden van vergunningsvoorschriften. Er wordt veel overlast van ervaren door omwonenden. Met het toevoegen van een logistiek centrum aan het bedrijventerrein, is onlosmakelijk het massaal af- en aanrijden van vrachtwagens verbonden.

Wij zien niet in hoe een 5 hectare groot logistiek centrum op de locatie kan zorgen voor minder overlast. Wij hebben daarom volgende vragen.

1. Bent u al bekend met deze plannen? Is er al een vergunningsaanvraag ingediend?

Antwoord:
Ja, de plannen zijn door de ontwikkelende partij eerder dit jaar aan ons ambtelijk en de gemeente Heeze-Leende gepresenteerd als mogelijke ontwikkelingsrichting. Wij hebben hiervan kennisgenomen.
Nee, op dit moment is er nog geen vergunning voor deze activiteit aangevraagd. Een aanpassing van het bestemmingsplan is tevens nodig, waarvoor de procedure nog opgestart moet worden. Over het vestigen van een logistiek centrum op deze locatie heeft nog geen regionale afstemming plaatsgevonden.


2. Is het volgens uw college reëel dat de overlast op de leefomgeving daadwerkelijk minder wordt, met de komst van een logistiek centrum? Zo ja, welke concrete middelen denkt u dat hiertoe ingezet kunnen worden, die redelijkerwijs passen in de business case van het bedrijventerrein?

Antwoord:
Op dit moment ligt er nog geen concreet plan. Er is nog geen aanvraag ingediend met bijbehorende onderzoeken. Op basis van de nu beschikbare informatie is het voor ons niet mogelijk om te beoordelen wat de gevolgen voor de omgeving zijn. Wij kunnen de aan te vragen activiteiten op dit moment niet vergelijken met de huidige activiteiten. De effecten op de omgeving zullen wij toetsen op het moment dat wij een aanvraag ontvangen. De gemeente zal ook een milieutoets uitvoeren bij de voorbereiding van een mogelijk bestemmingsplan. Ook deze procedure moet nog opgestart worden.


In het artikel geeft een van de aandeelhouders van het bedrijvenpark aan dat er in totaal 1.200 vervoersbewegingen per dag zijn vergund, en dat dat aantal met het logistieke centrum niet zal worden overschreden.

3. Kunt u aangeven hoeveel vervoersbewegingen per dag er momenteel aan het bedrijventerrein zijn toe te schrijven? Met welke factor denkt u dat het aantal vervoersbewegingen zal toenemen indien het beoogde logistiek centrum operatief is?

Antwoord:
Volgens de vigerende omgevingsvergunning is er ruimte voor maximaal 1.286 vervoersbewegingen per dag. Op dit moment kunnen we geen vergelijking maken met het beoogde logistiek centrum. Reden is dat we nog geen concrete invulling van deze ontwikkeling hebben en dus ook geen beeld van de mogelijke toename van verkeersbewegingen.


4. Op welke wijze draagt de bouw van weer een logistiek centrum, met af- en aanrijdende vrachtwagens met extra uitstoot van fijnstof als resultaat, bij aan uw ambitie om drie gezonde levensjaren erbij te realiseren voor elke Brabander in 2030?

Antwoord:
Uit onderzoek zal moeten blijken of het toevoegen van een logistiek centrum, en het verdwijnen van een deel van de huidige bedrijvigheid, per saldo voor een verbetering van de leefomgeving zorgt ten opzichte van de huidige situatie. Hier kunnen wij op dit moment nog geen uitspraak over doen, omdat er nog geen aanvraag ingediend is met bijbehorende onderzoeken.


5. Op welke wijze draagt de bouw van weer een logistiek centrum, met af- en aanrijdende vrachtwagens met extra uitstoot van stikstof als resultaat, bij aan het sterker maken van de natuur en het verminderen van stikstofuitstoot?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 4.


De eerder genoemde aandeelhouder stelt in het artikel dat het logistiek centrum een “duurzaam, hoogwaardig en schoon alternatief” is voor de geschrapte plannen van een tweede mestvergister en afvalverbrander op het bedrijventerrein.

6. Deelt u de mening van deze aandeelhouder? Zo ja, op welke wijze zijn een mestvergister en afvalverbrander minder duurzaam, hoogwaardig en schoon dan een logistiek centrum met af- en aanrijdende vrachtwagens? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Deze vraag kunnen wij niet beantwoorden zonder de concrete invulling van de plannen te kennen, van zowel de afvalverbrander, de tweede mestvergister als het logistiek centrum. Op 17 januari 2021 hebben wij een gefaseerde aanvraag voor een revisievergunning ontvangen, onder andere voor uitbreiding van de mestvergistingsactiviteiten en de afvalverbrander (Pyrolyse). Deze aanvraag hebben wij buiten behandeling gelaten, omdat de aanvraag onvolledig was, en dus ook niet inhoudelijk beoordeeld. Van de logistieke activiteiten hebben wij, zoals hierboven aangegeven, nog geen concrete plannen en onderbouwing ontvangen.