Tech­nische vragen over geplande thea­ter­voor­stel­lingen in de Biesbosch zonder vergunning


Indiendatum: sep. 2019

Geacht college,

Zoals bij u bekend is een aantal theatervoorstellingen gepland op de Hofmansplaat, midden in Natura 2000-gebied de Biesbosch. Omdat het in onze ogen vanzelfsprekend is dat het opbouwen van tribunes met licht en geluid, en de 10 voorstellingen met elke keer minstens 100 bezoekers, in gaan tegen de natuurdoelstellingen die voor de Biesbosch gelden, hebben wij hierover eerder schriftelijke vragen gesteld.

In de beantwoording van onze vragen ging u uit van vier voorstellingen, te weten op 13, 14, 20 en 21 september, tussen 20:00 en 22:30 uur. Inmiddels geeft de initiatiefnemer aan dat er tien voorstellingen zijn uitverkocht. De initiatiefnemer geeft in de media tevens aan dat de voorstellingen ook zonder vergunning doorgang zullen vinden.

1. Op welke data en tijdstippen zouden de tien voorstellingen plaatsvinden (indien vergund)?

2. Op welke wijze is de initiatiefnemer door de provincie op de hoogte gesteld van het feit dat de voorstellingen zonder vergunning niet plaats mogen vinden?

Er is geen vergunning aangevraagd voor het project en er heeft ook geen onderzoek plaatsgevonden naar de mogelijke effecten op de natuur. Mogelijke negatieve gevolgen kunnen daardoor niet worden uitgesloten. De initiatiefnemer geeft in de media aan dat de voorstellingen ondanks dit gegeven plaats zullen vinden.

3. Bij wie ligt de zorgplicht voor de Biesbosch?

4. Klopt het dat, indien de activiteiten plaatsvinden zonder een vergunning, er sprake is van een wetsovertreding?

5. Welke consequenties heeft het als initiatiefnemer zonder vergunning opereert?

6. Kunt u in deze kwestie actief handhaven? Zo ja, welke middelen heeft u? Zo nee, op basis waarvan kan besloten worden niet actief te handhaven?


Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel,
Partij voor de Dieren

Indiendatum: sep. 2019
Antwoorddatum: 13 sep. 2019

1. Op welke data en tijdstippen zouden de tien voorstellingen plaatsvinden (indien vergund)?

Antwoord:
Wij hebben geen formele vergunningaanvraag ontvangen. De voorstellingen zijn gepland op 14, 15, 21 en 22 september 2019. Op 14 en 15 september vinden tussen 15.30 en 20.30 uur 2 voorstellingen plaats, op 21 en 22 september tussen 12.30 en 20.30 3 voorstellingen. Staatsbosbeheer heeft aangegeven dat de voorstellingen tot uiterlijk 20.30 uur mogen duren.


2. Op welke wijze is de initiatiefnemer door de provincie op de hoogte gesteld van het feit dat de voorstellingen zonder vergunning niet plaats mogen vinden?

Antwoord:
Op 7 mei 2019 heeft de initiatiefnemer bij de ODBN geïnformeerd welke vergunningen nodig zijn voor het evenement. Op 14 mei heeft de ODBN de initiatiefnemer er schriftelijk op gewezen dat het voor dit evenement nodig is om een vergunning voor gebiedsbescherming Natura 2000 gebieden aan te vragen. Daarnaast is aangegeven dat overtreding van de verbodsbepalingen voor soortenbescherming dient te worden voorkomen. Ontheffingverlening is niet mogelijk omdat er geen wettelijk belang is om de ontheffing te kunnen verlenen. De ODBN heeft de initiatiefnemer tevens geadviseerd om een adviesbureau in te schakelen in verband met de complexiteit van de Wet natuurbescherming.
Er is geen vergunning aangevraagd voor het project en er heeft ook geen onderzoek plaatsgevonden naar de mogelijke effecten op de natuur. Mogelijke negatieve gevolgen kunnen daardoor niet worden uitgesloten. De initiatiefnemer geeft in de media aan dat de voorstellingen ondanks dit gegeven plaats zullen vinden.


3. Bij wie ligt de zorgplicht voor de Biesbosch?

Antwoord:
De zorgplicht voor het Natura 2000-gebied ligt volgens de Wet natuurbescherming bij de initiatiefnemer van de handelingen.


4. Klopt het dat, indien de activiteiten plaatsvinden zonder een vergunning, er sprake is van een wetsovertreding?

Antwoord:
Het is niet zo dat handelingen in een Natura 2000-gebied altijd vergunningplichtig zijn. Als de activiteiten binnen de reeds beoordeelde activiteiten in het beheerplan van het Natura 2000-gebied vallen, zijn de handelingen vrijgesteld van vergunningplicht voor de Wet natuurbescherming. Het betreffende evenement Biesbosch onder vuur is echter vergunningplichtig. Voor het onderdeel soortbescherming van de Wet natuurbescherming kan overtreding van verbodsbepalingen vaak voorkomen worden door het treffen van maatregelen.


5. Welke consequenties heeft het als initiatiefnemer zonder vergunning opereert?

Antwoord:
GS heeft besloten om, ondanks het feit dat de nodige vergunningen niet zijn verleend, toch toestemming te verlenen voor de voorstellingen vanwege de grote waarde die nabestaanden en anderen hechten aan een passende viering van de bevrijding 75 jaar geleden en het feit dat Staatsbosbeheer geoordeeld heeft dat de activiteiten ten behoeve van de voorstellingen geen ingrijpende gevolgen hebben voor de flora en fauna in de Biesbosch. Ondanks de beperkte informatie achten wij deze conclusie aannemelijk.


6. Kunt u in deze kwestie actief handhaven? Zo ja, welke middelen heeft u? Zo nee, op basis waarvan kan besloten worden niet actief te handhaven?

Antwoord:
Zie antwoord 5.