Tech­nische vragen over geplande thea­ter­voor­stel­lingen in de Biesbosch zonder vergunning


Geacht college,

Zoals bij u bekend is een aantal theatervoorstellingen gepland op de Hofmansplaat, midden in Natura 2000-gebied de Biesbosch. Omdat het in onze ogen vanzelfsprekend is dat het opbouwen van tribunes met licht en geluid, en de 10 voorstellingen met elke keer minstens 100 bezoekers, in gaan tegen de natuurdoelstellingen die voor de Biesbosch gelden, hebben wij hierover eerder schriftelijke vragen gesteld.

In de beantwoording van onze vragen ging u uit van vier voorstellingen, te weten op 13, 14, 20 en 21 september, tussen 20:00 en 22:30 uur. Inmiddels geeft de initiatiefnemer aan dat er tien voorstellingen zijn uitverkocht. De initiatiefnemer geeft in de media tevens aan dat de voorstellingen ook zonder vergunning doorgang zullen vinden.

1. Op welke data en tijdstippen zouden de tien voorstellingen plaatsvinden (indien vergund)?

2. Op welke wijze is de initiatiefnemer door de provincie op de hoogte gesteld van het feit dat de voorstellingen zonder vergunning niet plaats mogen vinden?

Er is geen vergunning aangevraagd voor het project en er heeft ook geen onderzoek plaatsgevonden naar de mogelijke effecten op de natuur. Mogelijke negatieve gevolgen kunnen daardoor niet worden uitgesloten. De initiatiefnemer geeft in de media aan dat de voorstellingen ondanks dit gegeven plaats zullen vinden.

3. Bij wie ligt de zorgplicht voor de Biesbosch?

4. Klopt het dat, indien de activiteiten plaatsvinden zonder een vergunning, er sprake is van een wetsovertreding?

5. Welke consequenties heeft het als initiatiefnemer zonder vergunning opereert?

6. Kunt u in deze kwestie actief handhaven? Zo ja, welke middelen heeft u? Zo nee, op basis waarvan kan besloten worden niet actief te handhaven?


Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel,
Partij voor de Dieren