Tech­nische vragen over het opkopen van stik­stof­ruimte van veehou­de­rijen van de provincie door gemeente Waalwijk


Indiendatum: 11 feb. 2021

Wij lezen dat de gemeente Waalwijk (de stikstofruimte van) veehouderijen van de provincie heeft overgekocht voor de aanleg van een haven. Volgens het bericht heeft de provincie deze veehouderijen opgekocht voor natuurontwikkeling. Wij hebben hierover enkele vragen.

1. Klopt de berichtgeving? Zo nee, graag een toelichting.

2. Hoeveel heeft de provincie betaald voor beide veehouderijen, en hoeveel stikstofdepositie is hiermee gereduceerd?

3. Ik welke mate wordt de reductie van stikstofdepositie, als gevolg van het opkopen van beide veehouderijen, verminderd nu de gemeente Waalwijk (een deel van) de stikstofruimte gaat gebruiken voor de aanleg en het gebruik van de haven? Graag het antwoord onderbouwen met een berekening.

4. Hoeveel veehouderijen heeft de provincie tot nu toe opgekocht, hoeveel heeft dit de provincie gekost, en hoeveel reductie van stikstofdepositie in de natuur is hiermee bereikt? Graag een volledig overzicht.

Indiendatum: 11 feb. 2021
Antwoorddatum: 16 feb. 2021

Wij lezen dat de gemeente Waalwijk (de stikstofruimte van) veehouderijen van de provincie heeft overgekocht voor de aanleg van een haven. Volgens het bericht heeft de provincie deze veehouderijen opgekocht voor natuurontwikkeling. Wij hebben hierover enkele vragen.

1. Klopt de berichtgeving? Zo nee, graag een toelichting.

Antwoord:
Ja.


2. Hoeveel heeft de provincie betaald voor beide veehouderijen, en hoeveel stikstofdepositie is hiermee gereduceerd?

Antwoord:
De veehouderijen zijn aangekocht vanwege hun gronden, in het kader van versterking van de natuur (Natuur Netwerk Brabant), en niet voor stikstofreductie. Er vindt dus met de aankoop van deze bedrijven geen stikstofreductie plaats.

In december 2018 is de provincie eigenaar geworden van de locatie Winterdijk 2 te Sprang-Capelle. Het gaat om een perceel van 1.700 m2, bestemd als agrarisch bouwblok, waarop zich een woonhuis, een paardenstal en een landbouwschuur bevinden. De provincie heeft deze locatie aangekocht als “bijvangst” bij een grondaankoop voor het Natura 2000-gebied Westelijke Langstraat. De koopprijs was € 329.000,-- inclusief kosten koper.

In maart 2019 is de provincie eigenaar geworden van de locatie Eendenveld 10 te Babyloniënbroek. Het gaat om een gezamenlijke aankoop, provincie, Brabants Landschap en Waterschap Rivierenland. De totale koopsom bedraagt €3.336.395,-, waarvan door de provincie is betaald €1.706.912,-.
De provincie heeft deze locatie aangekocht als “bijvangst” bij een grondaankoop voor het Natuur Netwerk Brabant in de gemeente Altena.


3. Ik welke mate wordt de reductie van stikstofdepositie, als gevolg van het opkopen van beide veehouderijen, verminderd nu de gemeente Waalwijk (een deel van) de stikstofruimte gaat gebruiken voor de aanleg en het gebruik van de haven? Graag het antwoord onderbouwen met een berekening.

Antwoord:
De veronderstelde koppeling tussen reductie en aankoop in uw vraag is niet juist: de bedrijven zijn niet gekocht voor de vermindering van de stikstofdepositie.
De stikstofruimte binnen de vergunning die op deze locaties nog intact is, kan -door de vergunning in te trekken en na 30% afroming- via het ondersteuningsloket stikstof worden ingezet om nieuwe activiteiten mogelijk te maken. De transacties inclusief berekeningen worden nog nader uitgewerkt, er is nog geen overeenkomst getekend.


4. Hoeveel veehouderijen heeft de provincie tot nu toe opgekocht, hoeveel heeft dit de provincie gekost, en hoeveel reductie van stikstofdepositie in de natuur is hiermee bereikt? Graag een volledig overzicht.

Antwoord:
Er zijn de laatste decennia door de provincie tientallen veehouders opgekocht voor de versterking van het natuurnetwerk. Echter, zoals gezegd is het doel van deze aankopen nooit stikstofreductie geweest, maar grond om het areaal natuur in onze provincie te versterken.

Voor stikstofreductie via sanering van veehouderijen zijn door het Rijk drie regelingen gereed/in ontwikkeling. Zie ook hoofdstuk 3.2 van de BOS. Het betreffen:

1. Tweede verhoging subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv). Regeling is inmiddels gesloten, maar nog niet alle potentiële deelnemers hebben laten weten wel of niet mee te doen. Verwachte aantal deelnemers Brabant: 170 Verwachte opbrengst: 5,7 mol/ha/jr (bron RIVM).
2. Opkoopregeling piekbelasters. Regeling bestaat uit 3 tranches. Eerste tranche staat voor Noord-Brabant open tot 1 maart 2021. Verwachte aantal deelnemers (totaal in Brabant): 35 . Verwachte opbrengst: 9,1 mol/ha/jr (bron: RIVM).
3. Beëindigingsregeling veehouderijbedrijven. Regeling gaat naar verwachting op het einde van 2021 gepubliceerd worden. Verwachte aantal deelnemers: nog niet bekend omdat de drempelwaarden nog niet bekend zijn. Verwachte opbrengst: 31,7 mol/ha/jr (bron: RIVM).