Vragen over een stop op jacht, afschot en verjaging van in het wild levende dieren, wegens de sneeuw en vorst


Indiendatum: 9 feb. 2021

Geachte college,

Momenteel is Brabant bedekt onder een laag sneeuw en we hebben te maken met temperaturen onder het vriespunt, dag en nacht, ook de komende dagen. Dat zijn lastige weersomstandigheden voor de dieren in de Brabantse natuur.

Het college van Gedeputeerde Staten is op grond van artikel 3.22, vierde lid, van de Wet natuurbescherming bevoegd de jacht te sluiten, als bijzondere weersomstandigheden dat vergen.

Wij hebben hierover de volgende vragen, waarvan wij met klem verzoeken deze met spoed te beantwoorden, gezien de huidige weerssituatie.

1. Bent u het met ons eens dat er voor Nederland sprake is van bijzondere weersomstandigheden? Zo nee, waarom niet?

2. Bent u het met ons eens dat dieren in het wild het door de extreme weersomstandigheden zwaar hebben, en dat daardoor extra sterfte optreedt?; en dat het onder die omstandigheden niet noodzakelijk of gewenst is populaties verder te verzwakken door afschot?; dat jacht en afschot in het kader van populatiebeheer en schadebestrijding tevens leidt tot onnodige verstoring en verzwakking van niet-bejaagbare soorten, doordat zij moeten vluchten en extra energie kwijtraken? Zo nee, waarom niet?

3. Is GS bereid om per direct van haar wettelijke bevoegdheid binnen de Wet Natuurbescherming gebruik te maken om de jacht in het kader van populatiebeheer en schadebestrijding te sluiten, en dit te communiceren aan de Faunabeheereenheid c.q. wildbeheereenheden? Zo nee, waarom niet?

4. Bent u van mening dat ook na het invallen van de dooi het wenselijk is om tenminste een overgangsperiode in te lassen waarin nog niet gejaagd mag worden zodat verzwakte dierpopulaties zich kunnen herstellen? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel

Partij voor de Dieren Noord-Brabant

Indiendatum: 9 feb. 2021
Antwoorddatum: 23 feb. 2021

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.


1. Bent u het met ons eens dat er voor Nederland sprake is van bijzondere weersomstandigheden?

Antwoord:
Ja, op het moment dat u deze schriftelijke vragen heeft gesteld was in Nederland sprake van bijzondere weersomstandigheden.


2. Bent u het met ons eens dat dieren in het wild het door de extreme weersomstandigheden zwaar hebben, en dat daardoor extra sterfte optreedt?; en dat het onder die omstandigheden niet noodzakelijk of gewenst is populaties verder te verzwakken door afschot?; dat jacht en afschot in het kader van populatiebeheer en schadebestrijding tevens leidt tot onnodige verstoring en verzwakking van niet-bejaagbare soorten, doordat zij moeten vluchten en extra energie kwijtraken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
In het wild levende dieren kunnen over het algemeen goed overleven in winterse omstandigheden. Watervogels trekken bij het dichtvriezen van wateren naar gebieden waar het water open blijft, bijvoorbeeld als gevolg van uittredend grondwater (kwel) of getijstroming (Biesbosch). Grote zoogdieren bouwen in het najaar vetreserves op, waar zij in periodes van voedselschaarste – bijvoorbeeld als gevolg van sneeuwbedekking - op teren. Gezonde dieren zijn daarom goed bestand tegen winterse omstandigheden. Reeds verzwakte dieren zijn hiertegen minder goed bestand waardoor sterfte optreedt. Dit is de natuurlijke selectie die optreedt binnen een populatie.

Hoewel populaties bestand zijn tegen kortdurende extreme weersomstandigheden, kunnen populaties het bij langdurige extreme weersomstandigheden wel moeilijk krijgen. In die situatie kunnen wij daarom overgaan tot opschorting van de jacht, populatiebeheer en schadebestrijding. Naar aanleiding van de sneeuw- en vorstinval op 6 februari jl. hebben wij daarom de weersomstandigheden en de weersvoorspellingen nauwlettend in de gaten gehouden. Zie hierover verder ons antwoord op vraag 3.


3. Is GS bereid om per direct van haar wettelijke bevoegdheid binnen de Wet Natuurbescherming gebruik te maken om de jacht in het kader van populatiebeheer en schadebestrijding te sluiten, en dit te communiceren aan de Faunabeheereenheid c.q. wildbeheereenheden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, op het moment dat u deze schriftelijke vragen heeft gesteld – en ook daarna - was hier geen aanleiding voor. In de Beleidsregel Natuurbescherming Noord-Brabant (paragraaf 6) en de Nota Faunabeheer Noord-Brabant (paragraaf C1.2) is beschreven in welke situaties wij overgaan tot sluiting van de jacht bij bijzondere winterse weersomstandigheden. Dit is het geval indien:
- meer dan 21 dagen sprake is van sneeuwbedekking (voor meer dan 90%) of;
- indien meer dan 7 dagen sprake is van: bevroren sneeuw of ijzel op sneeuw (voor meer dan 90%) of;
- een ijsbedekking op open wateren (voor meer dan 50%).

Op basis van deze criteria voor sluiting van de jacht bij bijzondere winterse omstandigheden, kunnen wij ook ontheffingen en opdrachten voor populatiebeheer en schadebestrijding tijdelijk opschorten. Naar aanleiding van de sneeuw- en vorstinval op 6 februari jl. hebben wij de weersomstandigheden en de weersvoorspellingen daarom nauwlettend in de gaten gehouden. Van langdurige winterse weersomstandigheden, zoals beschreven in ons beleid, is echter geen sprake geweest. Wij hebben daarom geen noodzaak of aanleiding gezien om verleende ontheffingen en opdrachten voor populatiebeheer en schadebestrijding op te schorten.

Voor de volledigheid merken wij op dat het jachtseizoen op wildsoorten tot 31 januari jl. liep en dus reeds gesloten was. Ook merken wij voor de volledigheid op dat de Wet natuurbescherming niet voorziet in een bevoegdheid voor ons college om de landelijke vrijstelling ten behoeve van schadebestrijding te schorsen.


4. Bent u van mening dat ook na het invallen van de dooi het wenselijk is om tenminste een overgangsperiode in te lassen waarin nog niet gejaagd mag worden zodat verzwakte dierpopulaties zich kunnen herstellen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee. Zoals in ons antwoord op vraag 2 toegelicht, zijn wilde dieren bestand tegen kortdurende winterse omstandigheden zoals die zich recent hebben voorgedaan. Een herstelperiode is daarom niet nodig.