Tech­nische vragen over het opschuiven van de grenzen van het NNB nabij golfbaan The Duke, gemeente Bernheze


Indiendatum: 12 jan. 2021

In het Brabants Dagblad staat vandaag een bericht over de groeiplannen van golfbaan The Duke, in gemeente Bernheze. Aan de provincie zou zijn gevraagd om, omwille van het golfbaan, de grenzen van het NNB-gebied wat op te schuiven.

Wij hebben hierover enkele technische vragen.

1. Wat zou het opschuiven betekenen voor het NNB?

2. Graag op een kaart aangeven hoe de verschuiving van de grenzen eruit ziet.

3. Indien de grenzen worden opgeschoven, waar zou dan gecompenseerd worden, en hoe wordt de compensatiefactor meegenomen?

4. Indien de grenzen worden opgeschoven, wat zijn dan de kosten en wie gaat dat betalen?

5. Wat voor consequenties heeft of kan e.e.a. hebben voor de natuur/biodiversiteit?

Indiendatum: 12 jan. 2021
Antwoorddatum: 10 feb. 2021

In het Brabants Dagblad staat vandaag een bericht over de groeiplannen van golfbaan The Duke, in gemeente Bernheze. Aan de provincie zou zijn gevraagd om, omwille van het golfbaan, de grenzen van het NNB-gebied wat op te schuiven.

Wij hebben hierover enkele technische vragen.

1. Wat zou het opschuiven betekenen voor het NNB?

Antwoord:
Met het opschuiven van de grenzen wordt het aanpassen van de begrenzing van het NNB, zoals vastgelegd in de Interim Omgevingsverordening, bedoeld. In dit geval betekent het dat relatief kleine fragmenten, met een totaaloppervlakte van 9855m2, als NNB komen te vervallen en als Landelijk gebied- Groenblauwe Mantel wordt aangeduid.
Artikel 3.21 IOV biedt de mogelijkheid om NNB kleinschalig aan te passen. Met het verzoek van de gemeente om aanpassing van de grenzen wordt hierop een beroep gedaan


2. Graag op een kaart aangeven hoe de verschuiving van de grenzen eruit ziet.

Antwoord:
Zie bijgaand. Daar waar de luchtfoto zichtbaar is, is geen sprake van NNB in de huidige situatie.
De aanpassing van de begrenzing NNB wordt beoogd binnen de rode lijnen.


3. Indien de grenzen worden opgeschoven, waar zou dan gecompenseerd worden, en hoe wordt de compensatiefactor meegenomen?

Antwoord:
Op basis van de Interim Omgevingsverordening is zowel fysieke als financiële compensatie mogelijk. In dit geval is de insteek van initiatiefnemer om financieel te compenseren. De financiële compensatie wordt gestort in de provinciale compensatievoorziening. Het is nu nog ongewis waar de compensatie plaatsvindt. GS besluit in een later stadium over de inzet van de compensatiemiddelen. Bij de berekening van de compensatiebijdrage is een compensatiefactor van 1 1/3 gehanteerd. Hierbij geldt, gelet op de ontwikkeltijd van de huidige natuurwaarden, een toeslag van 1/3.


4. Indien de grenzen worden opgeschoven, wat zijn dan de kosten en wie gaat dat betalen?

Antwoord:
De kosten zijn voor rekening van de initiatiefnemer.


5. Wat voor consequenties heeft of kan e.e.a. hebben voor de natuur/biodiversiteit?

Antwoord:
Het NNB wordt door deze herbegrenzing verkleind en binnen het NNB is er door de aanpassing van de holes sprake van wijziging van het huidige natuurbeheertype ‘droog bos met productie’. In dit geval zal de compensatie niet binnen het plangebied plaatsvinden. Hierdoor wordt het aandeel natuur verkleind. Daartegenover staat dat Brabantbreed het NNB wordt versterkt door de compensatiemiddelen elders in te zetten. Binnen het plangebied zal de omvorming van natuurbeheertype tot een meer gevarieerder landschap leiden, wat een toegevoegde waarde heeft voor biodiversiteit.