Tech­nische vragen over het uittreden van de provincie bij de Gemeen­schap­pe­lijke Regeling Klein­schalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (GR KCV BNO)


Indiendatum: 10 nov. 2023

N.a.v. Statenvoorstel 57/23, ‘Uittreden bij Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost’[1], hebben wij de volgende technische vragen.

1. Wat was in eerste instantie de reden voor de uitzonderingspositie waarin de provincie enkel in regio Noordoost-Brabant deelnemer was in een GR voor KCV? M.a.w., welke voordelen werden gezien t.o.v. de rol die de provincie in de andere regio's had ten aanzien van KCV?

2. Welke gevolgen kan het uittreden van de provincie uit de GR KCV BNO hebben voor de continuïteit en/of robuustheid van het KCO in regio Noordoost-Brabant?

3. Wordt door de andere deelnemers aan de GR KCV BNO (de gemeenten) waarde gehecht aan voortbestaan van de GR, ook zonder deelname van de provincie? Zien zij toekomst voor de GR zonder deelname van de provincie?


[1] https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/72d69de0-487e-4f9c-9fdc-3613ced3e4d5, agendapunt 9.1.4

Indiendatum: 10 nov. 2023
Antwoorddatum: 15 nov. 2023

N.a.v. Statenvoorstel 57/23, ‘Uittreden bij Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost’[1], hebben wij de volgende technische vragen.

1. Wat was in eerste instantie de reden voor de uitzonderingspositie waarin de provincie enkel in regio Noordoost-Brabant deelnemer was in een GR voor KCV? M.a.w., welke voordelen werden gezien t.o.v. de rol die de provincie in de andere regio's had ten aanzien van KCV?

Antwoord:
De provincie wilde de regiotaxi onderdeel uit laten maken van het hele vervoerssysteem, door ook voor reizigers zonder WMO-pas de regiotaxi beschikbaar te stellen. Hiervoor is de provincie een samenwerking aangegaan met de diverse regio’s, die de regiotaxi hadden georganiseerd vanuit gemeentelijke verantwoordelijkheid voor WMO-reizigers.
De gemeenten in Noordoost-Brabant hebben er destijds er voor gekozen om het regiotaxi-vervoer te organiseren via een Gemeenschappelijke Regeling. De provincie heeft zich hierbij aangesloten. In andere regio’s is voor andere samenwerkingsconstructies gekozen. Ook daar heeft de provincie zich naar gevoegd.


2. Welke gevolgen kan het uittreden van de provincie uit de GR KCV BNO hebben voor de continuïteit en/of robuustheid van het KCO in regio Noordoost-Brabant?

Antwoord:
Het uittreden van de provincie uit de GR KCV BNO heeft geen gevolgen voor de continuïteit en/of robuustheid van het Kleinschalig Collectief Vervoer in regio Noordoost-Brabant. Gezamenlijke deelname in een GR is hiervoor niet noodzakelijk, getuige de samenwerkingsvormen in de andere regio’s.
Zoals vermeld in het Statenvoorstel 57/23A heeft de provincie voorjaar 2023 meegedaan aan de aanbesteding voor het regiovervoer in Noordoost-Brabant. Het vervoerscontract is gegund aan Connexxion voor de periode 2024-2028, met drie keer een jaar verlengingsoptie. De provincie heeft zich gecommitteerd aan dit vervoerscontract voor de komende jaren. Dit geeft duidelijkheid voor de regio.
Daarnaast is de provincie met alle Brabantse regio’s - dus ook met Noordoost-Brabant - de ‘Afsprakenset samenwerking Regiotaxi-organisaties en Provincie Noord-Brabant’ (16 juni 2023) overeengekomen. Hierin zijn voor alle regio’s inhoudelijke samenwerkingsafspraken vastgelegd en er liggen financiële afspraken vast omtrent de provinciale bijdrage aan de organisatiekosten van de Regiotaxi-organisaties.


3. Wordt door de andere deelnemers aan de GR KCV BNO (de gemeenten) waarde gehecht aan voortbestaan van de GR, ook zonder deelname van de provincie? Zien zij toekomst voor de GR zonder deelname van de provincie?

Antwoord:
Ja, de gemeenten die deelnemen in de GR KCV BNO hechten vooralsnog waarde aan het voortbestaan van de GR, ook zonder deelname van de provincie.
Wel vormt de wettelijk benodigde aanpassing van de GR naar aanleiding van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) voor de regiogemeenten aanleiding om de huidige GR te evalueren en de passendheid van deze regeling tegen het licht te houden.

[1] https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/72d69de0-487e-4f9c-9fdc-3613ced3e4d5, agendapunt 9.1.4

Interessant voor jou

Technische vragen over een verbod voor (doorgaand) vrachtverkeer t.b.v. voortgang project Verbreding en omlegging N282

Lees verder

Vragen over de bijgestelde omgevingsvergunning voor Nyrstar Belgium

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer