Tech­nische vragen over nieuw beleid ten aanzien van wolven in Noord-Brabant


Indiendatum: 12 jun. 2020

Het nieuw te vormen beleid ten aanzien van wolven in Nederland en in Noord-Brabant heeft bij ons geleid tot de volgende technische vragen.

1. Wanneer verwacht u het nieuwe wolvenplan dat in voorbereiding is bij het IPO?

2. Wat is de voortgang van de totstandkoming van het landelijk werkende wolvenloket?

3. Wageningen Environmental Research (WENR) werkt samen met de Zoogdiervereniging en met BIJ12. BIJ12 moet verder worden geprofessionaliseerd en moet meer mensen en middelen ter beschikking krijgen om een centrale rol te kunnen gaan/ blijven vervullen. Hoe staat het met de professionalisering en een eventuele uitbreiding van BIJ12?

4. De organisatie BIJ12 moet onafhankelijk en professioneel kunnen opereren. Kunt u de taakomschrijving van BIJ12 in de context van het wolvenplan nader duiden, en kunt u de borging van de onafhankelijkheid van BIJ12 toelichten?

5. Voor de uitvoering van de werkzaamheden van BIJ12 op het gebied van wolven, (zoals wolvenloket, onderzoek en monitoring) stijgt het aantal daarvoor benodigde uren van 1460 tot 4100. De totale jaarlijkse kostenontwikkeling wordt voor deze periode grofweg geraamd op € 480.000 tot € 650.000. In welk budget worden deze extra kosten gezocht?

U bent voornemens over te gaan tot het bieden van een platform met betrekking tot wolven in Noord-Brabant, op basis van een gezamenlijke betrokkenheid van alle partijen.

6. Kunt u de rol van de FBE als deelnemer van het platform nader duiden? Heeft de FBE binnen het platform een formele rol?

Indiendatum: 12 jun. 2020
Antwoorddatum: 18 jun. 2020

Het nieuw te vormen beleid ten aanzien van wolven in Nederland en in Noord-Brabant heeft bij ons geleid tot de volgende technische vragen.

1. Wanneer verwacht u het nieuwe wolvenplan dat in voorbereiding is bij het IPO?

Antwoord:
Naar aanleiding van de zwervende wolf in Brabant, heeft gedeputeerde Elies Lemkes-Straver de wolf opnieuw geagendeerd in interprovinciaal verband. Of en wanneer agendering leidt tot aanpassing van het Interprovinciaal Wolvenplan is niet bekend.


2. Wat is de voortgang van de totstandkoming van het landelijk werkende wolvenloket?

Antwoord:
In Bijlage 3 van het Interprovinciaal Wolvenplan is een overzicht gegeven van de taken van het wolvenloket bij BIJ12. Dit betreft de monitoring van wolven, het geven van advies over en het laten verrichten van onderzoek naar preventieve maatregelen, de beoordeling en afhandeling van schademeldingen, het centraal registreren van data en een aantal taken met betrekking tot communicatie. Voor de uitvoering van het wolvenloket werkt BIJ12 samen met de Zoogdiervereniging op basis van een openbare aanbesteding. Doelstelling is dat dit najaar dit geheel is gerealiseerd. Momenteel worden de taken al uitgevoerd, waarbij BIJ12 voor de uitvoering van enkele specialistische taken – zoals het verrichten van secties op dode wolven en DNA-onderzoek aan gedode landbouwhuisdieren – samenwerkt met Wageningen Environmental Research en het Dutch Wildlife Health Centre.


3. Wageningen Environmental Research (WENR) werkt samen met de Zoogdiervereniging en met BIJ12. BIJ12 moet verder worden geprofessionaliseerd en moet meer mensen en middelen ter beschikking krijgen om een centrale rol te kunnen gaan/ blijven vervullen. Hoe staat het met de professionalisering en een eventuele uitbreiding van BIJ12?

Antwoord:
Zoals hiervoor al aangegeven is er een openbare aanbesteding geweest om de registraties en data te professionaliseren en automatiseren. Dit traject dient dit najaar afgerond te zijn. Verder is er binnen BIJ12 extra capaciteit beschikbaar gesteld om de monitoring van de wolf en de uitvoeringstaken welke bij BIJ12 zijn belegd op te pakken.


4. De organisatie BIJ12 moet onafhankelijk en professioneel kunnen opereren. Kunt u de taakomschrijving van BIJ12 in de context van het wolvenplan nader duiden, en kunt u de borging van de onafhankelijkheid van BIJ12 toelichten?

Antwoord:
Zie hiervoor het antwoord op vraag 2.


5. Voor de uitvoering van de werkzaamheden van BIJ12 op het gebied van wolven, (zoals wolvenloket, onderzoek en monitoring) stijgt het aantal daarvoor benodigde uren van 1460 tot 4100. De totale jaarlijkse kostenontwikkeling wordt voor deze periode grofweg geraamd op € 480.000 tot € 650.000. In welk budget worden deze extra kosten gezocht?

Antwoord:
Zoals in het Interprovinciaal Wolvenplan is vermeld, worden de genoemde kosten gedekt binnen de bestaande financieringsafspraken van de provincies. Zie hiervoor pagina 30 van het Interprovinciaal Wolvenplan.


U bent voornemens over te gaan tot het bieden van een platform met betrekking tot wolven in Noord-Brabant, op basis van een gezamenlijke betrokkenheid van alle partijen.

6. Kunt u de rol van de FBE als deelnemer van het platform nader duiden? Heeft de FBE binnen het platform een formele rol?

Antwoord:
Het platform voor overleg met bij wolvenschade betrokken partijen is momenteel in oprichting. Of en welke rol de FBE binnen het platform krijgt, is op dit moment nog niet bekend.