Tech­nische vragen over werk­zaam­heden ecolo­gische verbin­dingszone Konings­vliet


Indiendatum: 19 jun. 2020

Langs de N267 tussen Drunen en Heusden voeren Waterschap Aa en Maas en de gemeente Heusden een plan uit voor de totstandkoming van een ecologische verbindingszone langs het Koningsvliet om zo de natte natuurparels Sompen en Hooislagen en Hooibroeken aan elkaar te verbinden. Het is momenteel broedseizoen en voortplantingsseizoen voor allerlei dieren. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende technische vragen.

1. Welke maatregelen hebben het waterschap en/of de gemeente genomen om schade aan nesten, insecten, amfibieën en andere dieren tijdens de werkzaamheden te voorkomen?

2. Wanneer is de laatste inventarisatie van de in het gebied aanwezige flora en fauna gedaan en door wie?

3. Wie houdt toezicht op de correcte uitvoering van de werkzaamheden door de uitvoerders, zoals aannemer of loonwerkers? Zijn behalve algemene toezichthouders zoals ODBN nog andere partijen betrokken zoals bijvoorbeeld een lokale natuurvereniging?

Indiendatum: 19 jun. 2020
Antwoorddatum: 24 jun. 2020

Langs de N267 tussen Drunen en Heusden voeren Waterschap Aa en Maas en de gemeente Heusden een plan uit voor de totstandkoming van een ecologische verbindingszone langs het Koningsvliet om zo de natte natuurparels Sompen en Hooislagen en Hooibroeken aan elkaar te verbinden. Het is momenteel broedseizoen en voortplantingsseizoen voor allerlei dieren. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende technische vragen.

1. Welke maatregelen hebben het waterschap en/of de gemeente genomen om schade aan nesten, insecten, amfibieën en andere dieren tijdens de werkzaamheden te voorkomen?

Antwoord:
Het waterschap neemt de maatregelen die zijn opgenomen in de Gedragscode Wet natuurbescherming voor waterschappen om schade aan nesten, insecten, amfibieën en andere dieren tijdens de werkzaamheden te voorkomen.


2. Wanneer is de laatste inventarisatie van de in het gebied aanwezige flora en fauna gedaan en door wie?

Antwoord:
Voorafgaande en tijdens het werk is de gebiedsecoloog van waterschap Aa en Maas aanwezig voor de inventarisatie van de in het gebied aanwezige flora en fauna.


3. Wie houdt toezicht op de correcte uitvoering van de werkzaamheden door de uitvoerders, zoals aannemer of loonwerkers? Zijn behalve algemene toezichthouders zoals ODBN nog andere partijen betrokken zoals bijvoorbeeld een lokale natuurvereniging?

Antwoord:
De gebiedsecoloog van waterschap Aa en Maas houdt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door de uitvoerders toezicht op een correcte uitvoering. Er zijn geen andere partijen betrokken bij het uitvoeren van toezicht op de uitvoering van werkzaamheden.