Tech­nische vragen over Staten­me­de­deling Markdal en Markhoeve


Indiendatum: 20 sep. 2021

Uit de stukken bij Statenmededeling Markdal en Markhoeve blijkt dat de bedrijfsvoering van Markdal relatief duur is geweest. Nu is de provincie voornemens de feitelijke zeggenschap over te nemen van de Stichting Markdal en het verlies te nemen van € 2.500.000,- . Tevens wordt er een akkoord gesloten met de aannemer over de Markhoeve met een tekort van € 1.200.000,-. Het volledige risico en verlies ad. € 3.700.000,- komt ten laste van de begroting van programma Natuur. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende technische vragen.

1. Uit welke post van het programma Natuur wordt het verlies betaald?

2. Heeft dit negatieve gevolgen voor andere natuurdoelen? Zo ja, welke?

3. Worden andere posten binnen het programma Natuur negatief beïnvloed door de overname van het verlies van Markdal?

Aan grondaankopen heeft Markdal tot en met 2020 in totaal € 5.339.740,- aan directe kosten (koopsom, notariskosten, kadaster, diverse bijkomende kosten, kwalitatieve verplichtingen) uitgegeven. Er is gekomen tot een verwerving van 76,5 ha aan gronden.

4. Welk bedrag is tot nu toe besteed aan de inrichting van de gronden?

5. Welke gronden zijn er aangekocht en welke zijn er ingericht?

6. Wat is de voortgang van de ingerichte gronden?

Wat betreft de Markhoeve: De plannen voor de Markhoeve zijn gericht op een project dat ook interessant is voor de landbouw, de ambitie is een proefboerderij te realiseren zoals die ook elders in Nederland bestaan. Het project Markhoeve is ook in maatschappelijk opzicht een relevant project omdat meerdere bedrijven zich er willen vestigen.

7. Mogen wij een overzicht ontvangen van alle kosten voor het plan voor en de bouw van de Markhoeve?