Tech­nische vragen over Staten­me­de­deling Markdal en Markhoeve


Indiendatum: 20 sep. 2021

Uit de stukken bij Statenmededeling Markdal en Markhoeve blijkt dat de bedrijfsvoering van Markdal relatief duur is geweest. Nu is de provincie voornemens de feitelijke zeggenschap over te nemen van de Stichting Markdal en het verlies te nemen van € 2.500.000,- . Tevens wordt er een akkoord gesloten met de aannemer over de Markhoeve met een tekort van € 1.200.000,-. Het volledige risico en verlies ad. € 3.700.000,- komt ten laste van de begroting van programma Natuur. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende technische vragen.

1. Uit welke post van het programma Natuur wordt het verlies betaald?

2. Heeft dit negatieve gevolgen voor andere natuurdoelen? Zo ja, welke?

3. Worden andere posten binnen het programma Natuur negatief beïnvloed door de overname van het verlies van Markdal?

Aan grondaankopen heeft Markdal tot en met 2020 in totaal € 5.339.740,- aan directe kosten (koopsom, notariskosten, kadaster, diverse bijkomende kosten, kwalitatieve verplichtingen) uitgegeven. Er is gekomen tot een verwerving van 76,5 ha aan gronden.

4. Welk bedrag is tot nu toe besteed aan de inrichting van de gronden?

5. Welke gronden zijn er aangekocht en welke zijn er ingericht?

6. Wat is de voortgang van de ingerichte gronden?

Wat betreft de Markhoeve: De plannen voor de Markhoeve zijn gericht op een project dat ook interessant is voor de landbouw, de ambitie is een proefboerderij te realiseren zoals die ook elders in Nederland bestaan. Het project Markhoeve is ook in maatschappelijk opzicht een relevant project omdat meerdere bedrijven zich er willen vestigen.

7. Mogen wij een overzicht ontvangen van alle kosten voor het plan voor en de bouw van de Markhoeve?

Indiendatum: 20 sep. 2021
Antwoorddatum: 29 sep. 2021

Uit de stukken bij Statenmededeling Markdal en Markhoeve blijkt dat de bedrijfsvoering van Markdal relatief duur is geweest. Nu is de provincie voornemens de feitelijke zeggenschap over te nemen van de Stichting Markdal en het verlies te nemen van € 2.500.000,- . Tevens wordt er een akkoord gesloten met de aannemer over de Markhoeve met een tekort van € 1.200.000,-. Het volledige risico en verlies ad. € 3.700.000,- komt ten laste van de begroting van programma Natuur. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende technische vragen.

1. Uit welke post van het programma Natuur wordt het verlies betaald?

Antwoord:
a. Markhoeve: post 1000808 Onttrekking reserve Natuur & ontwikkeling; Ontwikkelopgave. Product 31.04.01 Mutaties reserve.
b. NNB Markdal: post 0002408 GOB BV subsidie ontwikkelopgave Rijks EHS. Product 04.01.08 Natuur Netwerk Brabant.


2. Heeft dit negatieve gevolgen voor andere natuurdoelen? Zo ja, welke?

Antwoord:
Doordat de risicoafdekking en garantiestelling € 2.500.607,- zich 100% voordoet binnen het Programma Natuur, en er een exploitatieverlies is op Markhoeve van € 1,2 mln., betekent dit dat er € 3.700.607, gedekt dient te worden binnen de NNB-begroting. Dit zou betekenen dat er uiteindelijk ca. 89 ha (=€3.700.607 / € 41.500 de gemiddelde subsidiebijdrage aan een te verwerven en in te richten ha in het provinciaal NNB ) minder NNB wordt gerealiseerd binnen het bestaande budget. De NNB-opgave wordt echter niet gewijzigd en de financiële consequenties worden meegenomen in de integrale beschouwing van de totaalopgave van Natuur.


3. Worden andere posten binnen het programma Natuur negatief beïnvloed door de overname van het verlies van Markdal?

Antwoord:
De financiële consequenties worden meegenomen in de integrale beschouwing van de totaalopgave van Natuur.


Aan grondaankopen heeft Markdal tot en met 2020 in totaal € 5.339.740,- aan directe kosten (koopsom, notariskosten, kadaster, diverse bijkomende kosten, kwalitatieve verplichtingen) uitgegeven. Er is gekomen tot een verwerving van 76,5 ha aan gronden.

4. Welk bedrag is tot nu toe besteed aan de inrichting van de gronden?

Antwoord:
Er heeft (met uitzondering van enkele particuliere percelen) nog geen inrichting plaatsgevonden. Het totaal aan gemaakte proces-, voorbereidings- en planvormingskosten ten behoeve van verwerving en inrichting bedraagt ca. €1,6 miljoen. Een verdeling van deze kosten naar verwervings- dan wel inrichtingsactiviteiten, is door de Vereniging echter niet onderscheidend opgenomen in haar financiële overzichten.


5. Welke gronden zijn er aangekocht en welke zijn er ingericht?

Antwoord:
Een overzicht van de aangekochte gronden is opgenomen in bijlage 2 van het Feitenonderzoek Markdal en Markhoeve, dat als bijlage bij de Statenmededeling is gevoegd. Alleen de percelen CHA00F 86 en 460, en GNK02D 2894, 2895 en 2896 (gezamenlijk groot ca. 4 ha) zijn door de betreffende particuliere eigenaren ingericht.


6. Wat is de voortgang van de ingerichte gronden?

Antwoord:
De nieuwe natuur is – met uitzondering van de onder 5 genoemde particuliere percelen - nog niet ingericht. De vereniging Markdal heeft samen met het waterschap opdracht gegeven voor het uitwerken van een ontwerp. Het voorlopig ontwerp voor het gehele gebied tussen de Belgische grens en de bebouwde kom van Breda is gereed. Ondertussen wordt gewerkt aan een definitief ontwerp voor het deel tussen Strijbeek en de stuw bij Galder. Vooralsnog staat de uitvoering gepland voor ’21-’22. Meer informatie wordt door de partijen verstrekt via https://herinrichting-markdal-rhk.hub.arcgis.com/


Wat betreft de Markhoeve: De plannen voor de Markhoeve zijn gericht op een project dat ook interessant is voor de landbouw, de ambitie is een proefboerderij te realiseren zoals die ook elders in Nederland bestaan. Het project Markhoeve is ook in maatschappelijk opzicht een relevant project omdat meerdere bedrijven zich er willen vestigen.

7. Mogen wij een overzicht ontvangen van alle kosten voor het plan voor en de bouw van de Markhoeve?

Antwoord:
Als provincie hebben wij geen rol gespeeld bij het plan en de bouw van de Markhoeve maar wel met de afhandeling en overdracht naar de provincie. Dit proces is nog gaande. Daarom kunnen wij op dit moment nog geen volledige afrekening opstellen.
Geplande kosten:
€ 2.200.000 exclusief btw, vergoeding aanneemsom
Definitieve kosten voor vergoeding verzekering, beveiliging, nutsvoorzieningen etc. etc. Wordt nader onderzocht.
€ 350.000, aanvullende werkzaamheden, kosten huurders en aanloopverliezen.