Vragen over verkeerde input en fout berekende effecten van de GOL-plannen


Indiendatum: 8 sep. 2021

Geacht college,

Op 7 september is ingekomen een brief aan Provinciale Staten gestuurd over foutief datagebruik in de MER-rapportages, die zijn gebruikt voor de onderbouwing van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL).

In de presentatie die als bijlage aan de brief is toegevoegd, geeft de briefschrijver duidelijk aan;

  1. dat aan de gebruikte verkeersdata noemenswaardige aantallen verkeersbewegingen ontbreken, waardoor de data onvolledig is,
  2. dat gebruik is gemaakt van verkeerscijfers in plaats van verkeersintensiteitscijfers, en;
  3. dat de effecten, zoals weergegeven in de rapporten, zijn gebaseerd op deze niet-complete en verkeerde data en daardoor niet kloppen.

De verontrustende conclusie staat helder in de brief. Ik citeer: “Dit impliceert dat de uitkomsten in de genoemde rapportages, voor o.a. veiligheid, geluid, en uitstoot van CO2, fijnstof en stikstof, onjuist zijn en niet representatief voor de (toekomstige) werkelijkheid.”

Zoals bekend hebben we met de GOL-plannen al te maken met een alsmaar stijgende kostenoverschrijding, nu al meer dan 30% van het oorspronkelijk geraamde budget, oftewel een 30 miljoen euro, nog voordat er aan de realisatie is begonnen.

De conclusies van het onderzoek van de briefschrijver impliceren dat we als provincie te maken krijgen met langere procedures en waarschijnlijk nog meer extra kosten. Het gaat dan om extra vertraging, meer uitstoot zoals stikstof, maar ook meer planschade, doordat woningen aan hogere geluidsnormen e.d. worden blootgesteld.

Wat de Partij voor de Dieren betreft moet u zich als bestuur opnieuw gaan bezinnen voordat u de GOL-plannen daadwerkelijk gaat realiseren. Wij hebben daarom volgende schriftelijke vragen.

1. Bent u bekend met de ingekomen brief en wat is uw eerste reactie op deze brief?

2. Klopt het dat er, zoals de briefschrijver aangeeft, foutieve onderliggende data is gebruikt in de rapportages over de effecten van de GOL-plannen?

3. Het onderzoek van de briefschrijver is beperkt tot één concrete situatie, Vlijmen centrum. Kan het zo zijn dat de in deze situatie ontdekte fouten ook zijn gemaakt bij de andere verkeerssituaties binnen de GOL? Zo nee, waar baseert u dat op?

4. Klopt het dat de Commissie MER met u (i.h.k.v. het GOL-samenwerkingsverband) contact heeft opgenomen over deze kwestie?

5. Indien ‘ja’ op voorgaande vraag: is daarbij verzocht om opdracht te geven voor nieuw onderzoek? Zo ja, gaat u hier gehoor aan geven? Zo nee, wat heeft de Commissie MER precies gevraagd en wat gaat u hier mee doen?

6. Bent u bereid om de onderzoeken naar de verkeerseffecten opnieuw te laten doen, bij voorkeur door een onafhankelijke instantie? Zo ja, wanneer kunnen we daar de uitkomsten van verwachten? Zo nee, waarom niet?

7. Heeft de gebruikte data geleid tot een lagere berekende uitstoot van stikstof, geluid, fijnstof en CO2? Zo ja, in welke orde van grote moeten we dan denken?

8. Indien er sprake is van grote afwijkingen, en nieuwe berekeningen, heeft dat volgens u gevolgen voor de lopende rechtszaak? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke?

9. Indien er sprake is van grote afwijkingen, is dat reden voor het maken van een nieuw provinciaal inpassingsplan (PIP)? Zo nee, waarom niet?

10. Kan er door het aanpassen van de data sprake zijn van nieuwe vertragingen en verder oplopende kosten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat voor kosten kunnen we nog verwachten?

11. Indien er planschade op de provincie wordt verhaald, doordat de effecten van gewijzigde verkeerssituaties negatiever uitvallen dan weergegeven in de rapporten, uit welke begrotingspost gaat deze planschade dan worden bekostigd?

12. Er is door de aannemer al voorbereidend werk gedaan. Betreft dit ook werkzaamheden gericht op het verleggen van de op- en afritten van Nieuwkuijk naar Vlijmen, waarvan het berekende nut is gebaseerd op de foutieve verkeersdata?

13. Bent u bereik om alle voorbereidende werkzaamheden die nog plaatsvinden per direct stop te zetten, tot Provinciale Staten hebben besloten over de voortgang van de GOL-plannen? Zo nee, waarom niet?

14. Heeft u deze zomer scenario’s uitgewerkt in geval er tegenvallers zijn? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke scenario’s zijn dat, en wanneer kunnen PS die inzien?


Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel,
Partij voor de Dieren Noord-Brabant