Tech­nische vragen over Staten­voorstel 68/21 Afgeven defi­ni­tieve verklaring van geen beden­kingen op de Wabo-aanvraag­on­derdeel strijdig gebruik in het kader van het Provin­ciaal Inpas­singsplan ‘Nieuwe Verbinding Grens­cor­ridor N69’


Indiendatum: 4 okt. 2021

Geacht college,

Wat betreft Statenvoorstel 68/21 heeft de Partij voor de Dieren de volgende technische vragen.

1. Op welke wijze is vastgesteld dat het in het voorstel genoemde onderzoek en de veldonderzoeken tot eenzelfde resultaat kunnen leiden als een twee jaar lang durend proces van monitoring?

2. Zijn in het onderzoek de effecten van klimaatverandering in overweging genomen (overstromingen, extreme droogte)? Zo ja, op welke wijze?

3. Als na de vervroegde openstelling van de nieuwe verbinding blijkt dat, anders dan het onderzoek uitwijst, de oorspronkelijk gestelde doelen op het gebied van water toch niet kunnen worden gehaald, welke maatregelen tot bijsturing zijn dan nog mogelijk zodat de doelen wel worden gehaald?

4. In hoeverre zouden deze maatregelen de in het gebied aanwezige natuur en de verbinding N69 negatief kunnen beïnvloeden?