Vervolg­vragen over Trans­ferium Willem­spoort


Indiendatum: nov. 2015

Schriftelijke (vervolg)vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant betreffende Transferium Willemspoort.


Geacht college,

In juli hebben wij vragen gesteld over Transferium Willemspoort. Dit transferium dient te worden gerealiseerd naast Natura 2000-gebied de Moerputten. Uit de antwoorden bleek dat de gemeente ’s-Hertogenbosch toen nog bezig was te beoordelen of er voor de bouw van het transferium een Natuurbeschermingswetvergunning (Nbw-vergunning) aangevraagd moest worden.

1. Voert u (in aanvulling op de beoordeling van de gemeente) zelf ook een onderzoek uit naar de (mogelijke) gevolgen voor Natura 2000-gebieden in de omgeving van een bouwproject waar een provinciale subsidie voor is gereserveerd? Zo ja, heeft u zicht op de noodzakelijkheid van een Nbw-vergunning voor de realisatie van Transferium Willemspoort? Zo nee, waarom niet?

2. Bent u op de hoogte van de kwetsbare hydrologie in het gebied waarin het transferium zal worden gebouwd? Kunt u verzekeren dat het mineraalrijk kwelwater, wat van groot belang is voor de instandhouding van de beschermde soorten, niet wordt geschaad door de realisatie van het transferium? Zo ja, op welke basis?

3. Is het momenteel duidelijk of er een Nbw-vergunning nodig is voor de bouw van het transferium? Zo ja, hoe is de stand van zaken hierin? Heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch de vergunning al aangevraagd en is de provincie zinnens deze te verlenen? Indien er volgens de gemeente geen Nbw-vergunning nodig is, waaruit blijkt dat?

4. Bent u het met ons eens dat, gezien de feiten dat het transferium direct naast een Natura 2000-gebied wordt gebouwd, een transferium per definitie een verzamelplek is voor auto’s, en dat auto’s schadelijke uitstoot produceren, het doen van een ADC-toets noodzakelijk is? Zo nee, waarom niet?

5. Zijn er alternatieve locaties voorhanden en onderzocht, voor het niet onaannemelijke geval dat de realisatie van het transferium op de geplande locatie niet mogelijk is (door de te verwachten negatieve gevolgen voor de habitattypen en beschermende soorten in dit gebied door uitdroging en verzuring van de bodem door stikstofdepositie en verstoring van de kwelwaterstromen)? Zo ja, welke locaties betreft het? Zo nee, waarom niet?

6. Bent u van mening dat indien er voor de natuur minder schadelijke alternatieven zijn, dat deze de voorkeur hebben boven de locatie Willemspoort? Zo nee, waarom niet?

7. Als de deadline van het verlenen van de €8 miljoen subsidie is verstreken, terwijl de subsidie nog niet is verleend, wat gebeurt er in dat geval met de €8 miljoen?

Wij vernemen graag uw reactie.


Met vriendelijke groet,

Paranka Surminski
Partij voor de Dieren

Indiendatum: nov. 2015
Antwoorddatum: 1 dec. 2015

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.


1. Voert u (in aanvulling op de beoordeling van de gemeente) zelf ook een onderzoek uit naar de (mogelijke) gevolgen voor Natura 2000-gebieden in de omgeving van een bouwproject waar een provinciale subsidie voor is gereserveerd? Zo ja, heeft u zicht op de noodzakelijkheid van een Nbwvergunning voor de realisatie van Transferium Willemspoort? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, de provincie voert in deze zelf geen onderzoek uit. Wanneer mogelijk sprake is van een significant negatief effect op een Natura 2000-gebied dient de gemeente als initiatiefnemer een passende beoordeling als onderdeel van een Nbwet-vergunningaanvraag in te dienen bij de provincie. De provincie toetst de passende beoordeling.


2. Bent u op de hoogte van de kwetsbare hydrologie in het gebied waarin het transferium zal worden gebouwd? Kunt u verzekeren dat het mineraalrijk kwelwater, wat van groot belang is voor de instandhouding van de beschermde soorten, niet wordt geschaad door de realisatie van het transferium? Zo ja, op welke basis?

Antwoord:
Ja, dit zou moeten blijken uit de passende beoordeling zoals genoemd onder 1.


3. Is het momenteel duidelijk of er een Nbw-vergunning nodig is voor de bouw van het transferium? Zo ja, hoe is de stand van zaken hierin? Heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch de vergunning al aangevraagd en is de provincie zinnens deze te verlenen? Indien er volgens de gemeente geen Nbw-vergunning nodig is, waaruit blijkt dat?

Antwoord:
Nee, er is nog geen Nbwet-vergunning aangevraagd. De gemeente heeft aangegeven dat de aanvraag klaar ligt en dat deze waarschijnlijk op kortetermijn wordt ingediend. Onderdeel van de aanvraag is een passende beoordeling. Of wij de gevraagde vergunning zullen verlenen, is afhankelijk van de passende beoordeling.


4. Bent u het met ons eens dat, gezien de feiten dat het transferium direct naast een Natura 2000-gebied wordt gebouwd, een transferium per definitie een verzamelplek is voor auto’s, en dat auto’s schadelijke uitstoot produceren, het doen van een ADC-toets noodzakelijk is? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, een zogenaamde ADC-toets is nodig wanneer grote significante negatieve effecten niet zijn uit te sluiten. Het betreft een toets naar Alternatieven, Dwingende redenen van groot openbaar belang en Compenserende maatregelen. Uit de passende beoordeling moet blijken of de uitstoot van schadelijke stoffen van auto’s significante effecten te weeg brengen in het Natura2000-gebied. Zie verder antwoord 3.


5. Zijn er alternatieve locaties voorhanden en onderzocht, voor het niet onaannemelijke geval dat de realisatie van het transferium op de geplande locatie niet mogelijk is (door de te verwachten negatieve gevolgen voor de habitattypen en beschermende soorten in dit gebied door uitdroging en verzuring van de bodem door stikstofdepositie en verstoring van de kwelwaterstromen)? Zo ja, welke locaties betreft het? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja, wij zijn op de hoogte van het feit dat de gemeente een uitgebreid locatieonderzoek heeft gedaan en dat een uitvoerig afgewogen besluit is genomen om de locatie Willemspoort als transferium te ontwikkelen. Wij verwijzen daarbij naar het Raadsvoorstel Transferium Willemspoort van 14 juli 2015.


6. Bent u van mening dat indien er voor de natuur minder schadelijke alternatieven zijn, dat deze de voorkeur hebben boven de locatie Willemspoort? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Wij kunnen hier geen uitspraak over doen, omdat wij nog geen aanvraag voor een vergunning hebben ontvangen. Zodra wij de aanvraag ontvangen, wordt deze door ons beoordeeld. De provincie zal echter zelf geen onderzoek verrichten naar alternatieven.


7. Als de deadline van het verlenen van de €8 miljoen subsidie is verstreken, terwijl de subsidie nog niet is verleend, wat gebeurt er in dat geval met de €8 miljoen?

Antwoord:
Op 20 oktober 2015 is de subsidie onder voorwaarden aan de gemeente ’s-Hertogenbosch verleend. Wanneer het project niet gerealiseerd wordt, wordt de subsidie niet uitgekeerd. Daarmee vervalt het bedrag in principe vrij en wordt toegevoegd aan de algemene middelen.


Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

voorzitter, secretaris,
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk mw. ir. A.M. Burger