Tech­nische vragen over gebruik van CO2 bij ganzen en vang­kooien bij wilde zwijnen


Indiendatum: okt. 2015

1. Nadat het Ganzenakkoord tussen de provincies en zeven natuur- en landbouworganisaties over het beheer van de miljoenen ganzen in Nederland op 2 december 2013 uiteen is gevallen, bent u vrij om beleid wat betreft ganzen zelf vorm te geven. Welke dierenwelzijnsorganisaties (bijvoorbeeld de Dierenbescherming), zijn betrokken bij het totstandkoming van het ganzenbeleid?

2. In mei 2015 heeft uw college toegezegd dat er in 2015 in de provincie Noord-Brabant geen gebruik zal worden gemaakt van co2 als dodingsmiddel voor ganzen. Wat is de stand van zaken van het gebruik van co2 als dodingsmiddel voor 2016?

3. Wordt het wegvangen en vergassen van ganzen gefinancierd door de provincie Noord-Brabant? Zo ja, hoeveel heeft u (direct of indirect) begroot voor dit doel? In welk budget worden deze middelen gezocht?

4. Wat zijn de kosten van een sessie van het wegvangen en vergassen van ganzen?

5. Hoeveel ganzen worden per sessie vergast?

Uit een bericht van de NOJG blijkt dat er wordt proefgedraaid met de inzet van een vangkooi en een andere werkwijze bij de nachtelijke jacht in een poging om de nulstand voor wilde zwijnen in Zuidoost-Brabant te handhaven.

6. Betaalt u mee aan de proef en zo ja, welk bedrag?

7. Met hoeveel vangkooien wordt deze proef uitgevoerd?

8. Is er voor het gebruik van de genoemde vangkooi(en) ontheffing verleend? Zo ja, wanneer?

9. Waar zijn de genoemde vangkooien geplaatst?

10. Laat de constructie van de vangkooi toe dat ook andere dieren in de vangkooi terecht kunnen komen of kunnen er alleen wilde zwijnen mee worden gevangen?

Indiendatum: okt. 2015
Antwoorddatum: 4 nov. 2015

1. Nadat het Ganzenakkoord tussen de provincies en zeven natuur- en landbouworganisaties over het beheer van de miljoenen ganzen in Nederland op 2 december 2013 uiteen is gevallen, bent u vrij om beleid wat betreft ganzen zelf vorm te geven. Welke dierenwelzijnsorganisaties (bijvoorbeeld de Dierenbescherming), zijn betrokken bij het totstandkoming van het ganzenbeleid?

Antwoord
Het vigerende provinciale beleid ten aanzien van ganzen is opgenomen in de Beleidsnota Flora- en faunawet. Naar aanleiding van het op 30 oktober jl. binnengekomen advies inzake het ganzenbeleid van de Faunabeheereenheid Noord-Brabant, zal de komende tijd worden bezien of het beleid aanpassing behoeft en zo ja, welke dierenwelzijnorganisaties hierbij betrokken moeten worden. De Dierenbescherming zal dan in ieder geval gehoord worden.


2. In mei 2015 heeft uw college toegezegd dat er in 2015 in de provincie Noord-Brabant geen gebruik zal worden gemaakt van co2 als dodingsmiddel voor ganzen. Wat is de stand van zaken van het gebruik van co2 als dodingsmiddel voor 2016?

Antwoord
Het gebruik van CO2 om ganzen te doden kan een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de populatie ganzen. Het gebruik van CO2 als bedwelmingsmiddel voor grote groepen ganzen is door de Raad voor Dieraangelegenheden in hun richtsnoer als minst dieronvriendelijk aangemerkt. Ook een onderzoek van de Universiteit Wageningen heeft dit aangetoond. Het doden van in het wild gevangen ganzen met CO2 is echter één van de vele mogelijkheden die in het kader van het nog nieuw vast te stellen provinciaal ganzenbeleid genomen kunnen worden. Op regionaal niveau moet nog worden bepaald welke maatregelen daadwerkelijk worden ingezet en op welke schaal. De Faunabeheereenheid heeft hierin een rol via de uitwerking van het Faunabeheerplan. Pas hierna is een eventuele ontheffing voor het gebruik van CO2 aan de orde.


3. Wordt het wegvangen en vergassen van ganzen gefinancierd door de provincie Noord-Brabant? Zo ja, hoeveel heeft u (direct of indirect) begroot voor dit doel? In welk budget worden deze middelen gezocht?

Antwoord
Dit is op dit moment niet aan de orde.


4. Wat zijn de kosten van een sessie van het wegvangen en vergassen van ganzen?

Antwoord
Een vergelijkbare vraag is door de staatssecretaris van EZ, Sharon A.M. Dijksma, op 18 juni 2013 beantwoord. Dit naar aanleiding van Kamervragen van de PvdD met betrekking tot het besluit om Duke faunabeheer vrijstelling te verlenen van het verbod op het gebruik van CO2 voor het vergassen van ganzen rondom Schiphol. Het antwoord luidde als volgt: “Het vangen van de ganzen en het toepassen van het CO2 gas komt op ongeveer
5 euro per gans. Dit is in overeenstemming met de prijs van afschot.“


5. Hoeveel ganzen worden per sessie vergast?

Antwoord
Dit zal sterk afhangen van de wijze waarop zowel het vangen als het doden wordt georganiseerd. Omdat er op dit moment geen sprak is van het gebruik van CO2, is deze vraag ook niet te beantwoorden.


Uit een bericht van de NOJG blijkt dat er wordt proefgedraaid met de inzet van een vangkooi en een andere werkwijze bij de nachtelijke jacht in een poging om de nulstand voor wilde zwijnen in Zuidoost-Brabant te handhaven.

6. Betaalt u mee aan de proef en zo ja, welk bedrag?

Antwoord
Nee, wij zijn niet betrokken bij de proef.


7. Met hoeveel vangkooien wordt deze proef uitgevoerd?

Antwoord
Het is ons niet bekend met hoeveel vangkooien er wordt proefgedraaid. Deze informatie is ook niet bekend bij de ODBN. Tijdens een deskundigenbijeenkomst in november 2014 over het wild zwijn is aangegeven door de ZLTO en FBE dat er sprake was van een vangkooi in een maïsakker bij Leende waarmee wilde zwijnen werden gevangen.


8. Is er voor het gebruik van de genoemde vangkooi(en) ontheffing verleend? Zo ja, wanneer?

Antwoord
Er is hiervoor geen ontheffing voor aangevraagd of verleend.


9. Waar zijn de genoemde vangkooien geplaatst?

Antwoord
Zie antwoord vraag 7.


10. Laat de constructie van de vangkooi toe dat ook andere dieren in de vangkooi terecht kunnen komen of kunnen er alleen wilde zwijnen mee worden gevangen?

Antwoord
Ervaringen met een proef met een vangkooi voor wilde zwijnen in de Meinweg in Limburg laten zien dat ook reeën in dergelijke kooien terecht komen.

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer