Vragen over burger­ini­ti­atief voor natuur­ont­wik­keling: plan GildeWoud in Waalre


Indiendatum: sep. 2019

Geacht college,

In plaats van villa's ziet de Vereniging GildeWoud liever dat er een natuurgebied komt op de plek waar een projectontwikkelaar Landgoed Gildebosch wil bouwen. Zij zijn desnoods bereid hier eigen financiële middelen voor aan te wenden. Vereniging GildeWoud maakt zich onder meer sterk voor de aanleg van wandelpaden, een herdenkingsbomenzone en een bijen- en bospoelenbiotoop. Het plangebied GildeWoud wordt aan de Noord-, Oost- en Zuidzijde omringd door bossen die deel uitmaken van het Natuur Netwerk Brabant (NNB). In dit gebied ligt onder andere het Meertjesven. De beoogde natuurontwikkeling in het GildeWoud zal worden gericht op het vergroten van de biodiversiteit in dit gebied, met bijzondere aandacht voor insecten, vogels en amfibieën. Ook kent het plan vele maatschappelijke en klimaat gerelateerde doelstellingen. Wij hebben hierover volgende vragen aan u.

  1. Bent u bekend met het bericht?
  2. In wiens bezit zijn de betreffende gronden op dit moment?

  3. Bent u bekend met de plannen van Vereniging GildeWoud? Zo nee, waarom niet?

  4. Bent u met ons eens dat het plan van Vereniging GildeWoud, te weten de ontwikkeling van dit gebied als hoogwaardige en robuuste natuur, een bijdrage aan de realisatie van onze provinciale natuurdoelstellingen kan zijn? Zo nee, waarom niet?
  5. Bent u bereid om hier met stichting GildeWoud over in gesprek te treden? Zo nee, waarom niet?

  6. Bent u bereid te overwegen om de Vereniging GildeWoud financieel te ondersteunen, bijvoorbeeld met tussenkomst van het Groen Ontwikkelbedrijf Brabant (GOB)? Zo nee, waarom niet?

  7. Indien nee bij vraag 6, bent u bereid dit burgerinitiatief op een andere manier te ondersteunen? Zo ja, op welke manier?

Wij zien uw antwoord met interesse tegemoet.


Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel,
Partij voor de Dieren

Indiendatum: sep. 2019
Antwoorddatum: 22 okt. 2019

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.


1. Bent u bekend met het bericht?

Antwoord:
Nee. Wij hebben kennis genomen van het initiatief via de door u toegestuurde link naar een krantenartikel.


2. In wiens bezit zijn de betreffende gronden op dit moment?

Antwoord:
De kadastrale gegevens zijn ons niet bekend. Wel zijn wij ambtelijk in overleg met de gemeente Waalre en de initiatiefnemers van het plan Landgoed Gildebosch. Overname van de gronden van Natuurmonumenten en natuurontwikkeling zijn onderdeel van dat plan. Hieruit, en uit het krantenartikel, maken wij op dat de gronden in handen zijn van Natuurmonumenten.


3. Bent u bekend met de plannen van Vereniging GildeWoud? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, zie vraag 1. Wel is het Groen Ontwikkelfonds Brabant/de Werkeenheid NNB benaderd over de subsidiemogelijkheden voor natuur en ondernemende natuur (ONNB).


4. Bent u met ons eens dat het plan van Vereniging GildeWoud, te weten de ontwikkeling van dit gebied als hoogwaardige en robuuste natuur, een bijdrage aan de realisatie van onze provinciale natuurdoelstellingen kan zijn? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Omdat we de inhoud van het plan niet kennen, kunnen wij hierover geen uitspraken doen. Plannen voor natuurontwikkeling aansluitend op het Natuur Netwerk Brabant (NNB) kunnen uiteraard van meerwaarde zijn.


5. Bent u bereid om hier met stichting GildeWoud over in gesprek te treden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja.


6. Bent u bereid te overwegen om de Vereniging GildeWoud financieel te ondersteunen, bijvoorbeeld met tussenkomst van het Groen Ontwikkelbedrijf Brabant (GOB)? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
De Vereniging GildeWoud kan bij het Groen Ontwikkelfonds Brabant een subsidieverzoek indienen voor de realisatie van nieuwe natuur.
Dit subsidieverzoek wordt op basis van de geldende spelregels beoordeeld.


7. Indien nee bij vraag 6, bent u bereid dit burgerinitiatief op een andere manier te ondersteunen? Zo ja, op welke manier?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 6.


Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter, de secretaris,
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. M.J.A. van Bijnen MBA