Vragen over een grote koei­enstal in Heusden, gemeente Asten


Indiendatum: sep. 2019

Geacht college,

Op 17 september beantwoorde u onze vragen over de geplande megastal in Spoordonk. De Raad van State heeft geoordeeld dat GS een nieuw besluit moeten nemen. Het lijkt erop dat u dat besluit ten gunste van het zwaarbelaste Natura 2000-gebied gaat nemen. In de beantwoording geeft u aan geen precedentwerking voor andere ondernemers met een onherroepelijke Natuurbeschermingswet-vergunning te verwachten, vanwege het unieke karakter van dit vergunningstraject.

In Heusden, gemeente Asten, doet zich het volgende geval voor: plannen voor een enorme stal voor 1344 koeien, waar omgeving, gemeente en provincie tegen zijn, maar die door hen juridisch niet tegen kunnen worden gehouden. De locatie van de beoogde koeienmegastal ligt in de Peel, een regio waarvan de Natura 2000-gebieden al langdurig geplaagd worden door forse overschrijding van de kritische depositiewaarden. Het gaat hier niet om een actieve ondernemer, maar om de financiële afwikkeling van een faillissement, waarbij de curator het verlies wil minimaliseren. Ons inziens dient u provinciale belangen zoals natuurbescherming te behartigen, en niet het financiële belang van een curator.

Op 6 februari 2018 verleende u een natuurbeschermingsvergunning voor de stal. De bij de gemeente aangevraagde omgevingsvergunning is nog niet verleend; tot 1 oktober kunnen zienswijzen worden ingediend op de ontwerp-vergunning.

Wij hebben hierover volgende vragen aan u.

  1. Gezien de mogelijk veranderde inzichten en prioriteiten naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State over het PAS en de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant over de plannen voor een varkenshouderij aan de Logtsebaan in Oirschot, en gezien het feit dat het hier om de financiële afwikkeling van een faillissement gaat; bent u bereid; of aan te sturen op een opkoopregeling door de provincie; of een zienswijze in te dienen op de ontwerp-omgevingsvergunning van de gemeente?
  2. Zou de failliete megastal in Heusden in aanmerking kunnen komen voor een opkoopregeling, mede in het licht van het reduceren van uitstoot en en/of de klimaattopgave? Zo ja, op welke wijze zou dat volgens u kunnen? Zo nee, waarom niet?
  3. Wat kan de provincie verder nog doen tegen de beoogde megastal in Heusden? Zijn alle juridische of niet juridische middelen uitgeput? Zo nee, welke middelen zijn er nog?


Met vriendelijke groet,

Anne-Miep Vlasveld,
Partij voor de Dieren

Indiendatum: sep. 2019
Antwoorddatum: 8 okt. 2019

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.


1. Gezien de mogelijk veranderde inzichten en prioriteiten naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State over het PAS en de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant over de plannen voor een varkenshouderij aan de Logtsebaan in Oirschot, en gezien het feit dat het hier om de financiële afwikkeling van een faillissement gaat; bent u bereid; of aan te sturen op een opkoopregeling door de provincie; of een zienswijze in te dienen op de ontwerp-omgevingsvergunning van de gemeente?

Antwoord:
Nee. De gemeente Asten heeft al een besluit genomen over het milieudeel. Op dit moment ligt er een ontwerp besluit ter inzage over het bouwdeel. Natuur en milieuaspecten zijn geen grond om de vergunning voor de bouw van de stallen te weigeren. Wij zien op dit moment ook geen aanleiding om over te gaan tot opkoop van de locatie.


2. Zou de failliete megastal in Heusden in aanmerking kunnen komen voor een opkoopregeling, mede in het licht van het reduceren van uitstoot en en/of de klimaattopgave? Zo ja, op welke wijze zou dat volgens u kunnen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Nee. Op dit moment zijn er geen plannen om bedrijven in de regio op te kopen. Dit is op dit moment nog niet duidelijk. In het kader van eventuele gebiedsgerichte aanpak rondom N2000-gebieden, zoals het Adviescollege Stikstofproblematiek adviseert, zullen wij beoordelen of dit bedrijf hiervoor in aanmerking komt.


3. Wat kan de provincie verder nog doen tegen de beoogde megastal in Heusden? Zijn alle juridische of niet juridische middelen uitgeput? Zo nee, welke middelen zijn er nog?

Antwoord:
De provincie is bevoegd gezag voor de natuurvergunning. Deze is op 6 februari 2018 afgegeven en inmiddels onherroepelijk geworden.
Wij nemen in overweging dat het uitgangspunt van de nationale rechtspraak is dat rechten uit onherroepelijke vergunningen gerespecteerd worden en zien op dit moment geen aanleiding om daarvan af te wijken. Andere juridische middelen heeft de provincie niet.


Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter, de secretaris,
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Wij zijn tegen:

Interessant voor jou

Vragen over het toestaan van niet-vergunde evenementen in de Biesbosch

Lees verder

Vragen over burgerinitiatief voor natuurontwikkeling: plan GildeWoud in Waalre

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer