Vragen over het stoppen van geplande vluchten na 23 uur op Eindhoven Airport


Indiendatum: okt. 2019

Geacht college,

In zijn advies aangaande de ontwikkeling van Eindhoven Airport raadde dhr. Van Geel aan de geluidsoverlast te beperken door te stoppen met geplande vluchten na 23 uur. In uw reactie op het advies, gestuurd aan de minister, onderschrijven GS deze suggestie van dhr. Van Geel.De minister heeft dit ook onderschreven, zo valt te lezen in haar brief aan de Kamer, dd. 6 september: “Ik streef ernaar om vanaf de zomerdienstregeling van 2020 het aantal geplande vluchten na 23.00 uur tot nul te beperken.”

In een persbericht geeft Eindhoven Airport echter aan: “Dit streven bleek voor het zomerseizoen 2020 niet realistisch binnen een te kort tijdsbestek waarin de luchtvaartmaatschappijen hun internationale vliegschema’s tot stand moeten brengen.”

De minister geeft aan er niet van overtuigd te zijn dat de late vluchten niet gestopt kunnen worden vanaf de zomerperiode van 2020. Zij wil de stop van vluchten na 23 uur opnemen in de vergunning die de luchthaven vanaf 1 januari 2020 nodig heeft.

De provincie Noord-Brabant is aandeelhouder van Eindhoven Airport N.V. en heeft, ons inziens, in die rol invloed op het beleid van Eindhoven Airport.

Wij hebben hierover de volgende vragen.

1. Heeft de provincie zich sterk gemaakt voor een stop op geplande vluchten na 23 uur, vanaf de zomerdienstregeling van 2020? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

2. Onderschrijven GS nog steeds de suggestie van dhr. Van Geel om onmiddellijk iets te doen aan de hinderbeperking, door te stoppen met geplande vluchten na 23 uur? Zo ja, wat verstaat u onder ‘onmiddellijk’?

3. Schaart de provincie zich achter de stellingname van de minister? Zo ja, op welke wijze gaat u hieraan invulling geven? Zo nee, waarom niet?

4. Ziet u mogelijkheden om Eindhoven Airport alsnog te doen stoppen met geplande vluchten na 23 uur, vanaf de zomerperiode van 2020?

5. Bent u bereid zich in te zetten voor een harde afspraak, tussen Eindhoven Airport en de verbonden overheden, over het zo snel mogelijk stoppen van geplande vluchten na 23 uur? Zo ja, op welke wijze gaat u dit doen? Zo nee, waarom niet?

Dhr. Van Geel doet de aanbeveling, om zo spoedig mogelijk te stoppen met geplande vluchten na 23 uur, niet voor niets; de leefbaarheid in en rond Eindhoven staat onder grote druk.

6. Op welke wijze kunt u aan omwonenden uitleggen dat een verbod van geplande vluchten na 23 uur niet zo spoedig mogelijk wordt gerealiseerd?


Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel,
Partij voor de Dieren

Indiendatum: okt. 2019
Antwoorddatum: 22 okt. 2019

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.


1. Heeft de provincie zich sterk gemaakt voor een stop op geplande vluchten na 23 uur, vanaf de zomerdienstregeling van 2020? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Gedeputeerde Staten hebben in een brief aan de Minister van IenW én in een gezamenlijke brief vanuit de Stuurgroep Eindhoven Airport na 2020 het advies van de heer Van Geel onderschreven. Het stoppen met vluchten na 23.00 was onderdeel van dit advies.


2. Onderschrijven GS nog steeds de suggestie van dhr. Van Geel om onmiddellijk iets te doen aan de hinderbeperking, door te stoppen met geplande vluchten na 23 uur? Zo ja, wat verstaat u onder ‘onmiddellijk’?

Antwoord:
De heer Van Geel spreekt in zijn advies niet over “onmiddellijk”, maar over “vanaf 2020 al direct te komen tot een vermindering van de geluidsbelasting”. Ook dit onderdeel van het advies van dhr. Van Geel onderschrijven Gedeputeerde Staten nog steeds.


3. Schaart de provincie zich achter de stellingname van de minister? Zo ja, op welke wijze gaat u hieraan invulling geven? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Gedeputeerde Staten en de provincie Noord-Brabant zijn geen partij bij het vaststellen van de nieuwe vergunning. Het is aan de Minister van IenW en de Staatssecretaris van Defensie om op basis van een aanvraag van Eindhoven Airport te besluiten wat er binnen de nieuwe vergunning mogelijk dan wel onmogelijk is.


4. Ziet u mogelijkheden om Eindhoven Airport alsnog te doen stoppen met geplande vluchten na 23 uur, vanaf de zomerperiode van 2020?

Antwoord:
Wij hebben van de directeur van Eindhoven Airport de bevestiging gekregen dat de luchthaven mee wil werken aan het schrappen van geplande vluchten na 23.00 uur. Het is daarbij aan de Minister om in samenspraak met Eindhoven Airport te bepalen wat er binnen de nieuwe vergunning mogelijk dan wel onmogelijk is.


5. Bent u bereid zich in te zetten voor een harde afspraak, tussen Eindhoven Airport en de verbonden overheden, over het zo snel mogelijk stoppen van geplande vluchten na 23 uur? Zo ja, op welke wijze gaat u dit doen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Zie ons antwoord op vraag 4.


6. Op welke wijze kunt u aan omwonenden uitleggen dat een verbod van geplande vluchten na 23 uur niet zo spoedig mogelijk wordt gerealiseerd?

Antwoord:
Zie ons antwoord op vraag 4.


Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter, de secretaris,
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. M.J.A. van Bijnen MBA