Vragen over het stoppen van geplande vluchten na 23 uur op Eindhoven Airport


Geacht college,

In zijn advies aangaande de ontwikkeling van Eindhoven Airport raadde dhr. Van Geel aan de geluidsoverlast te beperken door te stoppen met geplande vluchten na 23 uur. In uw reactie op het advies, gestuurd aan de minister, onderschrijven GS deze suggestie van dhr. Van Geel. De minister heeft dit ook onderschreven, zo valt te lezen in haar brief aan de Kamer, dd. 6 september: “Ik streef ernaar om vanaf de zomerdienstregeling van 2020 het aantal geplande vluchten na 23.00 uur tot nul te beperken.”

In een persbericht geeft Eindhoven Airport echter aan: “Dit streven bleek voor het zomerseizoen 2020 niet realistisch binnen een te kort tijdsbestek waarin de luchtvaartmaatschappijen hun internationale vliegschema’s tot stand moeten brengen.”

De minister geeft aan er niet van overtuigd te zijn dat de late vluchten niet gestopt kunnen worden vanaf de zomerperiode van 2020. Zij wil de stop van vluchten na 23 uur opnemen in de vergunning die de luchthaven vanaf 1 januari 2020 nodig heeft.

De provincie Noord-Brabant is aandeelhouder van Eindhoven Airport N.V. en heeft, ons inziens, in die rol invloed op het beleid van Eindhoven Airport.

Wij hebben hierover de volgende vragen.

1. Heeft de provincie zich sterk gemaakt voor een stop op geplande vluchten na 23 uur, vanaf de zomerdienstregeling van 2020? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

2. Onderschrijven GS nog steeds de suggestie van dhr. Van Geel om onmiddellijk iets te doen aan de hinderbeperking, door te stoppen met geplande vluchten na 23 uur? Zo ja, wat verstaat u onder ‘onmiddellijk’?

3. Schaart de provincie zich achter de stellingname van de minister? Zo ja, op welke wijze gaat u hieraan invulling geven? Zo nee, waarom niet?

4. Ziet u mogelijkheden om Eindhoven Airport alsnog te doen stoppen met geplande vluchten na 23 uur, vanaf de zomerperiode van 2020?

5. Bent u bereid zich in te zetten voor een harde afspraak, tussen Eindhoven Airport en de verbonden overheden, over het zo snel mogelijk stoppen van geplande vluchten na 23 uur? Zo ja, op welke wijze gaat u dit doen? Zo nee, waarom niet?

Dhr. Van Geel doet de aanbeveling, om zo spoedig mogelijk te stoppen met geplande vluchten na 23 uur, niet voor niets; de leefbaarheid in en rond Eindhoven staat onder grote druk.

6. Op welke wijze kunt u aan omwonenden uitleggen dat een verbod van geplande vluchten na 23 uur niet zo spoedig mogelijk wordt gerealiseerd?


Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel,
Partij voor de Dieren