Vragen over de bouw van een nieuwe veehou­derij te Poppel, België


Indiendatum: nov. 2014

Schriftelijke vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant betreffende de bouw van een nieuwe veehouderij te Poppel, België.


Geacht college,

De gemeente Ravels heeft op 12 februari 2013 een vergunning geweigerd voor de exploitatie van een melkveehouderij aan de Beekseweg 62 te Poppel, België. De installatie was volgens de gemeente ruimtelijk onverenigbaar en er was overstromingsgevaar.

De bouwplaats is gelegen in het ecologisch waardevolle beekvallei van de Aa en in het overstromingsgebied van de Aa, waardoor de bedrijfsgronden af en toe onder water kunnen komen te staan. Ook zou dit leiden tot negatieve gevolgen voor de waterkwaliteit van de Aa.

Na beroep en aanpassingen van de milieutechnische kant van de plannen door de exploitant, is het beroep tegen de weigering gegrond verklaard. Nu rest alleen nog hoger beroep bij de Raad van State (in België). Een nieuw koeienbedrijf pal naast Kempenland West veroorzaakt echter een zwaar drukkende ammoniakuitstoot en dito stikstofdepositie op dat gebied. Kempenland West is onder meer in het aanwijzingsbesluit van de minister aangewezen vanwege het beoogde herstel van blauwgraslanden. Deze blauwgraslanden zijn gevoelig voor stikstofuitstoot en het herstel hiervan zal in het minst erge geval vertraging oplopen door de komst van de veehouderij.

Bij brief van 23 juli 2012, heeft onze fractie aan GS schriftelijke vragen gesteld over dit onderwerp en over mogelijkheden voor de provincie Noord-Brabant om zich hier in te mengen als dat nodig zou zijn. Op 14 augustus heeft GS hierop geantwoord:

Vraag 4. Welke (juridische) instrumenten heeft de provincie ter beschikking om de komst van deze melkveehouderij tegen te houden? Is de provincie voornemens om een of meerdere van deze instrumenten in te zetten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Indien in het kader van de milieuvergunning blijkt, dat er een significante toename van de depositie op het Natura2000-gebied plaats zal vinden, zullen wij daarover bij de gemeente Ravels een zienswijze indienen. Dat is echter nu niet aan de orde: er is op dit moment nog geen aanvraag aanhangig. Verder kan de provincie Noord-Brabant het initiatief nemen tot een bezwaar/beroepsprocedure tegen een of meer van de voor de veehouderij benodigde vergunningen, voor zover het Belgische recht daartoe ruimte biedt. Ook daarvoor is op dit moment geen aanleiding.


1. Bent u het met ons eens dat er nu wel een aanleiding voor u is om te ageren tegen de komst van de veehouderij, vanwege de stikstofdepositie op de blauwgraslanden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat bent u voornemens te doen?

Graag vernemen wij uw reactie.


Met vriendelijke groet,

Ir. Marco van der Wel
Partij voor de Dieren

Indiendatum: nov. 2014
Antwoorddatum: 2 dec. 2014

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Bent u het met ons eens dat er nu wel een aanleiding voor u is om te ageren tegen de komst van de veehouderij, vanwege de stikstofdepositie op de blauwgraslanden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat bent u voornemens te doen?

Antwoord: Ja, wij zijn mening dat er in dit geval getoetst dient te worden op de gevolgen van de stikstofdepositie voor de Rovertsche Heide. Wij hebben daarom op 25 november 2014 besloten beroep in te stellen bij de Belgische Raad van State tegen de verleende milieuvergunning door de Deputatie van de provincie Antwerpen.
Wij hebben de verantwoordelijke Deputé en de gouverneur van de provincie Antwerpen geïnformeerd over het collegebesluit.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Voorzitter, Secretaris