Vragen over de 'dassen­do­denweg' Guldenberg/Heikant in de gemeente Vught


Indiendatum: 14 mei 2021

Geacht college,

Op de weg Guldenberg/Heikant in Helvoirt zijn al jaren lang problemen met veiligheid voor dieren (voornamelijk dassen en reeën) en mensen. Jaarlijks komen er tientallen dassen door de weg om het leven. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. Bent u bekend met de berichtgeving over de dassendodenweg?

2. Welke plannen heeft de gemeente Vught met de Guldenberg/Heikant nu de verantwoordelijkheid voor de weg onder de gemeente Vught valt?

3. Hebt u contact met de gemeente Vught over mogelijke maatregelen aan de weg?

4. Binnen welk tijdsbestek wordt verbetering van de veiligheid van de weg verwacht?

5. Indien er geen zicht is op verbetering van de veiligheid van de weg: vindt u het acceptabel om de weg in deze vorm te laten voortbestaan, wetende dat er elk moment weer een (menselijk of dierlijk) slachtoffer kan vallen? Zo ja, waarom?

6. Bent u bereid om vanuit de provincie paal en perk (in de vorm van regels en verkeersbesluiten) te stellen aan de onveilige situatie? Zo nee, waarom niet?

7. Bent u bereid om maatregelen te (doen) treffen die de verkeerssituatie veiliger maakt voor de dassen, zoals de aanleg van een faunatunnel en/of andere welbekende maatregelen die worden onderschreven door de Dassenwerkgroep Brabant? Zo nee, waarom niet?

Wij vernemen graag uw reactie en danken u bij voorbaat voor de beantwoording.


Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel
Partij voor de Dieren Noord-Brabant

Indiendatum: 14 mei 2021
Antwoorddatum: 8 jun. 2021

Op de weg Guldenberg/Heikant in Helvoirt zijn al jaren lang problemen met veiligheid voor dieren (voornamelijk dassen en reeën) en mensen. Jaarlijks komen er tientallen dassen door de weg om het leven. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. Bent u bekend met de berichtgeving over de dassendodenweg?

Antwoord:
Ja, daar zijn wij mee bekend.


2. Welke plannen heeft de gemeente Vught met de Guldenberg/Heikant nu de verantwoordelijkheid voor de weg onder de gemeente Vught valt?

Antwoord:
Welke plannen de gemeente Vught heeft ten aanzien van deze weg is bij ons niet bekend.


3. Hebt u contact met de gemeente Vught over mogelijke maatregelen aan de weg?

Antwoord:
Nee, er is geen recent contact over dit onderwerp geweest met de gemeente. Wel wijzen wij gemeenten en andere eigenaren/beheerders van infrastructuur in algemene zin op hun verantwoordelijkheid.
In 2019 is ambtelijk gesproken met de toenmalige Gemeente Haaren over de ontsnippering voor fauna. Het ging toen om enkele aanrijdingen met dassen per jaar. Tijdens twee overleggen met alle belanghebbenden is toen gesproken over wensen en mogelijkheden. Daar is vanuit de gemeente Haaren uiteindelijk geen vervolg op gekomen en de weg is nu in beheer bij de gemeente Vught.


4. Binnen welk tijdsbestek wordt verbetering van de veiligheid van de weg verwacht?

Antwoord:
Aangezien wij niet de wegbeheerder zijn van de Guldenbergweg, weten wij niet wanneer verbetering van de veiligheid verwacht mag worden.


5. Indien er geen zicht is op verbetering van de veiligheid van de weg: vindt u het acceptabel om de weg in deze vorm te laten voortbestaan, wetende dat er elk moment weer een (menselijk of dierlijk) slachtoffer kan vallen? Zo ja, waarom?

Antwoord:
Naar ons weten is de gemeente zich bewust van de problemen die er op deze weg spelen en is er (in het verleden) gesproken over meerdere oplossingsmogelijkheden. Het is aan de gemeente Vught om daar een beslissing in te nemen. Uiteraard betreuren wij het dat er verkeersslachtoffers vallen. Op deze plek, maar ook op andere wegen.
Vanuit onze rol als provinciale regievoerder verkeersveiligheid hebben we de zorg voor onder andere de infrastructuur van andere wegbeheerders eerder financieel vormgegeven. Het is in het kader van de bijdrageregeling Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) voor gemeenten mogelijk om projecten in te dienen ter verbetering van de verkeersveiligheid. Het betreft zowel projecten gericht op infrastructuur, gedrag als handhaving. In onderling overleg wordt op basis van risico’s beoordeeld aan welke projecten de provinciale bijdrage toegekend wordt. Het is aan gemeente Vught om te zorgen dat deze weg in dit RMP opgenomen wordt als de gemeente voornemers is om maatregelen op deze locatie te treffen.


6. Bent u bereid om vanuit de provincie paal en perk (in de vorm van regels en verkeersbesluiten) te stellen aan de onveilige situatie? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, daartoe zijn wij niet bevoegd. Dat kunnen wij alleen voor zover het onze eigen provinciale wegen en fietspaden betreft. Wel stimuleren wij andere wegbeheerders bij het nemen van hun verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld via subsidiering van regionale uitvoeringsprogramma’s verkeersveiligheid, via provinciale bijdrage bovenop de Rijksbijdrage vanuit Investeringsimpuls voor infrastructurele maatregelen en via subsidieregeling ‘faunavoorzieningen gemeentewegen’. Ook hebben gemeenten eerder mottoborden en banners af kunnen nemen vanuit de gedragscampagne waarbij weggebruikers worden gewaarschuwd voor overstekend wild.


7. Bent u bereid om maatregelen te (doen) treffen die de verkeerssituatie veiliger maakt voor de dassen, zoals de aanleg van een faunatunnel en/of andere welbekende maatregelen die worden onderschreven door de Dassenwerkgroep Brabant? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja, wij zijn bereid om het nemen van maatregelen te stimuleren. Dit doen wij door desgevraagd aan overleggen deel te nemen (zoals eerder in Haaren) en door ontsnippering ambtelijk en bestuurlijk te agenderen.
De gemeente Vught kan als wegbeheerder bovendien gebruik maken van de hierboven genoemde regelingen.