Vragen over de toekomst van RWE Gene­ration NL B.V. te Geer­trui­denberg


Indiendatum: mei 2018

Schriftelijke vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant betreffende de toekomst van RWE Generation NL B.V. te Geertruidenberg.


Geacht college,

De gemeente Geertruidenberg heeft de wens uitgesproken voor een natuurbestemming op de locatie aan de Amerweg 1 te Geertruidenberg. Er ligt een position paper voor een transformatie van industrie naar Biesbosch-corridor. De directie van RWE heeft echter geen plannen om te vertrekken. Hierover hebben wij de volgende vragen.

1. Bent u bekend met de position paper van de gemeente Geertruidenberg?

2. Hebt u op enig moment contact gehad met de gemeente Geertruidenberg over hun wens voor de transformatie van de zogenoemde Amercentrale naar een Biesboschcorridor voor natuur en recreatie? Waar bestond dit contact uit?

3. Zou u het wenselijk vinden als het terrein van de Amercentrale wordt getransformeerd naar een Biesboschcorridor voor natuur en recreatie? Zo nee, waarom niet?

4. Zou deze transformatie kunnen bijdragen aan de provinciale doelstelling voor een robuuste natuur en biodiversiteit? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

5. Bent u bereid de gemeente Geertruidenberg desgevraagd bij te staan in de transformatie? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

6. Hoe kan het plan van de gemeente Geertruidenberg voor transformatie van het RWE-terrein doorgang vinden als de centrale de komende 8 jaar (in totaal 1,7 miljard euro aan) subsidie van het Rijk ontvangt voor het verbranden van biomassa?

Bomen zijn bij uitstek geschikt om CO2 te vangen. Voor 1,7 miljard euro hadden we ook uitvoering kunnen gaan geven aan de plannen van Rijkswaterstaat om 100.000 ha extra bos te planten in Nederland.

7. Bent u bereid om bij het Rijk te pleiten voor die plannen van Rijkswaterstaat? En uw voorkeur uit te spreken voor meer bos in Nederland in plaats van het verstoken van bos uit het buitenland ? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Wij danken u bij voorbaat voor uw beantwoording.


Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel en Paranka Surminski,
Partij voor de Dieren

Indiendatum: mei 2018
Antwoorddatum: 29 mei 2018

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.


1. Bent u bekend met de position paper van de gemeente Geertruidenberg?

Antwoord:
Ja


2. Hebt u op enig moment contact gehad met de gemeente Geertruidenberg over hun wens voor de transformatie van de zogenoemde Amercentrale naar een Biesboschcorridor voor natuur en recreatie? Waar bestond dit contact uit?

Antwoord:
Ja. Al voordat het positionpaper door de gemeente is uitgebracht, hebben wij samen met de gemeente Geertruidenberg diverse ontwikkelingen en ideeën op en rond de Amercentrale besproken. Samen met ook de eigenaar van de centrale RWE en de RWB (en recentelijk ook Innogy) hebben we geconcludeerd dat het belangrijk is om al deze ontwikkelingen bij elkaar te brengen om vandaaruit te komen tot een of meerdere gezamenlijke toekomstperspectieven voor de centrale in relatie tot de bredere omgeving.
Deze toekomstverkenning, die samen met de bewoners wordt opgesteld, is onlangs gestart en zal eind juni worden afgerond. ‘Natuur en recreatie’ is één van de invalshoeken die daarin worden bekeken, naast duurzame energie en duurzame economie.


3. Zou u het wenselijk vinden als het terrein van de Amercentrale wordt getransformeerd naar een Biesboschcorridor voor natuur en recreatie? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
‘Natuur en recreatie’ is één van de perspectieven die worden onderzocht. Het is prematuur om nu al vooruit te lopen al op één van de mogelijke perspectieven.


4. Zou deze transformatie kunnen bijdragen aan de provinciale doelstelling voor een robuuste natuur en biodiversiteit? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Ook hier kunnen en willen we niet op vooruitlopen. Dit zal mogelijk blijken uit het onderzoek naar de toekomstperspectieven.


5. Bent u bereid de gemeente Geertruidenberg desgevraagd bij te staan in de transformatie? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Als provincie zijn we één van de vijf partners die samen verantwoordelijkheid hebben genomen voor het opstellen van een toekomstvisie voor de Amercentrale en omgeving. Onze rol in de transformatie zal afhangen van de inhoud van de toekomstvisie.


6. Hoe kan het plan van de gemeente Geertruidenberg voor transformatie van het RWE-terrein doorgang vinden als de centrale de komende 8 jaar (in totaal 1,7 miljard euro aan) subsidie van het Rijk ontvangt voor het verbranden van biomassa?

Antwoord:
Subsidie voor biomassa en de toekomst van kolencentrales is onderdeel van het Rijksbeleid. Uiteraard zijn deze zaken wel onderdeel van de toekomstvisie, maar hoeven ze het denken over een toekomstperspectief voor de lange termijn niet in de weg te staan.


7. Bent u bereid om bij het Rijk te pleiten voor die plannen van Rijkswaterstaat? En uw voorkeur uit te spreken voor meer bos in Nederland in plaats van het verstoken van bos uit het buitenland ? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee. Zoals gezegd werken wij onder meer samen met gemeente Geertruidenberg en RWE aan een of meerdere gezamenlijke perspectieven voor de toekomst van het gebied. Vooruitlopend of los van dit traject gaan GS geen zaken bepleiten bij stakeholders.


Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter, de secretaris,
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. M.J.A. van Bijnen MBA