Vragen over de uitbreiding van een varkens­hou­derij pal naast een nieuw ziekenhuis in Roosendaal


Indiendatum: 18 mei 2020

Geacht college,

Op een paar honderd meter afstand van het nieuw te bouwen Bravis ziekenhuis, in Roosendaal, wil een varkenshouderij uitbreiden van 5.621 naar 7.902 te houden dieren. Een toename van ruim 2.000 varkens. De gemeente heeft al ingestemd met de plannen.

Vanuit de lokale bevolking en politiek zijn er zorgen over de gezondheidseffecten van een dergelijk groot varkensbedrijf pal naast een ziekenhuis. De Gezondheidsraad geeft aan dat “de veespecifieke MRSA-bacterie werd vaker en in hogere concentraties aangetroffen in een straal van 1.000 meter rond veehouderijbedrijven.” Ziekenhuizen nemen de nodige maatregelen om verspreiding van MRSA in de gezondheidszorg te voorkomen. Er gaat daarbij o.a. extra aandacht naar mensen die contact hebben gehad met bedrijfsmatig gehouden varkens.

De Handreiking veehouderij en volksgezondheid 2.0 schrijft voor om advies van de GGD te vragen indien een veehouderij binnen een afstand van 250 meter tot woon- of verblijfsruimten ligt.

Wij hebben hierover de volgende vragen.

 1. Bent u bekend met de plannen om een grote varkensstal aan de Oostlaarsestraat 6 in Roosendaal uit te breiden met een extra stal en ruim 2.000 extra varkens?
 2. Is er een provinciale vergunning nodig voor deze uitbreiding, of voldoet een eventuele verklaring van geen bezwaar (vvgb) richting de gemeente in dit geval? We horen graag wat de stand van zaken is betreffende de rol van de provincie bij deze uitbreidingsplannen.
 3. Is de vergunningenprocedure voor de bouw en ingebruikname van het nieuwe ziekenhuis al gestart?
 4. Bent u bekend met het feit dat deze locatie hemelsbreed op slechts enkele honderden meters afstand ligt van de geplande nieuwbouw van het Bravis ziekenhuis?
 5. Acht u het wenselijk, in de context van MRSA-verspreiding, dat een grote varkenshouderij ruim binnen een afstand van 1.000 meter tot een ziekenhuis ligt?
 6. Geldt de in de inleiding genoemde 250 meter-grens, naast voor woonhuizen, ook voor ziekenhuizen? Zo nee, waarom niet?
 7. Wordt aan de GGD advies gevraagd over de uitbreiding? Zo nee, waarom niet?
 8. Komt de bouw en ingebruikname van het nieuwe ziekenhuis in gevaar door de uitbreiding van de stal?
 9. Bent u het met ons eens dat een ziekenhuis per definitie een locatie is waar mensen met een extra kwetsbare gezondheid samenkomen?
 10. Acht u het verantwoordt om een dergelijke uitbreiding toe te staan, terwijl het onderzoek naar de relatie tussen luchtvervuiling, intensieve veehouderij en gezondheidsrisico’s nog niet is afgerond? Zo ja, op welke wijze verantwoordt u dit?
 11. Bent u het met ons eens dat, in het kader van voorzorg en zorgvuldigheid, het beter is te wachten met het toestaan van deze uitbreiding totdat onderzoek heeft aangetoond dat dit geen extra risico oplevert voor patiënten, personeel en bezoekers van het ziekenhuis?
 12. Bent u bereid om in te zetten op het niet door laten gaan van deze uitbreiding?
 13. Wanneer is de eerste aanvraag voor de voorliggende uitbreiding van de varkenshouderij ingediend?
 14. Vanaf wanneer is de huidig beoogde locatie voor het Bravis ziekenhuis, als zodanig, in beeld?
 15. Als het nieuwe ziekenhuis inderdaad op de nu beoogde locatie komt, bestaat dan de kans dat de varkenshouderij moet worden uitgekocht als er gezondheidsrisico’s blijken te ontstaan? Zo ja, wordt de uitkoopsom dan gebaseerd op de gerealiseerde of op de vergunde situatie, en wie moet een eventuele afkoopsom in dat geval betalen: gemeente Roosendaal, Bravis of de provincie?
 16. Bent u met ons van mening dat sanering van de betreffende varkenshouderij uiteindelijk bijdraagt aan verdere verlaging van de risico’s? Zo nee, waarom niet?
 17. Welke mogelijkheden hebben provincie en gemeente om stappen richting sanering te zetten, al dan niet in het kader van Rijksregelingen?


Met vriendelijke groet,

Anne-Miep Vlasveld,
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 18 mei 2020
Antwoorddatum: 9 jun. 2020

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.


1. Bent u bekend met de plannen om een grote varkensstal aan de Oostlaarsestraat 6 in Roosendaal uit te breiden met een extra stal en ruim 2.000 extra varkens?

Antwoord:
Ja. Op dit moment is alleen het bestemmingsplan aangepast aan de gewenste situatie (vormverandering van het bouwblok). De daadwerkelijk vaststelling van het definitieve bestemmingsplan is van 25 november 2019. De aanvragen voor nieuwe vergunningen krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en Wet Natuurbescherming (Wnb) zijn in behandeling.


2. Is er een provinciale vergunning nodig voor deze uitbreiding, of voldoet een eventuele verklaring van geen bezwaar (vvgb) richting de gemeente in dit geval? We horen graag wat de stand van zaken is betreffende de rol van de provincie bij deze uitbreidingsplannen.

Antwoord:
Er is bij ons op 13 maart 2020 een separate Wnb-aanvraag ingekomen. Deze aanvraag is momenteel in behandeling. Voor de Wabo is de gemeente het bevoegde gezag.


3. Is de vergunningenprocedure voor de bouw en ingebruikname van het nieuwe ziekenhuis al gestart?

Antwoord:
Nee. Op 10 maart 2020 is de gebiedsvisie Bulkenaar vastgesteld. Het gebied wordt ontwikkeld tot een parklandschap, waar gezondheid, natuurbeleving en recreëren centraal staan. Om deze plannen te kunnen verwezenlijken is een ruimtelijke procedure opgestart die moet leiden tot een wijziging van het bestemmingsplan. De procedure is in de fase dat er een m.e.r. opgesteld gaat worden. In deze m.e.r. procedure wordt de ontwikkeling aan de Oostlaarsestraat 6 meegenomen. Als het bestemmingsplan is gewijzigd kan pas een bouwvergunning ed. worden aangevraagd. In de gebiedsvisie is een voorlopige planning opgenomen. Hierin is de verwachting uitgesproken dat in 2023 wordt gestart met de bouw van het Bravis ziekenhuis.


4. Bent u bekend met het feit dat deze locatie hemelsbreed op slechts enkele honderden meters afstand ligt van de geplande nieuwbouw van het Bravis ziekenhuis?

Antwoord:
Ja.


5. Acht u het wenselijk, in de context van MRSA-verspreiding, dat een grote varkenshouderij ruim binnen een afstand van 1.000 meter tot een ziekenhuis ligt?

Antwoord:
Het oordeel over gezondheidsaspecten is een zaak van het bevoegde gezag Wabo, in dit geval de gemeente.


6. Geldt de in de inleiding genoemde 250 meter-grens, naast voor woonhuizen, ook voor ziekenhuizen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja, de afstand van 250 meter uit de “Handreiking veehouderij en volksgezondheid 2.0” is een afstand tussen een veehouderij enerzijds en woningen, wijken of nieuwe bedrijven anderzijds waarbij geadviseerd wordt om advies aan de GGD te vragen.


7. Wordt aan de GGD advies gevraagd over de uitbreiding? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Dit is een besluit van de gemeente. De gemeente heeft aangegeven dat er advies aan de GGD gevraagd wordt.


8. Komt de bouw en ingebruikname van het nieuwe ziekenhuis in gevaar door de uitbreiding van de stal?

Antwoord:
Het bevoegd gezag voor de ruimtelijke procedures voor het ziekenhuis en de Wabo-vergunning voor de locatie
Oostlaarsestraat 6 is de gemeente. De ruimtelijke procedure rond het geplande nieuwe ziekenhuis is nog niet afgerond. Wij kunnen niet vooruitlopen op de uitkomsten van deze procedure inclusief het m.e.r rapport. Het is aan de gemeente om de juiste afweging te maken met betrekking tot onder andere gezondheid.


9. Bent u het met ons eens dat een ziekenhuis per definitie een locatie is waar mensen met een extra kwetsbare gezondheid samenkomen?

Antwoord:
Ja.


10. Acht u het verantwoordt om een dergelijke uitbreiding toe te staan, terwijl het onderzoek naar de relatie tussen luchtvervuiling, intensieve veehouderij en gezondheidsrisico’s nog niet is afgerond? Zo ja, op welke wijze verantwoordt u dit?

Antwoord:
Voor het verlenen van de Wabo-vergunning is de gemeente het bevoegde gezag. Het is aan de gemeente om de juiste afweging te maken met betrekking tot onder andere gezondheid te maken. Zie verder de beantwoording op vraag 8.


11. Bent u het met ons eens dat, in het kader van voorzorg en zorgvuldigheid, het beter is te wachten met het toestaan van deze uitbreiding totdat onderzoek heeft aangetoond dat dit geen extra risico oplevert voor patiënten, personeel en bezoekers van het ziekenhuis?

Antwoord:
Zie de beantwoording op de vragen 8 en 10.


12. Bent u bereid om in te zetten op het niet door laten gaan van deze uitbreiding?

Antwoord:
Zie de beantwoording op de vragen 8 en 10.


13. Wanneer is de eerste aanvraag voor de voorliggende uitbreiding van de varkenshouderij ingediend?

Antwoord:
De Wabo-aanvraag voor de varkenshouderij is op 17 maart 2020 en de Wnb-aanvraag is op 13 maart 2020 ingediend.


14. Vanaf wanneer is de huidig beoogde locatie voor het Bravis ziekenhuis, als zodanig, in beeld?

Antwoord:
De provincie heeft in het voorafgaande afstemmingsproces kennisgenomen van verschillende locatievarianten. Eind 2018 heeft een gesprek met de gemeente Roosendaal plaatsgevonden waarbij de Bulkenaar als potentiele locatie is genoemd. In april 2019 heeft Bravis een voorlopige keuze gemaakt voor de locatie de Bulkenaar. In juni 2019 is hierover door Bravis een definitief besluit genomen. In het bestuurlijke West-Brabantse regionaal overleg van 20 november 2019 is de locatie regionaal afgestemd.


15. Als het nieuwe ziekenhuis inderdaad op de nu beoogde locatie komt, bestaat dan de kans dat de varkenshouderij moet worden uitgekocht als er gezondheidsrisico’s blijken te ontstaan? Zo ja, wordt de uitkoopsom dan gebaseerd op de gerealiseerde of op de vergunde situatie, en wie moet een eventuele afkoopsom in dat geval betalen: gemeente Roosendaal, Bravis of de provincie?

Antwoord:
Zie de beantwoording op de vragen 8 en 10. Op dit moment is er geen rol voor de provincie, met uitzondering van het beoordelen van de Wnbaanvraag.


16. Bent u met ons van mening dat sanering van de betreffende varkenshouderij uiteindelijk bijdraagt aan verdere verlaging van de risico’s? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Menselijke activiteiten van productie tot recreatie veroorzaken emissies en een bepaalde mate van hinder. Het is de rol van het bevoegde gezag om een afweging te maken van wat zij waar verantwoord acht met inachtneming van alle belangen. Het is aan de gemeente Roosendaal om deze afweging te maken.


17. Welke mogelijkheden hebben provincie en gemeente om stappen richting sanering te zetten, al dan niet in het kader van Rijksregelingen?

Antwoord:
Gezien de lopende procedures (ruimtelijk, Wabo en Wnb) lijkt het ons voorbarig om nu al te kijken naar een sanering.


Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant genomen besluit,
namens deze,

M.J. van den Dries,
programmamanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving