Vragen over de vriend­schapsband tussen Provincie Noord-Brabant en de Chinese provincie Jiangsu


Indiendatum: 22 jul. 2021

Geacht college,

De vriendschapsband tussen Provincie Noord-Brabant en de Chinese provincie Jiangsu is al langer onderwerp van gesprek door de situatie m.b.t. de privacyschendingen in China en het inzetten van onder andere de Oeigoeren voor dwangarbeid.

In november 2019 lekten er documenten uit waaruit bleek dat de Chinese overheid de Oeigoerse minderheid volgens een systematisch bedacht plan onderdruk. In januari 2020 sprak de Tweede Kamer zich uit voor meer politieke druk richting China ten opzichte van de situatie rondom de Oeigoeren. Op 25 februari 2021 nam de Tweede Kamer een motie aan waarmee zij uitspreken dat er in China genocide plaatsvindt op de Oeigoerse minderheid.

Op 9 april 2021 nam Provinciale Staten de motie M38 aan waarbij opgedragen werd om geen zonnepanelen meer te subsidiëren die met dwangarbeid gefabriceerd zijn.

Op 21 juli 2021 nam de gemeenteraad van Arnhem een motie aan waarbij de vriendschapsband met de stad Wuhan per direct verbroken werd vanwege de omgang met de Oeigoeren.

Naar aanleiding hiervan heeft onze fractie een aantal vragen.

1. Bent u ermee bekend dat de gemeente Arnhem de vriendschapsband met Wuhan per direct verbroken heeft omdat er in China op massale schaal mensenrechtenschendingen plaatsvinden?

2. Bent u het eens met de meerderheid van de Tweede Kamer die uitspreken dat "in China genocide plaatsvindt op de Oeigoerse minderheid”?

3. Bent u het met onze fractie eens dat het niet meer ethisch te verantwoorden is om vriendschapsbanden te onderhouden met een provincie in een land waarvan bekend is dat zij met een voorbedacht plan, stelselmatig een gehele bevolkingsgroep onderdrukken en zich schuldig maken aan genocide?

4. Bent u het met onze fractie eens dat, door die vriendschapsband te onderhouden, de provincie Noord-Brabant wegkijkt van de genocide die in China plaatsvindt en deze oogluikend goedkeurt?

5. Is uw college van plan, om in navolging van gemeente Arnhem, de vriendschapsband met Jiangsu per direct te verbreken? Zo nee, waarom niet?

Wij vernemen graag uw reactie en danken u bij voorbaat voor de beantwoording.


Met vriendelijke groet,

Anne-Miep Vlasveld
& Marco van der Wel,
Partij voor de Dieren Noord-Brabant

Indiendatum: 22 jul. 2021
Antwoorddatum: 31 aug. 2021

De vriendschapsband tussen Provincie Noord-Brabant en de Chinese provincie Jiangsu is al langer onderwerp van gesprek door de situatie m.b.t. de privacyschendingen in China en het inzetten van onder andere de Oeigoeren voor dwangarbeid.

In november 2019 lekten er documenten uit waaruit bleek dat de Chinese overheid de Oeigoerse minderheid volgens een systematisch bedacht plan onderdruk. In januari 2020 sprak de Tweede Kamer zich uit voor meer politieke druk richting China ten opzichte van de situatie rondom de Oeigoeren. Op 25 februari 2021 nam de Tweede Kamer een motie aan waarmee zij uitspreken dat er in China genocide plaatsvindt op de Oeigoerse minderheid.

Op 9 april 2021 nam Provinciale Staten de motie M38 aan waarbij opgedragen werd om geen zonnepanelen meer te subsidiëren die met dwangarbeid gefabriceerd zijn.

Op 21 juli 2021 nam de gemeenteraad van Arnhem een motie aan waarbij de vriendschapsband met de stad Wuhan per direct verbroken werd vanwege de omgang met de Oeigoeren.

Naar aanleiding hiervan heeft onze fractie een aantal vragen.

1. Bent u ermee bekend dat de gemeente Arnhem de vriendschapsband met Wuhan per direct verbroken heeft omdat er in China op massale schaal mensenrechtenschendingen plaatsvinden?

Antwoord:
Ja, deze informatie is bekend naar aanleiding van het NOS nieuwsbericht van 22 juli jongstleden.


2. Bent u het eens met de meerderheid van de Tweede Kamer die uitspreken dat "in China genocide plaatsvindt op de Oeigoerse minderheid”?

Antwoord:
Wij volgen hierin het kabinetsbeleid voor wat betreft betrekkingen met China, en worden hierin onder andere geadviseerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken wanneer het gaat over decentrale banden en ook voor wat betreft onderwerpen over mensenrechten. Onze decentrale betrekkingen met China vinden plaats in doorlopende samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, en binnen de lijn die het ministerie van Buitenlandse Zaken richting China voert. Aanvullend hierop verwijzen wij u tevens naar de brief van 30 juli 2021, waarin uw technische vragen beantwoord zijn over internationale samenwerking en vriendschapsbanden.


3. Bent u het met onze fractie eens dat het niet meer ethisch te verantwoorden is om vriendschapsbanden te onderhouden met een provincie in een land waarvan bekend is dat zij met een voorbedacht plan, stelselmatig een gehele bevolkingsgroep onderdrukken en zich schuldig maken aan genocide?

Antwoord:
Zie beantwoording vraag 2.


4. Bent u het met onze fractie eens dat, door die vriendschapsband te onderhouden, de provincie Noord-Brabant wegkijkt van de genocide die in China plaatsvindt en deze oogluikend goedkeurt?

Antwoord:
Zie beantwoording vraag 2.


5. Is uw college van plan, om in navolging van gemeente Arnhem, de vriendschapsband met Jiangsu per direct te verbreken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, zie beantwoording vraag 2.