Vragen over een fietsbrug over het Dron­gelens Kanaal


Indiendatum: 14 jul. 2021

De gemeente Vught heeft plannen voor een fietsbrug over het Drongelens Kanaal door een waardevol moerasbos wat onderdeel uitmaakt van het NNB en de EVZ Gement-Bossche Broek. Er is in het verleden flink geïnvesteerd om de ecologische verbinding tussen Het Bossche Broek en De Gement mogelijk te maken. Daarvoor zijn wildpassages aangelegd onder de randweg door die vlakbij Fort Isabella uitmonden. De biodiversiteit van het gebied is toegenomen en recent hebben zich ook bevers gevestigd bij Fort Isabella. Op 31 mei 2021 hebben de fracties D66 en PvdA-GroenLinks in de gemeente Vught kritische vragen gesteld over de fietsbrug. De Brabantse Milieufederatie, Het Groene Hart Brabant en Natuurmonumenten willen geen brug op de locatie vanwege het verwachte negatieve effect op natuur en landschap. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. Bent u bekend met de bezwaren tegen de fietsbrug van de natuurorganisaties, en met de vragen van D66 en PvdA-GroenLinks in de gemeente Vught?

Het plangebied ligt binnen het Natuurnetwerk Brabant (hierna: NNB) en op korte afstand van het Natura 2000-gebied "Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek". Het oprichten van kleinschalige bebouwing en bouwwerken ten behoeve van de natuurfunctie of het recreatieve medegebruik daarvan is toegestaan, als dit geen aantasting geeft van de ecologische waarden en kenmerken van het NNB. De fiets- en voetgangersbrug wordt aangemerkt als een bouwwerk ten behoeve van recreatief medegebruik van het natuurnetwerk. Echter, volgens de in de inleiding genoemde natuurorganisaties is er wél aantasting van het gebied te verwachten. Daarnaast wordt gevreesd voor verstoring van de rust. Ten tijde dat de Randweg bij Den Bosch is aangelegd, zijn er twee ecotunnels gerealiseerd. Deze tunnels worden gebruikt door onder andere dassen, reeën en vossen. Om die goed te laten functioneren dient volgens de natuurorganisaties voldoende rust in de omgeving te zijn.

2. Bent u met ons eens dat u vanwege de zorgplicht die te allen tijde van toepassing is, eraan bent gehouden om de bezwaren, samengevat in een zienswijze, van de natuurorganisaties uiterst serieus te nemen? Gaat u het afzien van de bouw van de brug als serieuze optie te beschouwen? Zo nee, waarom niet?

3. Bent u bereid om in plaats van in te stemmen met de bouw van een nieuwe brug, aan de gemeente Vught voor te stellen dat de bestaande brug wordt vernieuwd? Met name om onze ecologische belangen te beschermen? Zo nee, waarom niet?

4. Bent u met ons eens dat al deze bezwaren van de Brabantse Milieufederatie, Het Groene Hart Brabant en Natuurmonumenten – partijen die bekend staan om hun expertise en inzicht - zwaarder wegen dan enkel het meer beleefbaar maken van het gebied? Zo nee, waarom niet?

5. Hoeveel zal de provinciale bijdrage zijn aan de bouw van de brug?

6. Wat is volgens u de noodzaak van twee bruggen in het gebied?

7. Welk concreet voordeel levert een tweede brug op?

8. In de plannen staat dat de fietsbrug door het moerasbos niet zal worden verlicht, vanwege ecologische redenen. Bent u het met ons eens dat in het kader van (het gevoel van) veiligheid het beter is om te kiezen voor een goed verlicht fietspad op de reeds bestaand route? Zo nee, waarom niet?

9. Indien toch wordt overgegaan tot verlichting van de aan te leggen fietsbrug: Is bepaald welke negatieve effecten dit extra licht heeft op de in het gebied aanwezige fauna?

10. Is onderzoek gedaan naar hoe ingrijpend de aanleg is van een fietsbrug op en EVZ, en de hoeveelheid stikstof die tijdens de aanlegfase uitgestoten zal worden door de mobiele werktuigen die hiervoor ingezet worden? Zo ja, hoe hoog is de uitstoot? Zo nee, waarom niet?

Wij vernemen graag uw reactie en danken u bij voorbaat voor de beantwoording.


Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel
Partij voor de Dieren Noord-Brabant

Indiendatum: 14 jul. 2021
Antwoorddatum: 24 aug. 2021

De gemeente Vught heeft plannen voor een fietsbrug over het Drongelens Kanaal door een waardevol moerasbos wat onderdeel uitmaakt van het NNB en de EVZ Gement-Bossche Broek. Er is in het verleden flink geïnvesteerd om de ecologische verbinding tussen Het Bossche Broek en De Gement mogelijk te maken. Daarvoor zijn wildpassages aangelegd onder de randweg door die vlakbij Fort Isabella uitmonden. De biodiversiteit van het gebied is toegenomen en recent hebben zich ook bevers gevestigd bij Fort Isabella. Op 31 mei 2021 hebben de fracties D66 en PvdA-GroenLinks in de gemeente Vught kritische vragen gesteld over de fietsbrug. De Brabantse Milieufederatie, Het Groene Hart Brabant en Natuurmonumenten willen geen brug op de locatie vanwege het verwachte negatieve effect op natuur en landschap. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. Bent u bekend met de bezwaren tegen de fietsbrug van de natuurorganisaties, en met de vragen van D66 en PvdA-GroenLinks in de gemeente Vught?

Antwoord:
Ja, wij hebben kennis genomen van mediaberichten.


Het plangebied ligt binnen het Natuurnetwerk Brabant (hierna: NNB) en op korte afstand van het Natura 2000-gebied "Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek". Het oprichten van kleinschalige bebouwing en bouwwerken ten behoeve van de natuurfunctie of het recreatieve medegebruik daarvan is toegestaan, als dit geen aantasting geeft van de ecologische waarden en kenmerken van het NNB. De fiets- en voetgangersbrug wordt aangemerkt als een bouwwerk ten behoeve van recreatief medegebruik van het natuurnetwerk. Echter, volgens de in de inleiding genoemde natuurorganisaties is er wél aantasting van het gebied te verwachten. Daarnaast wordt gevreesd voor verstoring van de rust. Ten tijde dat de Randweg bij Den Bosch is aangelegd, zijn er twee ecotunnels gerealiseerd. Deze tunnels worden gebruikt door onder andere dassen, reeën en vossen. Om die goed te laten functioneren dient volgens de natuurorganisaties voldoende rust in de omgeving te zijn.

2. Bent u met ons eens dat u vanwege de zorgplicht die te allen tijde van toepassing is, eraan bent gehouden om de bezwaren, samengevat in een zienswijze, van de natuurorganisaties uiterst serieus te nemen? Gaat u het afzien van de bouw van de brug als serieuze optie te beschouwen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja, wij nemen bezwaren altijd uiterst serieus, het is echter niet aan ons college om een oordeel te geven over de zienswijze door derden welke bij de gemeente zijn ingediend noch om een standpunt in te nemen over het wel of niet afzien van de bouw van de brug.


3. Bent u bereid om in plaats van in te stemmen met de bouw van een nieuwe brug, aan de gemeente Vught voor te stellen dat de bestaande brug wordt vernieuwd? Met name om onze ecologische belangen te beschermen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, wij hebben bij schrijven van 14 juli 2021 zienswijzen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning ingediend (zie bijlage). Wij hebben in de provinciale zienswijze aangegeven dat beter onderbouwd moet worden dat het functioneren van de EVZ geborgd blijft en de kenmerken en waarden van het NNB niet worden aangetast.
Het onderhouden of vernieuwen van de bestaande brug is de verantwoordelijkheid van de gemeente.


4. Bent u met ons eens dat al deze bezwaren van de Brabantse Milieufederatie, Het Groene Hart Brabant en Natuurmonumenten – partijen die bekend staan om hun expertise en inzicht - zwaarder wegen dan enkel het meer beleefbaar maken van het gebied? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, het is nu aan de gemeente om, op basis van alle bij het project betrokken belangen een oordeel te geven, waarbij zij ook alle ingediende zienswijzen dienen te betrekken.


5. Hoeveel zal de provinciale bijdrage zijn aan de bouw van de brug?

Antwoord:
Maximaal 146.000 euro vanuit het MIPP sleutelproject Zuiderwaterlinie mits alle planologische procedures zijn doorlopen.


6. Wat is volgens u de noodzaak van twee bruggen in het gebied?

Antwoord: De huidige infrastructuur nodigt niet uit om het gebied te bezoeken. Voor de gemeente Vught is de brug van toegevoegde waarde, omdat Fort Isabella en de rijksmonumentale omwalling – via fiets- en wandelverbindingen – toegankelijk, zichtbaar en beleefbaar wordt gemaakt voor bezoekers. Dat kunnen bezoekers zijn uit Vught, maar bijvoorbeeld ook uit ’s-Hertogenbosch. Vanuit cultuurhistorisch perspectief wordt de brug en de aansluitende verbinding gepositioneerd op een historische route vanuit de Gement over Fort Isabella. De brug versterkt daarmee de positie van Fort Isabella binnen Linie 1629 (Tachtigjarige Oorlog) en de Zuiderwaterlinie. De brug bevordert, op basis van het bovenstaande, de leefbaarheid van het buitengebied.


7. Welk concreet voordeel levert een tweede brug op?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 6.


8. In de plannen staat dat de fietsbrug door het moerasbos niet zal worden verlicht, vanwege ecologische redenen. Bent u het met ons eens dat in het kader van (het gevoel van) veiligheid het beter is om te kiezen voor een goed verlicht fietspad op de reeds bestaand route? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, of uit oogpunt van veiligheid er behoefte is aan een goed verlicht fietspad op de reeds bestaande route, is een gemeentelijke afweging. De beoogde brug is bedoeld voor recreatief gebruik tussen zonsopkomst en zonsondergang.


9. Indien toch wordt overgegaan tot verlichting van de aan te leggen fietsbrug: Is bepaald welke negatieve effecten dit extra licht heeft op de in het gebied aanwezige fauna?

Antwoord:
Nee.


10. Is onderzoek gedaan naar hoe ingrijpend de aanleg is van een fietsbrug op en EVZ, en de hoeveelheid stikstof die tijdens de aanlegfase uitgestoten zal worden door de mobiele werktuigen die hiervoor ingezet worden? Zo ja, hoe hoog is de uitstoot? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja, door Idverde Advies is een quickscan flora en fauna uitgevoerd. Met de inwerkingtreding van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) per 1 juli 2021 is een vrijstelling van de natuurvergunningplicht gaan gelden voor projecten die te maken hebben met een tijdelijke stikstofdepositie in de aanlegfase, ongeacht de hoogte van deze stikstofdepositie. De toelichting op de Wsn beschrijft dat de reikwijdte van de vrijstelling ook toeziet op de bouw van bruggen. De vrijstelling omvat verder de vervoersbewegingen die samenhangen met de werkzaamheden, zoals aan- en afvoer van bouwmaterialen en bouw- en sloopafval, transport van werknemers en werktuigen van en naar de bouwplaats, de emissies van werktuigen op de bouwplaats (aggregaten, bouwmachines, mobiele puinbrekers, baggerwerk- of baggervaartuigen et cetera) en eventuele tijdelijke omrij- en omvaar-effecten als gevolg van de werkzaamheden. Er hoeft dus in zijn geheel niet meer te worden beoordeeld hoe hoog de stikstofdepositie is vanwege de aanlegfase.