Vragen over geplande thea­ter­voor­stel­lingen in de Biesbosch


Indiendatum: mei 2019

Geacht college,

Komend najaar wordt middenin natuurgebied de Biesbosch een aantal theatervoorstellingen opgevoerd: 'Biesbosch Onder Vuur'. Er worden in september 2019 tribunes gebouwd en licht en geluid aangelegd. Aan het zogenoemde theaterspektakelstuk wordt meebetaald door de provincie. De locatie die de gemeente Drimmelen hiervoor in gedachten heeft, Eendenkooi Hofmansplaat, is nu alleen onder leiding van een Biesboschgids te bezoeken. Dat heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. Kunt u aangeven welke kwetsbare flora en fauna er zijn in dat specifieke gebied?

2. Is bekend hoeveel verstoring en/of aantasting er optreedt voor flora en fauna in de Biesbosch? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe is dat bepaald?

3. Is er onderzoek gedaan naar de in die tijd daar verblijvende vogels en andere beschermde dieren? Zo nee, waarom niet?

4. Is er onderzoek gedaan naar in het gebied verblijvende nacht-actieve zoogdieren die gevoelig zijn voor verstoring? Zo nee, waarom niet?

5. Is er een passende beoordeling gemaakt voor de activiteit? Zo ja, op welke wijze? En kunnen wij die ontvangen? Zo nee, waarom niet?

6. Wie is de aanvrager van de vergunning voor het evenement, en wie heeft de vergunning verleend?

7. Hoeveel is de provinciale bijdrage en uit welk budget betaalt de provincie mee aan dit project?

8. Wat zijn de verwachte opbrengsten van het evenement, en wie ontvangt die opbrengsten?

9. Is dit project een verdienmodel voor de Biesbosch? Zo ja, wat vindt u ervan dat terreinbeheerders geld verdienen of geld moeten verdienen ten koste van de natuur?

10. Wat is volgens u de noodzaak voor een dergelijk evenement in de Biesbosch? Waarom is er niet gekozen voor een theatervoorstelling buiten de beschermde natuur?

De voorstellingen zullen in de avonduren, wanneer het donker is, plaats gaan vinden. Ondanks dat in de media wordt gesproken van een stil en donker spektakel, wordt voor het evenement licht en geluid aangelegd in de Biesbosch.

11. Op welke tijdstippen en op welke dagen zal het evenement plaatsvinden?

12. Hoeveel licht en/of geluid zal worden geproduceerd tijdens de opbouw van de tribunes en tijdens de daadwerkelijke voorstellingen? En welke invloed heeft dat op de (beschermde) natuur?

13. Welke invloed heeft het opbouwen en het afbreken van het theater en de aan- en afvoer van de materialen en mensen over water, op de (beschermde) natuur?

Wij danken u bij voorbaat voor uw beantwoording.


Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel
Partij voor de Dieren Noord-Brabant

Indiendatum: mei 2019
Antwoorddatum: 21 mei 2019

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.


1. Kunt u aangeven welke kwetsbare flora en fauna er zijn in dat specifieke gebied?

Antwoord:
De Biesbosch is een Natura 2000-gebied met natuurwaarden. Voor de specifieke projectlocatie dient initiatiefnemer onderzoek te (laten) doen naar de aanwezige natuurwaarden. Dit onderzoek moet nog plaatsvinden.


2. Is bekend hoeveel verstoring en/of aantasting er optreedt voor flora en fauna in de Biesbosch? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe is dat bepaald?

Antwoord:
Nee, zie antwoord bij 1. Als onderdeel van het natuuronderzoek dienen mogelijke effecten van het initiatief op aanwezige flora en fauna bepaald te worden.


3. Is er onderzoek gedaan naar de in die tijd daar verblijvende vogels en andere beschermde dieren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, zie antwoord bij 1.


4. Is er onderzoek gedaan naar in het gebied verblijvende nacht-actieve zoogdieren die gevoelig zijn voor verstoring? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, zie antwoord bij 1.


5. Is er een passende beoordeling gemaakt voor de activiteit? Zo ja, op welke wijze? En kunnen wij die ontvangen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, de noodzaak daarvoor volgt uit het nog uit te voeren natuuronderzoek.


6. Wie is de aanvrager van de vergunning voor het evenement, en wie heeft de vergunning verleend?

Antwoord:
Aanvrager is Stichting Vrienden van de Biesbosch samen met de heer Rasenberg. De gemeente Drimmelen heeft de aanvraag beoordeeld en geconcludeerd dat kan worden volstaan met een melding, de activiteit is niet vergunningplichtig (evenementenvergunning).


7. Hoeveel is de provinciale bijdrage en uit welk budget betaalt de provincie mee aan dit project?

Antwoord:
Er is geen rechtstreekse subsidie verleend vanuit de provincie Noord-Brabant voor dit specifieke evenement.


8. Wat zijn de verwachte opbrengsten van het evenement, en wie ontvangt die opbrengsten?

Antwoord:
De opbrengsten staan naar verwachting niet in verhouding tot de kosten. Ze zullen worden gebruikt om de begroting voor de organisatie van dit evenement sluitend te krijgen. Voor verdere details verwijzen wij u naar de initiatiefnemer van dit evenement.


9. Is dit project een verdienmodel voor de Biesbosch? Zo ja, wat vindt u ervan dat terreinbeheerders geld verdienen of geld moeten verdienen ten koste van de natuur?

Antwoord:
Nee, dit initiatief is geen verdienmodel voor de Biesbosch en komt niet van een terreinbeheerder.


10. Wat is volgens u de noodzaak voor een dergelijk evenement in de Biesbosch? Waarom is er niet gekozen voor een theatervoorstelling buiten de beschermde natuur?

Antwoord:
De doelstellingen van de Stichting Crossroads en de reden voor een bijdrage aan dit project liggen in het uitdragen van de betekenis van Vrede en Vrijheid, gekoppeld aan de herdenking van 75 jaar bevrijding in Brabant. Het programma 'Brabant Remembers' vertelt in 2019 en 2020 op een creatieve en indringende vorm op 75 locaties in Brabant 75 persoonlijke levensveranderende oorlogsverhalen. Het initiatief, waarin de rol van de Liniecrossers in de bijzonder entourage van de Biesbosch (in de oorlogswinter 1944-1945 de grens tussen bevrijd en onbevrijd Nederland) wordt verbeeld, is één van die 75 verhalen en locaties. In de beleving van het verhaal staan altijd persoonlijke verhalen en authentieke locaties en objecten centraal.

Het betreft een theatervoorstelling over de liniecrossers die in de tweede wereldoorlog mensen, goederen, documenten en medicijnen via de Biesbosch overzetten van bezet naar bevrijd gebied en vice versa. Dit gebeurde destijds in alle stilte in het donker. Om deze atmosfeer beleefbaar te maken voor de toeschouwer is gekozen voor deze locatie en tijdstip in de Biesbosch.


11. Op welke tijdstippen en op welke dagen zal het evenement plaatsvinden?

Antwoord:
13/14 en 20/21 september tussen 20:00 en 22:30 uur.


12. Hoeveel licht en/of geluid zal worden geproduceerd tijdens de op bouw van de tribunes en tijdens de daadwerkelijke voorstellingen? En welke invloed heeft dat op de (beschermde) natuur?

Antwoord:
Dit is op dit moment nog onduidelijk. De initiatiefnemer heeft zijn plannen zeer recent aan Staatsbosbeheer, de grondeigenaar op wiens eigendom de voorstelling moet plaatsvinden, toegestuurd. Mogelijk is naast ontheffing/vergunning in kader van de Wet Natuurbescherming, ook een ontheffing voor stiltegebieden op basis van provinciale Milieuverordening aan de orde.


13. Welke invloed heeft het opbouwen en het afbreken van het theater en de aan- en afvoer van de materialen en mensen over water, op de (beschermde) natuur?

Antwoord:
Dit is nog niet duidelijk. Zie antwoorden bij vragen 1 en 12.


Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter, de secretaris,
prof. dr. B.H.J. van de Donk J.A. van Bijnen MBA