Vragen over het provin­ciale beleid tegen land­bouw­schade door ganzen


Indiendatum: apr. 2019

Geacht college,

Tijdens een hoger beroepszaak tegen de provincie over het niet vergoeden van oogstschade door ganzen, heeft de provincie gesteld dat de betreffende agrariër “gewoon een ontheffing van de Flora- en Faunawet op de plank [had] moeten hebben liggen. Dan zit je altijd goed.

Op 16 december 2016 is motie M7 ‘Schadepreventie i.p.v. aantalsreductie en structurele bij voorkeur diervriendelijke methoden leidend bij Faunabeheer’ aangenomen, waarmee u bent opgedragen “structurele methoden, bij voorkeur diervriendelijke, om schade in de toekomst te voorkomen waar reëel en kosten efficiënt de voorkeur te geven boven incidentele maatregelen zoals afschot en dit te verwerken in beleid en verordeningen en hier tot die tijd als GS al naar te handelen”.

Wij hebben hierover de volgende vragen.

  1. Bent u bekend met de berichtgeving over de hoger beroepszaak?
  2. Is de hierboven aangehaalde uitspraak daadwerkelijk gedaan? Zo nee, is er sprake van onjuiste berichtgeving door De Gelderlander en het Brabants Dagblad?
  3. Indien ‘ja’ op vraag 2: impliceert u dat de verjagingsmethoden die zijn opgenomen in de Faunaschade Preventie Kit Ganzen ontoereikend zijn? Zo ja, bent u bereid in te zetten op herziening van de preventiekit, met het doel hierin doeltreffende preventieve maatregelen op te nemen? Zo nee, waarom zouden agrariërs dan bij voorbaat een ontheffing op het verbod op afschot van ganzen moeten hebben?
  4. Indien ‘ja’ op vraag 2: is de uitspraak over het “op de plank moeten hebben liggen” van een ontheffing op het verbod op afschot van ganzen volgens u in lijn met motie M7? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, wat gaat u hier aan doen?
  5. Indien ‘ja’ op vraag 2: bent u het met ons eens dat van deze uitspraak een verkeerde boodschap uitgaat richting agrariërs die (in potentie) te maken hebben met schade door ganzen? Zo ja, bent u bereidt dit recht te zetten? Zo nee, waarom niet?
  6. Op welke wijze is de voorkeur, voor structurele (bij voorkeur diervriendelijke) methoden om schade in de toekomst te voorkomen, boven afschot tot heden verwerkt in beleid en verordeningen, zoals motie M7 opdraagt? Graag een uitgebreide toelichting.


Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel,
Partij voor de Dieren