Vragen over jacht­toe­risme in Noord-Brabant


Indiendatum: jan. 2016

Schriftelijke vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant betreffende jachttoerisme in Noord-Brabant.


Geacht college,

Onlangs is gebleken dat Amerikaanse en Servische reisbureaus trofeejachten aanbieden voor grof geld om zoveel mogelijk ganzen en andere “trofeesoorten” af te schieten in Nederland. Berichten hierover verschenen onder andere in Trouw. De provincie Noord-Holland heeft inmiddels aangegeven trofeejacht onwenselijk te vinden.

1. Is het college bekend met de berichtgeving en de aanbiedingen van de reisbureaus en heeft zij onderzocht of deze reizen ook in Noord-Brabant worden georganiseerd?

2. Is er in Noord-Brabant gejaagd door mensen die via deze reisbureaus een jachtreis naar Nederland hebben geboekt?

3. Is het waar dat deze reizen in Noord-Brabant alleen mogelijk zijn met de ontheffingen van de provincie?

4. Vindt u het wenselijk dat trofeejagers tegen betaling (beschermde) dieren komen doodschieten? Zo nee, wat bent u voornemens te doen tegen deze ontwikkeling?

5. Is het waar dat bij het gebruik van de ontheffingen die de provincie verstrekt aan de faunabeheereenheid vier (trofee-)jagers mee mogen schieten?

6. Bent u bereid om alle ontheffingen zodanig aan te passen dat trofeejachten onmogelijk worden gemaakt in deze provincie? Zo nee, waarom niet?

7. Bent u bereid jagers die hieraan meewerken uit te sluiten van ontheffingen? Zo nee, waarom niet?

Wij vernemen graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Paranka Surminski
Partij voor de Dieren

Indiendatum: jan. 2016
Antwoorddatum: 16 jan. 2016

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.


1. Is het college bekend met de berichtgeving en de aanbiedingen van de reisbureaus en heeft zij onderzocht of deze reizen ook in Noord-Brabant worden georganiseerd?

Antwoord:
Ja, de betreffende berichtgeving is ons bekend. Wij hebben geen aanwijzingen kunnen vinden dat jachtreizen in Noord-Brabant aangeboden of georganiseerd worden.


2. Is er in Noord-Brabant gejaagd door mensen die via deze reisbureaus een jachtreis naar Nederland hebben geboekt?

Antwoord:
Wij kunnen niet nagaan of er in Noord-Brabant is gejaagd door mensen die een jachtreis naar Nederland hebben geboekt. Daarom hebben wij navraag gedaan bij de Faunabeheereenheid, omdat zij als coördinator van de schadebestrijding, als eerste op de hoogte is van dergelijke ontwikkelingen. Ook de Faunabeheereenheid weet niet of dergelijke jachtreizen naar Noord-Brabant zijn geboekt.


3. Is het waar dat deze reizen in Noord-Brabant alleen mogelijk zijn met de ontheffingen van de provincie?

Antwoord:
Wij geven geen ontheffingen voor commerciële jachtreizen en er zijn ook geen aanvragen voor binnengekomen. Wij weten onvoldoende van deze reizen om met zekerheid te kunnen uitsluiten dat dergelijke praktijken met provinciale ontheffingen plaatsvinden.


4. Vindt u het wenselijk dat trofeejagers tegen betaling (beschermde) dieren komen doodschieten? Zo nee, wat bent u voornemens te doen tegen deze ontwikkeling?

Antwoord:
Nee, dat vinden wij niet wenselijk. Wij zijn staan commercie bij het gebruiken van ontheffingen niet toe, in de zin dat Brabantse jagers tegen betaling andere jagers laten meedoen. Om dit te voorkomen zijn er op voorhand voorwaarden opgenomen in de machtiging. Op grond van voorwaarde 8 uit de machtiging is het verboden de machtiging commercieel te gebruiken. Bij misbruik wordt de machtiging per direct ingetrokken en is het niet meer mogelijk schade te bestrijden. In onze regelgeving zijn wij overigens niet bekend met het woord trofeejager.


5. Is het waar dat bij het gebruik van de ontheffingen die de provincie verstrekt aan de faunabeheereenheid vier (trofee-)jagers mee mogen schieten?

Antwoord:
Nee, dat is niet waar. Het meenemen van gastjagers, in het bezit van een jachtakte of een tijdelijke jachtakte is wel toegestaan op grond van de Flora- en faunawet.


6. Bent u bereid om alle ontheffingen zodanig aan te passen dat trofeejachten onmogelijk worden gemaakt in deze provincie? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, dat is niet nodig omdat het commercieel gebruik niet is toegestaan (zie ook antwoord 4).


7. Bent u bereid jagers die hieraan meewerken uit te sluiten van ontheffingen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja. Bij misbruik van een machtiging wordt de machtiging ingetrokken. Daarnaast heeft het niet voldoen, aan de door de Faunabeheereenheid gestelde voorwaarden, tot gevolg dat de betreffende jachthouder volgende machtigingen worden geweigerd.


Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,

voorzitter, secretaris,
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk mw. ir. A.M. Burger