Vragen over ontwik­ke­lingen in Ravels, België


Indiendatum: 11 apr. 2022

Geacht college,

In november 2014 heeft de fractie van de Partij voor de Dieren u gevraagd naar uw gedachten over een vergunning voor de exploitatie van een melkveehouderij aan de Beekseweg 62 te Poppel in de gemeente Ravels, België. Uw antwoord was dat er naar uw mening getoetst diende te worden op de gevolgen van de stikstofdepositie voor de Rovertsche Heide. U hebt daarom op 25 november 2014 besloten beroep in te stellen bij de Belgische Raad van State tegen de verleende milieuvergunning door de Deputatie van de provincie Antwerpen.

Inmiddels is het bedrijf van eigenaar veranderd en is een vergunning aangevraagd voor de aanleg van verhardingen en de aanleg van een infiltratiezone op het terrein aan de Beekseweg 62. Het Departement Landbouw en Visserij (BE) heeft een strikt ongunstig advies tegen deze beoogde ontwikkeling geformuleerd omdat het perceel in een overstromingsgevoelig gebied ligt. Het perceel ligt tevens zeer dicht bij een aantal Nederlandse Natura 2000-gebieden.

1. Bent u op de hoogte van deze ontwikkeling?

2. Bent u voornemens om van uw bevoegdheid gebruik te maken om te trachten deze ontwikkeling tegen te houden, zoals het indienen van een zienswijze of het initiatief nemen tot een bezwaar/beroepsprocedure? Zo nee, waarom niet?

Wij vernemen graag uw reactie en danken u bij voorbaat voor de beantwoording.


Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel
Partij voor de Dieren Noord-Brabant

Indiendatum: 11 apr. 2022
Antwoorddatum: 24 mei 2022

In november 2014 heeft de fractie van de Partij voor de Dieren u gevraagd naar uw gedachten over een vergunning voor de exploitatie van een melkveehouderij aan de Beekseweg 62 te Poppel in de gemeente Ravels, België. Uw antwoord was dat er naar uw mening getoetst diende te worden op de gevolgen van de stikstofdepositie voor de Rovertsche Heide. U hebt daarom op 25 november 2014 besloten beroep in te stellen bij de Belgische Raad van State tegen de verleende milieuvergunning door de Deputatie van de provincie Antwerpen.

Inmiddels is het bedrijf van eigenaar veranderd en is een vergunning aangevraagd voor de aanleg van verhardingen en de aanleg van een infiltratiezone op het terrein aan de Beekseweg 62. Het Departement Landbouw en Visserij (BE) heeft een strikt ongunstig advies tegen deze beoogde ontwikkeling geformuleerd omdat het perceel in een overstromingsgevoelig gebied ligt. Het perceel ligt tevens zeer dicht bij een aantal Nederlandse Natura 2000-gebieden.

1. Bent u op de hoogte van deze ontwikkeling?

Antwoord:
Ja, we zijn op de hoogte dan het bedrijf gelegen aan de Beekseweg 62 te Ravels een vergunning heeft aangevraagd voor de aanleg van verharding en de aanleg van een infiltratiezone.


2. Bent u voornemens om van uw bevoegdheid gebruik te maken om te trachten deze ontwikkeling tegen te houden, zoals het indienen van een zienswijze of het initiatief nemen tot een bezwaar/beroepsprocedure? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee. Gezien de aanvraag, die enkel betrekking heeft op de legalisatie van bestaande erfverharding, de aanleg van een infiltratiezone en het stallen van voertuigen, bestaat er geen noodzaak een (negatief) advies uit te brengen omdat onaanvaardbare, grensoverschrijdende, effecten uitgesloten zijn.

Interessant voor jou

Technische vragen over de voortgang van het beleid ten aanzien van de verwilderde kat in Noord-Brabant

Lees verder

Vragen over de ontwikkelingen rond bedrijventerrein Rodenburg en de N629

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer