Bijdrage debat toestaan uitzon­de­rings­ge­vallen mega­stallen


25 februari 2011

Sommigen van ons hebben het hier over betrouwbare overheid, maar voor wie zijn zij nu werkelijk betrouwbaar? Voor de boerenbedrijven, waarvan al vele jarenlang bedrijf na bedrijf moet opdoeken? Voor de burgers, die zich terecht grote zorgen maken over de gezondheidsrisico’s van de intensieve veehouderij? Betrouwbaar voor de dieren, die met elke schaalvergroting de afgelopen twintig jaar een beter leven beloofd werd?
De tijd om sprookjes te vertellen is voorbij.

Er waren goed redenen om een halt toe te roepen aan de mega-morfose van het platteland. Die redenen zijn er nog steeds.

Want ook deze uitzonderingsgevallen…gaan van knelsituatie naar nieuwe knel situatie.
Voor de dieren geldt dat, die krijgen het niet beter;
Voor gezondheid geldt dat want het gaat gepaard met een toename van mogelijke risico’s; Uitstoot fijnstof is niet minder en de uitstoot van schadelijke stoffen is zelfs hoger! Bacteriën kunnen zich langer handhaven in grote stallen;
Voor natuur en milieu: de kringloop wordt niet gesloten met een megastal
Voor het landschap desastreus.

Er wordt hier al jarenlang over een afwaartse beweging gesproken. En ja die is duidelijk waarneembaar. Want het gaat, mede dankzij de intensieve veefabrieken, slecht met Brabant als we kijken naar luchtkwaliteit, bodem- en oppervlakte water (vermesting telos duurzaamheidsbalans) als we kijken naar soortenrijkdom die gedaald is tot een luttele 13%. We scoren het slechts van heel Europa op al deze terreinen. En we hollen van zoönosen naar zoönosen: van varkensgriep, naar q-koorts, naar mrsa en esbl’s.
Op déze afwaartse beweging en doorgaande verslechtering hebben wij vier jaar lang onafgebroken gewezen. We hebben de burgers verzameld in een burgerinitiatief, daarbij gesteund door slechts één andere partij, de SP, omdat de discussie in de staten muurvast zat. De waarheid over de intensieve veehouderij wilde men, op een enkele partij na, niet onder ogen zien. Er is gebagatelliseerd en geridiculiseerd.
Maar, met de waarheid is het zo, dat die zich niet lang laat verdoezelen, waarheid komt altijd boven drijven en slaat ons op onverwachte momenten keihard in het gezicht, met soms fatale afloop, zoals nabestaanden u kunnen vertellen van mensen die overleden zijn aan de q-koorts.
Terwijl biologische bedrijven vrijwel gespaard bleven, trekt de meerderheid van de hier verzamelde politici, daar geen enkele conclusie uit. Maar daarover in het vragenuurtje meer.
Een afwaartse beweging is voor sommigen slechts weg uit het dorp naar buitengebied, alsof daar geen mensen wonen, alsof er dan geen vermesting meer plaats vindt, alsof de mrsa niet van de vrachtwagens waait en op het vlees zit, alsof er dan geen dieren in de knel zitten, alsof er dan geen mensonterende diertransporten plaatsvinden richting buitenland, alsof dit ook maar iets veranderd aan dit hele zieke systeem, waarop Veerman zoveel jaren geleden al de vinger legde, alsof we met een asperientje een doodzieke patiënt kunnen redden.

De hele discussie focust nu op deze uitzonderingsgevallen, terwijl we het over een transitie van de intensieve veehouderij zouden moeten hebben. In plaats daarvan willen sommigen nog gauw wat ziekmakende bedrijven erdoor jassen, die op sommige plaatsen zij aan zij komen te staan en zo 22 ha intensieve veefabriek vormen en dat alles om een betrouwbare overheid te zijn.
Voorzitter, daaronder verstaan wij toch echt iets heel anders.

De partij voor de dieren verstaat onder afwaartse beweging een drastische vermindering van het aantal dieren, we zullen de kringloop moeten sluiten en inzetten op een grondgebonden en diervriendelijke en daarmee ook mens en natuurvriendelijke dierhouderij.

De intensieve veeindustrie heeft zijn tijd gehad. In klein formaat, als familiebedrijf en in megavorm.

37 jaar coalitie van CDA, PvdA en VVD hebben ons tot hier gebracht: nu moeten we op de blaren zitten en de gevolgen dragen en betalen voor alle schade die is aangericht in plaats van doorgaan op deze doodlopende weg en nog gauw een aantal uitzonderingsgevallen erdoor jagen.

Waarop vormen deze gevallen eigenlijk een uitzondering?
Zijn ze minder vervuilend? De fijnstof uitstoot ervan is even hoog.
Zijn ze minder gevaarlijk voor de volksgezondheid? Het aantal gevaarlijke stoffen is er hoger. Bacteriën en virussen kunnen zich er langer handhaven.
Veroorzaken ze minder stank? Ga eens praten met mensen die wonen naast een megastal.
Zijn ze beter wat betreft dierenwelzijn? Dat sprookje gelooft toch niemand meer.

In plaats van de kop in het zand te steken, zoals de coalitie van CDA, VVD en PvdA hier in Brabant 37 jaar lang deed, vaak met steun van andere partijen, zullen we de feiten onder ogen moeten zien: Brabant is ziek, doodziek.

De enige echt reële oplossing is: saneren en omschakelen naar kleinschalige, grondgebonden biologische kwaliteitsproductie. Ipv bulkproductie voor het buitenland. Wij blijven met de shit zitten, letterlijk zelfs, met 4000 liter per inwoner in Nl, van zuigeling tot senior!

We zeggen toch ook niet zet alle kerncentrales maar in Brabant, dan voorzien wij Europa wel goedkoop van energie en de Nederlandse belastingbetaler laten we wel opdraaien voor alle kosten en de Nederlandse inwoner stellen we wel bloot aan alle risico’s op het gebied van gezondheid, en onze natuur en een gezond milieu dat offeren we ook wel op om zo Europa en China van goedkope energie te voorzien?

De Tweede Kamer heeft in meerderheid voor een moratorium op megastallen gestemd;
Dat moratorium geldt totdat de uitkomsten van het breed sociaal-maatschappelijk debat bekend zijn; bovendien loopt er nog een gezondheidsonderzoek waarvan de resultaten niet hoopvol stemmen, daarom dienen wij een motie in om alle besluitvorming alsmede vergunningverlening ten behoeve van intensieve veehouderij aan te houden totdat van rijkswege uitsluitsel komt over verdere procedures. En wat betreft de door GS voorgestelde maatregelen met betrekking tot de zogenoemde 'uitzonderingsgevallen' verzoeken wij via een motie GS om de ‘uitzonderingsbedrijven' die, na juridische rechtsgang, daadwerkelijk in aanmerking komen voor schadevergoeding, de mogelijkheid tot saneren ofwel omschakeling naar biologische bedrijfsvoering aan te bieden; waarbij we tevens een aanvraag bij het Rijk doen voor financiële ondersteuning ten behoeve van de sanerings- of omschakelingskosten.
We laten op die wijze zien een betrouwbare overheid te zijn, die weigert te spelen met de gezondheid van haar burgers, die weigert dieren, natuur en milieu te offeren op het altaar van de economie. Het zal een enorme kostenbesparing zijn. Spoedig zullen er nauwelijks nog economen zijn die zich alleen maar bezig houden met het analyseren van economische cycli, handelspolitiek en groeiprikkels. Zij zullen zich vooral ook moeten verdiepen in de vraag hoe we het groene kapitaal terug kunnen winnen. Hoe eerder we daarmee starten, des te groter zal onze economische voorsprong zijn op andere landen die denken zich te kunnen veroorloven dit te veronachtzamen. Kies voor de dieren, kies voor schoon water, schone lucht, kies voor een toekomstbestendige landbouw waar we met zijn allen trots op kunnen zijn en waar vele jonge boeren een boterham mee kunnen verdienen. Waarom? Omdat we in de toekomst geen ziekmakend vlees meer op tafel wíllen zetten.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer