Inpas­singsplan “Natuur­gebied Weste­lijke Langstraat”


6 maart 2020

De Westelijke Langstraat is een aaneenschakeling van natuurgebieden die samen zorgen voor meer robuuste natuur. Het project is er één, waar zichtbaar veel aandacht aan is en wordt besteed, ook richting de individuele belanghebbenden. Complimenten zijn daarbij op zijn plaats.

We zijn tevreden met de antwoorden op onze vragen en we hebben vertrouwen in de uitvoering.

De doelstellingen van het project Westelijke Langstraat behelzen onder andere het behoud en herstel van de biodiversiteit, van de leefgebieden van rode lijstsoorten, en realisatie van de Kader Richtlijn Water-opgave in 2027. Gestoeld op afspraken die wij met het Rijk hebben gemaakt.

De projecten die de gemeente Waalwijk heeft aangedragen versterken de cultuurhistorie van de waterlinie en brengen karakteristieke akkers, de slagen, terug. Tegelijk worden de bestaande wandelpaden verbeterd en wordt de natuur maximaal beschermd. Prima aanvullingen.

We horen graag van de gedeputeerde hoe die samenwerking met de gemeente en de uitvoering van de projecten verder wordt vormgegeven.

In de themabijeenkomst waarin de Westelijke Langstraat werd behandeld is aangegeven dat het gehele watersysteem, dus fase 1 en 2, nu al wordt gerealiseerd en dus al gereed wordt gemaakt voor fase 2.

We hebben ook begrepen dat een deel van het afgraven van percelen is doorgeschoven naar fase 2 om de aanwezige waarden in het gebied (aardkundig, archeologisch en cultuurhistorisch) en de gevoeligheid van de aanwezige én te realiseren habitats te kunnen beschermen. We vinden dat heel verstandig.

De exacte diepte van afgraven van die percelen, moet nauwkeurig worden bepaald o.b.v. metingen van het grondwater in het maaiveld. En daar is tijd en monitoring voor nodig. Goed dat het college daar de nodige zorgvuldigheid betracht, ook voor de omwonenden.

Het is in ieder geval duidelijk geworden dat de eerder genoemde doelstellingen niet kunnen worden behaald zonder de realisatie van fase 2, en dan specifiek voorkeursalternatief 2, omdat daarmee alle benodigde doelen kunnen worden gehaald. Doelen, die we met de initiatiefnemers hebben gesteld, maar ook samen met het Rijk en daarbuiten.

We willen het college daarom graag oproepen om zo snel als mogelijk te beginnen met de uitvoering van de verdere inrichting van de Westelijke Langstraat. We dienen daarom een motie in.