Kwaliteit (Onderhoud) Provin­ciale Infra­structuur K(O)PI


6 april 2018

Voorzitter,

In de technische vragen hebben wij al aandacht gevraagd voor verkeersveiligheid, met name het onderdeel aanrijdingen met wild. En voor een deel zijn wij tevreden met de beantwoording daarbij.

Ik wil nog even benadrukken dat de routes die wilde dieren volgen door natuur en langs wegen eigenlijk vaak vastliggen. En wij vragen de gedeputeerde of, wat dat aangaande, die vastliggende routes, daar nog knelpunten zijn. Punten waarvan hij zegt meer inzet te kunnen plegen om die knelpunten verder op te lossen. Dat zouden we graag van de gedeputeerde willen horen. Die technische vragen zijn onderdeel van de beraadslagingen, dus ook voor andere mensen goed te lezen en kennis van te nemen.

Voorzitter. Het tweede punt is deels ook aangeroerd door het CDA en betreft het verbeteren, verbreden van de wegen. Het kappen van bomen lijkt natuurlijk heel aardig als je zou willen om die veiligheid van wegen te verbeteren. Nog afgezien van de inbreuk op de natuur die dat heeft, is er ook een mogelijkheid dat je een soort van schijnveiligheid creƫert.

Dus wat dat betreft zouden wij van de gedeputeerde willen weten in hoeverre je er nu op een bepaald moment voor kiest om heel veel bomen te kappen, de weg stroomlijnen om de veiligheid te verbeteren. Of wanneer zegt hij: gezien de waarde van de omgeving, de natuur, het landschap kiezen we nu toch voor die snelheidsverlaging, want er is echt een direct verband tussen het verlagen van de snelheid, bijvoorbeeld in de avonduren, bijvoorbeeld langs natuurgebieden en verkeersveiligheid.

Want ook wij zijn van mening dat het aantal ongelukken met dieren in het wild moet worden voorkomen.