Betere natuur­be­scherming voor plan LPM


12 december 2014

De Partij voor de Dieren stelt kritische vragen aan het college van Gedeputeerde Staten (GS) naar aanleiding van de Milieueffectrapportage (MER) van het Logistiek Park Moerdijk (LPM). Uit het toetsingsadvies op het milieueffectrapport blijkt dat door de ontwikkeling van het LPM schade aan de natuur niet uit te sluiten is, en dat is een harde juridische voorwaarde voor doorgang van de plannen.

De Partij voor de Dieren maakt zich ernstige zorgen om de natuur in het gebied waar het LPM wordt ontwikkeld. Het gaat met name om de broedvogelpopulatie op het 150 ha groot cultuur- en natuurlandschap dat door het toekomstig industrieterrein geheel verdwijnt. Verder maakt de partij zich zorgen over de extra uitstoot van stikstof, dat negatieve effecten heeft voor de flora en fauna.

In de plannen van de provincie worden qua stikstof verkeerde aannames gemaakt en de negatieve effecten van ontwikkelingen zoals de verdieping van de Nieuwe Waterweg en bedrijventerrein Dordtse Kil IV worden niet meegenomen. Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Marco van der Wel: “De natuurbescherming en compensatie is met de huidige plannen niet gegarandeerd. Dat moet serieus verbeterd worden, want door de plannen is niet alleen de leefbaarheid in het geding, ook de natuur is de dupe.”