Provincie Brabant onder­zoekt duur­zaamheid mest­ver­gisters


21 november 2012

Gedeputeerde Pauli heeft tijdens een statenvergadering op 16 november toegezegd dat de provincie een 'expert meeting' zal organiseren over de duurzaamheid van het gebruik van mestvergisters. Verder wordt ook de duurzaamheid van mestvergisters in een document aan de staten op schrift gesteld.

Het gebruik van mestvergisters is wellicht niet zo duurzaam als in eerste instantie word gedacht. Om die reden heeft de Partij voor de Dieren samen met de SP en de PvdA op vrijdag een motie ingediend waarin om een onderzoek wordt gevraagd naar de mate van duurzaamheid van het gebruik van mestvergisters. Hierop volgde een toezegging van de gedeputeerde Bert Pauli van Economische Zaken en Bestuur.

De Partij voor de Dieren is erg tevreden over de toezegging want zij twijfelt al geruime tijd aan de duurzaamheid van mestvergisting. Bij mestvergisting worden naast mest ook grote hoeveelheden maïs gebruikt. Tevens zijn er veel extra verkeersbewegingen nodig voor aan- en afvoer van mest. Verder zorgen mestvergisters nog voor andere problemen want vaak zijn de geluids- en stankoverlast voor omwonenden niet van de lucht.

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren Marco van der Wel: ’’Door het gebruik van mestvergisters wordt de mestproblematiek aan de achterkant aangepakt, in plaats van naar echt duurzame oplossingen te kijken. Minder mest, dát is volgens ons het enige duurzame, milieuvriendelijke en diervriendelijke antwoord!’’