Vragen over de verlaging van het budget voor het autoluw maken van de binnenstad van Eindhoven


Indiendatum: jul. 2018

Geacht college,

Het Rijk trapt fors op de rem waar het gaat om het autoluw maken van de Eindhovense binnenstad. Geen 20 maar 2 miljoen euro krijgt Eindhoven van staatssecretaris van Veldhoven voor het oplossen van de luchtvervuiling in het centrum. Hierover heeft de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen.

1. Bent u voornemens om deze korting door het Rijk op te vangen met provinciale middelen? Zo nee, waarom niet?

2. Is er, bijvoorbeeld vanuit de doelstellingen van het Brabants Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit of het mobiliteitsfonds (minder auto’s en meer fietsen in de binnenstad), provinciaal budget beschikbaar om deze korting door het Rijk op te vangen? Zo nee, waarom niet?

3. Welke andere middelen/provinciale programma’s zijn geschikt om de verlaging van het rijksbudget te ondervangen?

4. Hoeveel provinciaal budget is hiervoor beschikbaar?


Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel,
Partij voor de Dieren

Indiendatum: jul. 2018
Antwoorddatum: 31 jul. 2018

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.


1. Bent u voornemens om deze korting door het Rijk op te vangen met provinciale middelen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee. Het is niet aan de provincie maar aan de gemeente Eindhoven om eventueel aanvullende dekking te zoeken.


2. Is er, bijvoorbeeld vanuit de doelstellingen van het Brabants Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit of het mobiliteitsfonds (minder auto’s en meer fietsen in de binnenstad), provinciaal budget beschikbaar om deze korting door het Rijk op te vangen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, het Brabants Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (BSL) is in afronding. De beschikbare middelen zijn via een vastgestelde verdeelsleutel in het BSL toegewezen aan de verschillende gemeenten. Er is vanuit dit programma al flink geïnvesteerd in de luchtkwaliteit van Eindhoven en binnen dit programma is geen vrij besteedbaar budget meer aanwezig. Eindhoven heeft van alle gemeenten de grootste bijdrage gekregen uit dit programma (10,6 miljoen).
Omdat Eindhoven hardnekkige knelpunten bleef houden zijn er extra middelen vanuit het rijk aan Eindhoven toegekend via een 4e tranche (2,9 miljoen). Vanwege onder andere de sjoemelsoftware bleven er hardnekkige knelpunten bestaan in 7 steden, waaronder Eindhoven. Eindhoven heeft 20 miljoen aangevraagd bij het Rijk voor het oplossen van deze knelpunten. Het Rijk heeft in haar brief van 25 juni 2018 (30 175 Luchtkwaliteit nr. 299) aangegeven dat zij samen met alle betrokken gemeenten is gekomen tot een pakket van maatregelen om de resterende knelpunten versneld op te lossen. Hiervoor is een totaalbudget van 10,35 miljoen beschikbaar gesteld waarvan Eindhoven 2 miljoen krijgt. Het rijk verwacht hiermee alle luchtkwaliteitsknelpunten in Eindhoven te kunnen oplossen.


3. Welke andere middelen/provinciale programma’s zijn geschikt om de verlaging van het rijksbudget te ondervangen?

Antwoord:
Zie vraag 1, 2 en 4.


4. Hoeveel provinciaal budget is hiervoor beschikbaar?

Antwoord:
Nee, hiervoor zijn geen provinciale middelen beschikbaar.


Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter, de secretaris,
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. M.J.A. van Bijnen MBA