Tech­nische vragen n.a.v. de beant­woording van schrif­te­lijke vragen betref­fende de dassen­burcht langs de N282 ter hoogte van Gilze-Rijen


Indiendatum: jan. 2020

Geacht college,

Hartelijk dank voor de beantwoording van onze vragen met betrekking tot de dassenburcht langs de N282. Uw antwoorden hebben bij ons geleid tot de volgende technische vragen.

1. Uit de beantwoording van vraag 4 blijkt dat u passende mitigerende maatregelen gaat treffen met betrekking tot de dassenburcht in het plangebied. Welke mitigerende maatregelen bent u voornemens te treffen?

Uit de beantwoording van vraag 7 blijkt dat u bereid bent om de gedachte van stichting Das & Boom te volgen met betrekking tot het doen van meer onderzoek naar het gebruik van overgebleven holen door de dassen.

2. Bent u hierover al in contact geweest met stichting Das & Boom?

3. Indien nee bij vraag 2, op welke wijze gaat u invulling geven aan de denkrichting van stichting Das & Boom?

Wij danken u bij voorbaat voor uw beantwoording.

Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel
Partij voor de Dieren Noord-Brabant

Indiendatum: jan. 2020
Antwoorddatum: 27 jan. 2020

1. Uit de beantwoording van vraag 4 blijkt dat u passende mitigerende maatregelen gaat treffen met betrekking tot de dassenburcht in het plangebied. Welke mitigerende maatregelen bent u voornemens te treffen?

Antwoord:
De te nemen maatregelen moeten nog worden bepaald. Dat zal gebeuren op basis van een actualisatie van het in 2018 uitgevoerde onderzoek naar het gebruik van de burchten. De te nemen maatregelen zullen worden getoetst door het bevoegd gezag i.k.v. de Wet Natuurbescherming waarna de maatregelen uitgevoerd kunnen worden. Dit zal vooruitlopend of tijdens de uitvoering van het project tot verbreding van de N282 worden gedaan.


Uit de beantwoording van vraag 7 blijkt dat u bereid bent om de gedachte van stichting Das & Boom te volgen met betrekking tot het doen van meer onderzoek naar het gebruik van overgebleven holen door de dassen.

2. Bent u hierover al in contact geweest met stichting Das & Boom?

Antwoord:
Nee.


3. Indien nee bij vraag 2, op welke wijze gaat u invulling geven aan de denkrichting van stichting Das & Boom?

Antwoord:
De voorgenomen maatregelen zullen worden besproken met de stichting Das & Boom.