Tech­nische vragen over de beant­woording van schrif­te­lijke vragen van de Partij voor de Dieren over het stoppen van de ontwik­keling van het Duurzaam Indu­striepark Cranen­donck (Metalot) en de gevolgen voor de betrokken natuur­ont­wik­keling


Indiendatum: mrt. 2020

Uw beantwoording heeft bij ons geleid tot de volgende technische vragen.

  1. In de aanloop naar de vaststelling van het bestemmingsplan (dat nu geen doorgang vindt) is natuur vernietigd. Hoeveel oppervlak natuur betreft het en wat is het natuurdoeltype hiervan?
  2. Op welke wijze en binnen welk tijdsbestek wordt dit areaal vernietigde natuur hersteld, of op welke andere wijze wordt dit vernietigde areaal natuur gecompenseerd?

Indiendatum: mrt. 2020
Antwoorddatum: 14 apr. 2020

1. In de aanloop naar de vaststelling van het bestemmingsplan (dat nu geen doorgang vindt) is natuur vernietigd. Hoeveel oppervlak natuur betreft het en wat is het natuurdoeltype hiervan?

Antwoord:
Op basis van het ontwerp-bestemmingsplan Duurzaam Industriepark Cranendonck hebben GS ingestemd met het onttrekken van 70 ha EHS/NNB. Hiervan hadden wij 11 ha gekwalificeerd met het natuurbeheertype droog bos met productie en 59 ha met het natuurbeheertype droge heide en stuifzand. Op dit moment hebben wij niet in beeld of, en zo ja welke oppervlakte hierbinnen, er daadwerkelijk is vernietigd. Een locatiebezoek is nodig om dit in kaart te brengen.


2. Op welke wijze en binnen welk tijdsbestek wordt dit areaal vernietigde natuur hersteld, of op welke andere wijze wordt dit vernietigde areaal natuur gecompenseerd?

Antwoord:
Hierbij verwijs ik naar de beantwoording van de schriftelijke vragen over DIC d.d. 17 maart jl., GS zullen opnieuw een afweging moeten maken over de begrenzingen.