Tech­nische vragen over de grond­opkoop door de provincie van gemeente Bergen op Zoom voor bijna vijf miljoen euro


Indiendatum: 13 jul. 2020

De provincie koopt voor € 4,8 miljoen grond van de gemeente Bergen op Zoom op het bedrijventerrein de Theodorushaven. “De provincie neemt de grond over van de gemeente Bergen op Zoom en wijzigt tegelijk de pachtvoorwaarden. Door het wijzigen van de erfpachtvoorwaarden ontstaat er bij Protix financieringsruimte waardoor de productiecapaciteit kan groeien. De provincie verkoopt na de pachtperiode de grond aan Hermetia Vastgoed tegen een marktconform tarief.”

In een artikel van BN De Stem komt naar voren dat het gaat om een oppervlakte van bijna 4,5 ha. Dit zou betekenen dat de provincie ruim één miljoen euro per ha betaalt.

1. Klopt het dat de grond is aangekocht voor ruim één miljoen per ha? Zo ja, is dat een marktconform tarief? Zo nee, wat is het marktconforme tarief?

2. Uit welk budget/begrotingspost is de grond betaald?

3. Waarom heeft de provincie de grond gekocht, en niet de BOM?

In het BN De Stem-artikel staat dat Protix eerder niet de mogelijkheid had om uit te breiden “vanwege de strikte pachtvoorwaarden van de gemeente. Nu de provincie de grond koopt, kunnen die de voorwaarden versoepelen waardoor bij Protix financieringsruimte ontstaat om te groeien.”

In het artikel geeft een wethouder van de gemeente aan blij te zijn dat de provincie de uitbreidingsambitie van Protix ondersteunt: “Bedrijven als Protix wil je graag binnen je gemeentegrenzen hebben. Bergen op Zoom maakt werk van de circulaire economie.”

4. Waarom heeft de gemeente de pachtvoorwaarden zelf niet versoepeld, om het zo aan Protix te kunnen verpachten en er structureel inkomsten mee te genereren?

5. Welke (soepelere) pachtvoorwaarden stelt de provincie nu aan Protix? In hoeverre zijn deze voorwaarden anders dan de voorwaarden die de gemeente stelde?

6. Op grond(en) waarvan hebben Gedeputeerde Staten besloten tussen de gemeente en Protix te gaan zitten, door de grond op te kopen en te verpachten?

7. Hebben Gedeputeerde Staten mandaat om tot deze grondkoop over te gaan?

8. Welke afwegingen zijn er gemaakt om te voorkomen dat er sprake is van staatssteun? Graag een toelichting