Vragen over geluids­overlast en onveilige verkeers­si­tu­aties door motoren en auto’s in nationaal park De Biesbosch


Indiendatum: 27 jul. 2020

Geacht college,

Motorrijders zorgen op tal van plaatsen voor problemen door extreme geluidsoverlast en onveilige verkeerssituaties. Het betreft meestal recreatieverkeer voornamelijk van groepen die door landelijk gebied rijden. In sommige landen heeft dit al geleid tot het afsluiten van toeristische routes voor motorrijders. In Nederland werd de Lekdijk bij Lopik afgesloten voor motorrijders.

Ook in het nationaal park de Biesbosch en met name op de weg Lijnoorden en in het stiltegebied van de Noordwaard, worden bewoners in toenemende mate geconfronteerd met extreme geluidsoverlast door groepen motorrijders en door jongeren die met auto's door het gebied racen. Daarnaast ontstaan er regelmatig onveilige verkeerssituaties door conflicten met andere weggebruikers als wandelaars en fietsers.

De boswachter van Staatsbosbeheer, die grote delen van dit gebied in beheer heeft, onderschrijft de aard en ernst van de problemen. Ook meldt hij dat er op de Bandijk veel dieren, zoals bevers en reeën, worden doodgereden met name sinds de vernatting van het gebied. Zowel de bewoners als Staatsbosbeheer hebben inmiddels meerdere keren zowel bij de gemeente Altena (Werkendam) als bij de politie en SSiB melding gemaakt van de ongewenste situatie en gevraagd om handhaving. Tot nu toe heeft dat niet geleid tot structureel resultaat. Handhaving is mogelijk met betrekking tot verboden gedrag, zoals straatraces en te hard rijden, maar voor de beperking van de overlast door motorrijders zijn wellicht extra maatregelen noodzakelijk.

Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen:

1. Bent u bekend met de door bewoners en Staatsbosbeheer gemelde problemen betreffende ernstige geluidsoverlast en onveilige verkeersituaties door motorrijders op wegen in de Noordwaard?

2. Bent u bekend met het probleem van te hard rijden en straatraces op de wegen in de Noordwaard zoals Lijnoorden?

Een groot deel van de Noordwaard is officieel stiltegebied, desondanks is hier sprake van ernstige geluidsoverlast.

3. Welke bestuurslaag is verantwoordelijk voor het handhaven van de rust in het stiltegebied?

4. Welke taken heeft de provincie als het gaat om het handhaven van de rust in en rond het stiltegebied van nationaal park De Biesbosch?

5. Welke maatregelen kan de provincie nemen om te komen tot een structurele oplossing van de problemen betreffende geluidsoverlast door motoren en autoraces in het nationaal park De Biesbosch?

6. Bent u bereid om in navolging van de Lekdijk bij Lopik ook voor wegen in het nationaal park De Biesbosch een verbod voor (groepen van) motorrijders in te stellen? Indien dit niet, dan wel niet uitsluitend tot uw bevoegdheden behoort, bent u bereid bij de andere betrokken organisatie(s) hierop aan te dringen? Zo nee, waarom niet?

De provincie streeft naar nul verkeersdoden in Brabant en zet in op meer verkeersveiligheid. Daartoe worden wegen aangepast om deze veiliger te maken en worden eventueel ook grote aantallen bomen langs de weg gekapt. De wegen in de Noordwaard zijn ruim en vrij van obstakels, er staan geen bomen langs de weg. Kennelijk noodt dit juist tot overlastgevend en risicovol rijgedrag.

7. Bent u het met ons eens dat de onveilige verkeerssituaties in de Noordwaard aantonen, dat niet de conditie van de weg, maar het gedrag van de verkeersdeelnemers van doorslaggevend belang is om ongevallen te voorkomen?

8. Welke maatregelen kan de provincie nemen om te komen tot een structurele oplossing van de problemen met betrekking tot de verkeersveiligheid op de wegen in de Noordwaard, zoals Lijnoorden en de Bandijk?

9. Heeft u genoemde maatregelen inmiddels genomen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

10. Waarom hebben eventueel wel getroffen maatregelen nog niet geleid tot merkbare en structurele verbetering van de situatie zowel voor wat betreft geluidsoverlast als voor verkeersveiligheid?

11. Bent u bekend met het probleem dat in de afgelopen jaren het aantal beschermde dieren, zoals bevers en reeën, dat in de Noordwaard en met name op de Bandijk wordt doodgereden, significant is gestegen?

12. Wordt het aantal doodgereden dieren in de Noordwaard geregistreerd? Zo ja, kunt u ons een overzicht geven van soorten en aantallen sinds de vernatting van het terrein rond de Bandijk?

13. Indien geen registratie van het aantal doodgereden dieren wordt bijgehouden, kunt u de orde van grootte aangeven van het aantal doodgereden reeën, bevers, marterachtigen en roofvogels?

14. Welke maatregelen kunt u nemen om het doodrijden van beschermde diersoorten zoals bevers en reeën op de Bandijk te beperken?

15. Heeft u deze maatregelen inmiddels genomen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom blijft het gewenste resultaat uit?


Wij vernemen graag uw reactie en danken u bij voorbaat voor de beantwoording.

Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel
Partij voor de Dieren Noord-Brabant

Indiendatum: 27 jul. 2020
Antwoorddatum: 18 aug. 2020

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.


1. Bent u bekend met de door bewoners en Staatsbosbeheer gemelde problemen betreffende ernstige geluidsoverlast en onveilige verkeersituaties door motorrijders op wegen in de Noordwaard?

Antwoord:
Ja. Bij onze milieuklachtencentrale zijn dit jaar drie klachten ingediend, alle drie door dezelfde persoon. Op 14 en 29 mei is geklaagd over wegmotoren in het stiltegebied Noordwaard en op 31 mei 2020 is geklaagd over motorcrossers in de buurt van Lijnoorden. Of de aard van de klacht ligt in geluidoverlast of in onveilige verkeerssituaties is niet aangegeven.
Daarnaast hebben wij vernomen dat de politie in het weekend van 25 juli nog een uitgebreide actie in dit kader heeft uitgevoerd.


2. Bent u bekend met het probleem van te hard rijden en straatraces op de wegen in de Noordwaard zoals Lijnoorden?

Antwoord:
Ja, maar niet anders dan aangegeven in ons antwoord op vraag 1.


3. Welke bestuurslaag is verantwoordelijk voor het handhaven van de rust in het stiltegebied?

Antwoord:
Provinciale Staten zijn bevoegd om stiltegebieden aan te wijzen. In de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant zijn regels opgenomen voor het behouden van de stilte en rust in de betreffende gebieden. Hoewel de openbare wegen onderdeel uitmaken van het stiltegebied is de Wegenverkeerswet hier leidend. Voor handhaving op de wegen is de politie bevoegd. De handhaving van de regels in stiltegebieden ligt bij de provincie.


4. Welke taken heeft de provincie als het gaat om het handhaven van de rust in en rond het stiltegebied van nationaal park De Biesbosch?

Antwoord:
Wij zien toe op de naleving van de regels voor stiltegebieden zoals opgenomen in de Interim Omgevingsverordening. Bij het constateren van een overtreding zetten wij handhavingsmiddelen in om deze te doen beëindigen.
We volgen daarbij de Landelijke Handhavingsstrategie. Wij hebben deze toezichts- en handhavingstaak ondergebracht bij de omgevingsdiensten.


5. Welke maatregelen kan de provincie nemen om te komen tot een structurele oplossing van de problemen betreffende geluidsoverlast door motoren en autoraces in het nationaal park De Biesbosch?

Antwoord:
Het gaat hier om het gebruik van de openbare weg. In de Interim Omgevingsverordening is opgenomen dat men zich niet buiten de voor gemotoriseerd verkeer opengestelde wegen mag bevinden. Daarnaast is opgenomen dat het in een stiltegebied niet is toegestaan om een toertocht te houden of er aan deel te nemen. Het rijden op de openbare weg is verder niet aan restricties onderworpen.
Voor het houden van een rally met een wedstrijdelement is op grond van de Wegenverkeerswet toestemming van de gemeente noodzakelijk. Indien een dergelijke rally over meerdere gemeenten plaatsvindt, moet de provincie toestemming geven. Recent zijn geen aanvragen binnengekomen.


6. Bent u bereid om in navolging van de Lekdijk bij Lopik ook voor wegen in het nationaal park De Biesbosch een verbod voor (groepen van) motorrijders in te stellen? Indien dit niet, dan wel niet uitsluitend tot uw bevoegdheden behoort, bent u bereid bij de andere betrokken organisatie(s) hierop aan te dringen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
De provincie is geen wegbeheerder en daarmee niet bevoegd beperkingen op te leggen aan het gebruik van de wegen in het gebied.
In het stiltegebied bevindt zich een beperkt aantal wegen. Het is daarmee de vraag of een verbod als op de Lekdijk in Lopik mogelijk is aangezien het museum/informatiecentrum en het waterleidingbedrijf toegankelijk en bereikbaar moeten zijn. In de uitspraak van de Raad van State betreffende de Lekdijk heeft de beperkte afsluiting en het feit dat er alternatieve veilige routes zijn, meegewogen.
Vanuit het provinciaal belang om de rust in het stiltegebied te bewaren, zullen we in overleg treden met de gemeente over de signalen rondom overlast van motoren en autoraces.


7. Bent u het met ons eens dat de onveilige verkeerssituaties in de Noordwaard aantonen, dat niet de conditie van de weg, maar het gedrag van de verkeersdeelnemers van doorslaggevend belang is om ongevallen te voorkomen?

Antwoord:
De wegen die u duidt, zijn gemeentelijke wegen. Derhalve beschikken wij niet over de informatie om de mate van onveiligheid en de daaraan ten grondslag liggende oorzaken te beoordelen.


8. Welke maatregelen kan de provincie nemen om te komen tot een structurele oplossing van de problemen met betrekking tot de verkeersveiligheid op de wegen in de Noordwaard, zoals Lijnoorden en de Bandijk?

Antwoord:
Dat we de verkeersveiligheid in Brabant hoog in het vaandel hebben staan en we veel doen om de verkeersveiligheid te verbeteren, neemt niet weg dat iedere wegbeheerder voor haar eigen wegen een eigen wettelijke verantwoordelijkheid en bevoegdheid heeft. Wij hebben geen bevoegdheden of verantwoordelijkheden voor de gemeentelijke wegen in de Noordwaard en kunnen derhalve geen (fysieke) maatregelen treffen.


9. Heeft u genoemde maatregelen inmiddels genomen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 8.


10. Waarom hebben eventueel wel getroffen maatregelen nog niet geleid tot merkbare en structurele verbetering van de situatie zowel voor wat betreft geluidsoverlast als voor verkeersveiligheid?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 8.


11. Bent u bekend met het probleem dat in de afgelopen jaren het aantal beschermde dieren, zoals bevers en reeën, dat in de Noordwaard en met name op de Bandijk wordt doodgereden, significant is gestegen?

Antwoord:
Nee, wij zijn niet bekend met de specifieke kwantitatieve gegevens van doodgereden dieren in de Noordwaard noch op de Bandijk waaruit we dit kunnen opmaken. Wel zijn wij bekend met de wildaanrijdingen in Brabant voor zover gerapporteerd in het jaarverslag van de Faunabeheereenheid Noord-Brabant.


12. Wordt het aantal doodgereden dieren in de Noordwaard geregistreerd? Zo ja, kunt u ons een overzicht geven van soorten en aantallen sinds de vernatting van het terrein rond de Bandijk?

Antwoord:
Wildaanrijdingen worden geregistreerd door de Faunabeheereenheid Noord-Brabant. Zie ook het antwoord op vraag 11. Wij kunnen u het gevraagde overzicht niet geven.


13. Indien geen registratie van het aantal doodgereden dieren wordt bijgehouden, kunt u de orde van grootte aangeven van het aantal doodgereden reeën, bevers, marterachtigen en roofvogels?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 11.


14. Welke maatregelen kunt u nemen om het doodrijden van beschermde diersoorten zoals bevers en reeën op de Bandijk te beperken?

Antwoord:
We kunnen maatregelen (doen) treffen, als dat gelet op de gunstige staat van instandhouding van soorten zoals de bever en de ree in het Natura 2000-gebied geboden is. Te denken valt bijvoorbeeld aan wildhekken. We dienen ons daarbij te baseren op beleid gericht op het actief beschermen van soorten, neer te leggen in een natuurvisie (art. 1.7 Wet natuurbescherming; PS bevoegd).
De instandhoudingsdoelstellingen van de Biesbosch zoals opgenomen in het Beheerplan van dit Natura 2000-gebied worden gemonitord.
Maatregelen zoals het anders inrichten van een weg is de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder. Zie ook ons antwoord op vraag 8.


15. Heeft u deze maatregelen inmiddels genomen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom blijft het gewenste resultaat uit?

Antwoord:
Nee, wij hebben namelijk thans geen aanwijzingen dat de gunstige staat van instandhouding van soorten zoals de bever en de ree, aanleiding geeft om zelf actief soortenbeleid te gaan voeren voor dit gebied. Zie ook ons antwoord op vraag 14.


Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant genomen besluit,
namens deze,

M.J. van den Dries,
programmamanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving