Vragen over het doden van dieren in natuur­ge­bieden binnen intensief agrarisch landschap


Indiendatum: 10 jul. 2020

Geacht college,

De Hilver is een uniek nieuw natuurgebied. Wat decennialang landbouwgebied was, is nu met meer dan 700 hectare het grootste natuurontwikkelingsgebied van het Natuurnetwerk Brabant. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. Wat is de verdeling van de deelgebieden van natuurgebied De Hilver tussen de terreinbeherende organisaties (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Brabants Landschap)?

2. Welke van deze TBO’s staat/staan doden met geweer toe in natuurgebied De Hilver?

3. Voor welke diersoorten geldt deze toestemming en op welke grond (hobbyjacht, schadebestrijding)?

In natuurgebied De Hilver bevindt zich een hazenpopulatie. De hazenstand loopt daar echter drastisch terug. Waar tijdens de voorjaarstellingen in het Moergestels Gement en Moergestels Broek door de Vogelwerkgroep Midden-Brabant in 2015 nog 52 hazen werden geteld, waren er dat tijdens de voorjaarstelling van 2019, nog maar 12. Onderstaande vragen worden gesteld in algemene zin, dus niet alleen in het licht van De Hilver. Hopelijk kunt u de vragen ook in algemene zin beantwoorden.

4. Wat is volgens u morele en de ecologische zin van het inrichten van nieuwe natuurgebieden waardoor daar op natuurlijke wijze dierenpopulaties ontstaan, en het vervolgens doden van deze dieren vanwege ‘de belangen van de buren’ zoals Natuurmonumenten stelt?

5. Is dit van toepassing op meer (nieuwe) natuurgebieden in Noord-Brabant? Zo ja, welke?

6. Bent u met ons van mening dat wanneer een specifieke diersoort door hobbyjacht of schadebestrijding uit een gebied wordt verwijderd of ten minste sterk in aantal wordt teruggebracht, dit zijn weerslag heeft op het gehele ecosysteem? Bijvoorbeeld het bejagen van vossen waardoor deze geen ganzen kunnen jagen? Zo nee, waarom niet?

7. Bent u bereid om de toestemmingverlening voor het doden van dieren met het geweer in natuurgebieden zo spoedig als mogelijk te herzien, en zo een meer natuurlijk evenwicht tussen soorten te creëren, en natuurlijke predatie als vorm van beheer en schadebestrijding meer kans te geven? Zo nee, waarom niet?

8. Bent u met ons van mening dat hobbyjacht in een natuurgebied in zijn geheel moet worden verboden, omdat het uitoefenen van een hobby geen voorrang mag hebben op het bieden van een van nature evenwichtig leefgebied voor dieren? Zo nee waarom niet?

Wij vernemen graag uw reactie en danken u bij voorbaat voor de beantwoording.


Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel
Partij voor de Dieren Noord-Brabant