Vragen over verstoring toren­valken en steen­uilen tijdens het broed­seizoen


Indiendatum: 8 jul. 2020

Geacht college,

Op 13 juni 2020 werd er in Diessen, ter hoogte van de Westerwijk, door meerdere jagers van de Wildbeheereenheid Hilvarenbeek/Diessen geschoten op duiven, kauwen en kraaien. In de directe omgeving hangen een torenvalkenkast met daarin een aantal op dat moment bijna vliegvlugge torenvalken, en een steenuilenkast. Na aangifte van de eigenaar van de nestkasten is op 15 juni 2020 een Boa van de Omgevingsdienst Brabant Noord ter plaatse geweest.

Vorig jaar, in april 2019, heeft zich op hetzelfde perceel eenzelfde scenario afgespeeld. De WBE was aldaar op duiven/kauwen/kraaien aan het schieten met ernstige verstoring van de torenvalken in de nestkast tot gevolg. Na deze jachtpartij is de torenvalk enkele dagen niet meer gesignaleerd bij de kast. Ook van dit voorval is aangifte bij de politie gedaan door de eigenaar van de nestkast. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. Hoe beoordeelt u deze situatie waar voor het tweede jaar op rij sprake is van het verstoren van beschermde vogels in Diessen? Kunt u in deze de Fauna Beheer Eenheid (FBE) eveneens om opheldering vragen over de gang van zaken? Zo nee, waarom niet?

2. Waarom wordt er in dit gebied geschoten op duiven, kauwen, en kraaien? Is er hierbij voldaan aan alle wettelijke vereisten, zoals de minimale jachtveldeis van 40 aaneengesloten hectaren? Graag een nadere toelichting.

3. Is aangetoond dat er door deze soorten sprake is van (dreigende) schade in het werkgebied van de WBE Hilvarenbeek/Diessen? Zo ja, kunt u deze cijfers of andere informatie aan ons overleggen? Zo nee, waarom niet?

4. Is het toegestaan dat jagers - zelfs al zou er sprake van schadebestrijding zijn - in het broedseizoen vogels doden met een aanzienlijke kans dat 1 of beide ouders worden gedood met als gevolg dat de eventuele kuikens niet overleven? Zo ja, kunt u aan ons uitleggen hoe dit zich laat rijmen met de regels voor weidelijkheid?

5. Zijn er in Brabant meer meldingen / aangiftes geweest tegen jagers die beschermde dieren verstoren tijdens jachtpartijen? Zo ja, hoeveel zijn dat er?

6. Is het toegestaan dat jagers - zelfs al zou er sprake van schadebestrijding zijn - in het broedseizoen voor verstoring van beschermde soorten zoals de torenvalk en de steenuil zorgen? Zo nee, welke maatregelen worden genomen om er voor te zorgen dat dit niet meer gebeurt?

7. Bent u van mening dat er voldoende kennis aanwezig is bij de WBE’s en de Boa’s/Omgevingsdiensten om de regels voor verstoring van soorten tijdens jacht/beheer/schadebestrijding en weidelijkheidsregels goed te interpreteren en toe te passen? Zo ja, waar baseert u dit op?

Wij vernemen graag uw reactie en danken u bij voorbaat voor de beantwoording.


Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel
Partij voor de Dieren Noord-Brabant