Tech­nische vragen over het proces van bekend­maken en publi­ceren van vergun­ningen voor de uitvoering van beheer en scha­de­be­strijding met gebruik van het geweer


Indiendatum: 10 jan. 2022

Met regelmaat lezen belanghebbenden in een publicatie dat een vergunning of ontheffing is verleend. In de publicatie staat dan dat binnen 6 weken bezwaar kan worden gemaakt. Een belanghebbende rekent er dan op dat de genoemde termijn van 6 weken aanvangt vanaf het moment dat het bericht is gepubliceerd. Er is echter een verschil tussen bekendmaking en publicatie. De bezwaartermijn tegen een vergunning of ontheffing gaat lopen vanaf het moment dat deze bekend is gemaakt aan de aanvrager. De fractie van de Partij voor de Dieren heeft de volgende vragen met betrekking tot het proces van het bekendmaken en publiceren van ontheffingen of vergunningen, in het bijzonder voor het gebruik van het geweer aan de Faunabeheereenheid Noord-Brabant.

1. Hoeveel tijd zit er doorgaans tussen de bekendmaking en de publicatie van een besluit op een aanvraag van de Faunabeheereenheid Noord-Brabant?

2. Hoe gaat de bekendmaking in zijn werk en aan wie is de bekendmaking gericht?

3. Hoe gaat de publicatie in zijn werk (waar, wanneer en aan wie)?

4. Vanaf welk moment vangt de bezwaartermijn aan?

5. Hebben de verschillende provincies hier een uniforme werkwijze in, of mogen er verschillen zijn in de aanvang van de bezwaartermijn (aanvang na bekendmaking of na publicatie)?

6. Ligt er momenteel een aanvraag, of een toestemming aan de Faunabeheereenheid Noord-Brabant, voor schadebestrijding binnen de bebouwde kom? Zo ja, op welke dieren heeft deze aanvraag/deze toestemming betrekking?

Indiendatum: 10 jan. 2022
Antwoorddatum: 14 jan. 2022

Met regelmaat lezen belanghebbenden in een publicatie dat een vergunning of ontheffing is verleend. In de publicatie staat dan dat binnen 6 weken bezwaar kan worden gemaakt. Een belanghebbende rekent er dan op dat de genoemde termijn van 6 weken aanvangt vanaf het moment dat het bericht is gepubliceerd. Er is echter een verschil tussen bekendmaking en publicatie. De bezwaartermijn tegen een vergunning of ontheffing gaat lopen vanaf het moment dat deze bekend is gemaakt aan de aanvrager. De fractie van de Partij voor de Dieren heeft de volgende vragen met betrekking tot het proces van het bekendmaken en publiceren van ontheffingen of vergunningen, in het bijzonder voor het gebruik van het geweer aan de Faunabeheereenheid Noord-Brabant.

1. Hoeveel tijd zit er doorgaans tussen de bekendmaking en de publicatie van een besluit op een aanvraag van de Faunabeheereenheid Noord-Brabant?

Antwoord:
Meestal zit er 1 tot 3 dagen tussen het moment dat het besluit wordt genomen en de bekendmaking en publicatie. Mede afhankelijk of er een weekend tussen zit.
De bekendmaking vindt plaats door toezending van het besluit aan de aanvrager. De dag na de dag van bekendmaking is het moment waarop de bezwaartermijn op grond van artikel 6:8 van de Awb begint te lopen. De publicatie vindt plaats door middel van een mededeling op www.brabant.nl en www.overheid.nl.
Dit geldt voor alle vergunningen- en ontheffingsaanvragen waarbij de reguliere procedure is toegepast, ook voor aanvragen voor de FBE.


2. Hoe gaat de bekendmaking in zijn werk en aan wie is de bekendmaking gericht?

Antwoord:
De bekendmaking vindt plaats door middel van toezending aan de aanvrager. Tevens vindt digitale verzending plaats naar de aanvrager en de gemeente waarbinnen het initiatief is gelegen. De kennisgeving is aan iedereen gericht. De verzending van de stukken aan initiatiefnemer, gemeente en andere belanghebbenden gebeurt gelijktijdig.
De kennisgeving op www.brabant.nl en op www.overheid.nl vindt tevens op dat moment plaats of zo spoedig mogelijk na verzending van de documenten


3. Hoe gaat de publicatie in zijn werk (waar, wanneer en aan wie)?

Antwoord:
Zie de beantwoording van vraag 1 en 2.


4. Vanaf welk moment vangt de bezwaartermijn aan?

Antwoord:
De bezwaartermijn vangt aan een dag na de bekendmaking, dat wil zeggen een dag na toezending van het besluit aan de aanvrager.


5. Hebben de verschillende provincies hier een uniforme werkwijze in, of mogen er verschillen zijn in de aanvang van de bezwaartermijn (aanvang na bekendmaking of na publicatie)?

Antwoord:
De provincies hebben hier een uniforme werkwijze in. Besluitvorming, bekendmaking en publicatie vindt plaats conform de Algemene Wet Bestuursrecht. Deze is voor iedere provincie gelijk.


6. Ligt er momenteel een aanvraag, of een toestemming aan de Faunabeheereenheid Noord-Brabant, voor schadebestrijding binnen de bebouwde kom? Zo ja, op welke dieren heeft deze aanvraag/deze toestemming betrekking?

Antwoord:
Op dit moment ligt er geen aanvraag voor van de Faunabeheereenheid Noord-Brabant, voor schadebestrijding binnen de bebouwde kom.