Vragen over aanpak overlast hoge­snel­heidslijn


Indiendatum: jul. 2019

Geacht college,

Het ministerie van Infrastructuur, dat 2,5 miljoen euro had gereserveerd voor de aanpak van de overlast van de hogesnelheidslijn bij Breda, zegt voor dat bedrag ‘geen doelmatige besteding’ te kunnen vinden en heeft het geld overgeheveld naar de gemeente Breda. Aanleg van spoor is geen provinciale taak, maar er is wel een breed maatschappelijk belang mee gediend. Vanuit een bovenlokaal overzicht en als gebiedsregisseur kan de provincie daarom wel ondersteuning en sturing geven, met name wanneer die ondersteuning vanuit het ministerie ontbreekt. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

De gemeente Breda zegt onder andere te denken aan maatregelen om de hogesnelheidslijn aan het zicht en gehoor te onttrekken door meer bomen en struiken langs de route te planten of bestaande wallen op te hogen. De hogesnelheidslijn maar ook de snelweg a16 (en a58) zorgen voor veel geluidsoverlast in en rond het Mastbos en de Galderse Meren.

1. Kunt u aangeven welke (verstorende) invloed de HSL en de snelwegen ernaast hebben op het Mastbos en de Galderse Meren?

2. Bent u bereid om wat structurele maatregelen tegen geluidsoverlast betreft bij de gemeente Breda het provinciale belang te benadrukken, te weten rust in de natuur aldaar en het verminderen van geluidsoverlast voor recreanten? Zo nee, waarom niet?

3. Bent u bereid om bij de gemeente Breda de noodzaak van een integrale aanpak van de geluidsoverlast te benadrukken, in plaats van het geluidsproof maken van individuele huizen, zodat mensen, dieren en recreanten minder last hebben van het geluid van de hogesnelheidslijn en de genoemde snelwegen?

4. Bent u bereid om, als er door de gemeente Breda structurele maatregelen worden genomen, daar extra geld en expertise bij in te zetten als dat de rust in de betreffende natuurgebieden terug brengt? Zo nee, waarom niet?

5. Denkt u dat 2,5 miljoen euro toereikend is om structurele maatregelen tegen de geluidsoverlast te nemen?

6. In het geval dat een integrale oplossing voor de geluidsoverlast het budget overstijgt, kunnen die kosten dan worden verhaald op het ministerie van Infrastructuur?

Het consortium Infraspeed, een samenwerkingsverband tussen onder meer BAM en Siemens dat zorgt voor het onderhoud van de rails en bovenbouw van de baan, ligt dwars bij de door de omwonenden en Stichting Stop Herrie HSL gewenste uitvoering van de maatregelen om de geluidsoverlast door de HSL te verminderen.

7. Ziet u hier ook een rol voor de provincie Noord-Brabant, bijvoorbeeld als bemiddelaar? Zo ja welke? Zo nee, waarom niet?

Wij danken u bij voorbaat voor uw beantwoording.


Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel
Partij voor de Dieren Noord-Brabant

Indiendatum: jul. 2019
Antwoorddatum: 23 jul. 2019

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.


1. Kunt u aangeven welke (verstorende) invloed de HSL en de snelwegen ernaast hebben op het Mastbos en de Galderse Meren?

Antwoord:
In de bijlage bij deze brief zijn uitsneden van kaarten toegevoegd die de geluidsbelasting van respectievelijk het treinverkeer en de Rijkswegen op het Mastbos en de Galderse Meren weergeven. Deze kaarten zijn ook te raadplegen via www.atlasleefomgeving.nl.


2. Bent u bereid om wat structurele maatregelen tegen geluidsoverlast betreft bij de gemeente Breda het provinciale belang te benadrukken, te weten rust in de natuur aldaar en het verminderen van geluidsoverlast voor recreanten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee. Het provinciale belang van rust en stilte heeft de provincie Noord-Brabant ingevuld door het aanwijzen van 31 stiltegebieden. Het Mastbos en de Galderse Meren zijn beiden geen onderdeel van één van deze stiltegebieden.


3. Bent u bereid om bij de gemeente Breda de noodzaak van een integrale aanpak van de geluidsoverlast te benadrukken, in plaats van het geluidsproof maken van individuele huizen, zodat mensen, dieren en recreanten minder last hebben van het geluid van de hogesnelheidslijn en de genoemde snelwegen?

Antwoord:
Nee. Voor de geluidsoverlast rondom de HSL geldt dat de gemeente Breda al jarenlang in gesprek is met het bevoegde gezag (ProRail) over de beste manier om geluidsoverlast te beperken. Hierbij worden verschillende opties onderzocht. De gemeente Breda zal in overleg met belanghebbenden passende maatregelen identificeren. Voor de geluidsoverlast rondom de snelwegen geldt dat Rijkswaterstaat als bevoegd gezag verantwoordelijk is voor het naleven van de wettelijke geluidsnormen.


4. Bent u bereid om, als er door de gemeente Breda structurele maatregelen worden genomen, daar extra geld en expertise bij in te zetten als dat de rust in de betreffende natuurgebieden terugbrengt? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee. Zoals op de kaartuitsneden in de bijlage te zien is, zijn de snelwegen de belangrijkste bron van geluidsoverlast op de genoemde gebieden. Rijkswaterstaat is als bevoegd gezag verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke geluidsnormen in de gebieden rondom snelwegen, en voor financiering van eventuele maatregelen bij overschrijdingen. Daarnaast heeft de provincie zoals aangegeven in antwoord op vraag twee beide gebieden niet aangewezen als stiltegebied.


5. Denkt u dat 2,5 miljoen euro toereikend is om structurele maatregelen tegen de geluidsoverlast te nemen?

Antwoord:
Daar hebben wij geen zicht op.


6. In het geval dat een integrale oplossing voor de geluidsoverlast het budget overstijgt, kunnen die kosten dan worden verhaald op het ministerie van Infrastructuur?

Antwoord:
De afspraken die de gemeente Breda daar in deze casus eventueel over zou hebben gemaakt met het Ministerie van IenW zijn ons niet bekend.


7. Het consortium Infraspeed, een samenwerkingsverband tussen onder meer BAM en Siemens dat zorgt voor het onderhoud van de rails en bovenbouw van de baan, ligt dwars ligt bij de door de omwonenden en Stichting Stop Herrie HSL gewenste uitvoering van de maatregelen om de geluidsoverlast door de HSL te verminderen. Ziet u hier ook een rol voor de provincie Noord- Brabant, bijvoorbeeld als bemiddelaar? Zo ja welke? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, hier zien we geen rol voor de provincie. De gemeente Breda is na overheveling van de middelen aan zet. Deze stap wordt daarbij gezet op voorstel van de gemeente Breda en met steun van vier betrokken wijk- en dorpsraden. Ook begrijpen we dat de gemeente Breda contact heeft gelegd met de stichting Geen Gehoor HSL Breda. Overheveling van de middelen geeft de gemeente extra ruimte om maatregelen voor te stellen en uit te voeren. De gemeente Breda geeft aan niet te verwachten dat de genoemde effecten optreden.


Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter, de secretaris,
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. M.J.A. van Bijnen MBA