Vragen over de kap van bomen in de gemeente Hilva­renbeek en de glijdende schaal voor bomen in Noord-Brabant


Geacht college,

In de gemeente Hilvarenbeek worden 185 bomen gekapt. Dit is onderdeel van de gezamenlijke aanpak van knelpunten op de provinciale wegen N395 en N269. De geplande kap van 120 bomen vanaf de Turkaaweg bij Diessen tot en met de gemeentegrens met Oirschot stuitte eerder op weerstand van de inwoners van Diessen. Dat heeft ertoe geleid dat 120 eiken langs de Beerseweg worden gekapt, maar dat daarvoor 76 lindebomen worden herplant. Voor de kap van 185 bomen, komen slechts 76 bomen terug.

Wij hebben hierover volgende vragen.

1. Waarom komen er 76 lindebomen terug terwijl er voor de aanpak van knelpunten langs de N395 en N269 in totaal 185 bomen worden geveld?

2. De kap van de bomen is door drie achtereenvolgende colleges van de gemeente Hilvarenbeek tegengehouden. Waarom is deze wethouder nu wel overstag gegaan?

3. Het betreft 2 provinciale wegen. Kunt u aangeven wat uw rol is in deze bomenkap?

4. Hebt u aan de gemeente Hilvarenbeek wereldkundig gemaakt dat zij zeer terughoudend moet omgaan met het vellen van bomen? Zo ja, wat was de reactie van Hilvarenbeek?

5. Gaat u richting alle Brabantse gemeenten uitdragen om terughoudend te zijn met bomenkap? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

6. Indien nee, hoe verhoudt dit zich tot de doelen die u zelf stelt over het planten van meer bomen in Brabant?

7. Bent u met ons van mening, dat langzamer rijden beter is om ongelukken te voorkomen en om stikstof omlaag te krijgen, dan het kappen van bomen langs de provinciale wegen? Zo nee, waarom niet?

8. Op welke wijze heeft u de mogelijkheden van langzamer rijden onderzocht in het hele afwegingskader? Waarom is deze optie afgevallen?

9. Er sneuvelen veel bomen langs provinciale wegen. In het licht van herplantplicht voor bos, bent u bereid om ook een herplantplicht in te stellen voor bomen langs provinciale wegen? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

10. Gaat u de grootschalige bomenkap verhinderen en inzetten op alternatieven? Zo nee, waarom niet?

Van de 454 boomsoorten in Europa wordt 42 procent met uitsterven bedreigd. Dat heeft de Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) eind september bekendgemaakt. Nog verontrustender is dat 58 procent van de inheemse Europese bomen – bomen die nergens anders op onze planeet voorkomen – met uitsterven worden bedreigd. Houtkap, landbouw, klimaatverandering en de introductie van invasieve uitheemse soorten dragen allemaal bij aan het steeds verder vorderende verval van onze bomen.

,,Dit rapport toont aan hoezeer er sprake is van een catastrofale situatie voor talrijke ondergewaardeerde en niet nader bestudeerde soorten die de ruggengraat van de Europese ecosystemen vormen en die bijdragen aan de gezondheid van onze planeet’’, aldus een woordvoerder van het UICN.

11. Bent u met ons van mening dat grondig onderzoek naar oorzaken en gevolgen van het uitsterven van de ons bekende en ook van de ons minder bekende soorten uitermate belangrijk is? Zo nee, waarom niet?

12. Indien ja, bent u bereid zich hier voor in te spannen?

13. Welke bomen die op de rode lijst staan, komen voor in Brabant?

14. Worden deze bomen gemonitord op gezondheid? Zo ja, hoe frequent en door wie?

15. Zo nee, bent u bereid zich hiervoor in te spannen naar aanleiding van bovengenoemd rapport?

Natuurlijke bossen en boslandschappen hebben de hoogste biodiversiteit van alle ecosystemen. Op 3 juli 2018 is het Plan van aanpak voor de Nieuwe Nota Bos geaccordeerd. Hierin is geconstateerd dat de biodiversiteit in de Brabantse bossen niet op orde is.

16. Is uw Nota Bos in lijn met de informatie uit het rapport van het UICN?

17. Voor zover nee, waarin wijkt uw Nota Bos af? Voor zover ja, wat zijn de overeenkomsten?

18. Indien nee bij vraag 16, kunt u de Nota Bos zo bewoorden dat het de conclusies van het UICN volgt? Zo nee, waarom niet?

De dreigende bomenkap in Hilvarenbeek is verre van een incident; ook in ’s-Hertogenbosch dreigen 34 volwassen platanen langs de spoorlijn aan de Boschveldweg te worden gekapt omdat het Rijk het alternatief voor het kappen van de bomen te duur vindt en daarom niet wil overwegen.

Ook gebieden en projecten waar zonder ontheffing of melding te veel bomen worden gekapt, zijn schering en inslag. Zoals eerder dit jaar nog op Tilburgs landgoed Heidepark.

19. Bent u het met ons eens dat volwassen, voor natuur en mens zeer waardevolle bomen steeds vaker het onderspit moeten delven in het kader van de zogenoemde vooruitgang? Zo nee, waar baseert u dat op?

20. Bent u met ons eens dat er een onmiddellijke omwenteling moet plaats vinden in de waarde die provincie en gemeenten bomen toekennen, zodat het voortbestaan van de bomen die Brabant nog telt, met meer zekerheden kan worden omkleed? Zo nee, waarom niet?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.


Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel,
Partij voor de Dieren