Vragen over het fauna­re­gi­stra­tie­systeem en andere zaken rondom jacht en scha­de­be­strijding


Geacht college,

Van tijd tot tijd worden recreanten geconfronteerd met een jager, of horen nietsvermoedende wandelaars op korte afstand geweerschoten, zoals in Heukelom (2019) en in Ulvenhout (2017). Een oorzaak hiervan is dat niet bekend is in welke gebieden in Noord-Brabant wanneer wordt gejaagd. In beide gevallen ging het om soorten die op de vrijstellingslijst staan (kraaien en vossen). Op deze dieren mag het hele jaar door gejaagd worden, mits er tenminste op één perceel schade is of dreigt. Ieder jaar worden in het jaarverslag van de FBE de totalen van gedode dieren per soort gepubliceerd. Echter is er geen overzicht van en dus geen inzicht in het aantal gedode dieren per beheersgebied. Wij hebben hierover volgende vragen.

1. Bent u met ons van mening dat het voor recreanten beter zou zijn om te weten dat er in een gebied aan beheer of schadebestrijding wordt gedaan, wanneer of liever nog, voordat zij ergens rustig een wandeling willen maken of willen fietsen? Zo nee, waarom niet?

2. Schadebestrijding hoort bij de maatschappelijke taken van de faunabeheerder, en elke faunabeheerder moet transparant en veilig te werk gaan. Waarom wordt er geen melding gedaan voordat afschot in het kader van schadebestrijding wordt uitgevoerd op publieke gronden?

3. Kunt u de FBE verzoeken kenbaar te maken wanneer afschot in het kader van schadebestrijding plaats vindt, bijvoorbeeld met waarschuwingsvlaggen of op andere wijze? Zo nee, waarom niet?

4. Is het juist dat alleen personen met een jachtakte toegang hebben tot het faunaregistratiesysteem? Zo ja, waarom is dat zo?

5. Hoe vaak wordt geschoten en dood gevonden wild geregistreerd in het faunaregistratiesysteem?

6. Hoe accuraat is dit systeem, bijvoorbeeld in termen van plaats en tijd?

7. Op welke wijze wordt de accuraatheid van de registraties gecontroleerd?

8. Bent u met ons van mening dat doordat alleen de jachtaktehouders toegang hebben tot het faunaregistratiesysteem, er een informatieachterstand optreedt voor de overige bestuursleden van de FBE? Zo nee, waarom niet?

9. Bent u in de veronderstelling dat de overige bestuursleden van de FBE hun controlerende taken goed kunnen uitvoeren wanneer zij geen toegang hebben tot het faunaregistratiesysteem? Zo ja, waarom?

10. Bent u met ons van mening dat in het kader van hun bestuursverantwoordelijkheid, in ieder geval alle leden van het bestuur van de FBE toegang zouden moeten hebben tot de gegevens in het faunaregistratiesysteem (desgewenst met geanonimiseerde persoonsgegevens) en de uitgegeven hectaren voor jacht? Zo nee, waarom niet?

11. Bent u met ons van mening dat er meer detailinformatie beschikbaar moet komen voor beleidsmedewerkers en volksvertegenwoordigers? Hierbij kunt u denken aan gegevens uit het faunaregistratiesysteem per WBE, liefst realtime, maar zonder persoonsgegevens?

12. De Vlaamse overheid verplicht jagers om voor elk geschoten dier binnen het afschotplan een meldingsformulier in te vullen. Waarom is dit in Nederland niet het geval?

13. Is het mogelijk om dit in Noord-Brabant ook in te voeren? Zo nee, waarom niet?

In ons dichtbevolkte land is het inmiddels overal zo druk, dat er steeds vaker conflicterende situaties met diverse vormen van recreatie ontstaan. Hierbij valt te denken aan wandelen, fietsen, paardrijden en benuttingsjacht. Om deze reden worden steeds meer vormen van recreatie gekanaliseerd. Hierbij kunt u denken aan duidelijk aangegeven paden voor mountainbikers en ruiterpaden om de veiligheid van wandelaars te waarborgen. De ene recreant heeft immers niet meer rechten dan de andere.

14. Bent u met ons van mening dat in de denklijn die hierboven wordt beschreven, ook de uitoefening van benuttingsjacht kenbaar gemaakt moet worden aan andere gebruikers van de buitenruimte? Zo nee, waarom niet?

Op 12 december 2014 zegde toenmalig gedeputeerde van Natuur en Milieu van den Hout toe dat hij de uitgifte en verlenging van jachtrechten wil uitstellen totdat daarover een besluit genomen is in een PS-vergadering. Op 28 april 2017 is de verhuur van jachtrechten op provinciaal eigendom namens de provincie gemandateerd aan Bureau Gloudemans.

15. Zijn er tussen december 2014 en heden jachtrechten op provinciaal eigendom verhuurd?

16. Voor welke tijdsduur zijn deze rechten verhuurd en wanneer lopen ze af?

17. Wanneer heeft er in een PS-vergadering een formeel besluit plaatsgevonden over het verlenen van jachtrechten op provinciale gronden?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.


Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel,
Partij voor de Dieren