Vragen over de uitbrei­dings­plannen van varkens­slach­terij Vion in Boxtel en de overlast op de omgeving


Indiendatum: mei 2019

Geacht college,

Varkensslachterij Vion B.V. in Boxtel heeft uitbreidingsplannen, maar stuit daarbij op verzet van omwonenden. Ondertussen hebben bijna 900 mensen een petitie tegen de uitbreiding ondertekend. De bezorgde burgers ageren tegen de stank-, geluids- en verkeersoverlast.

De gemeentelijke politiek heeft ook aandacht voor de almaar terugkerende klachten over de stankoverlast in grote delen van Boxtel. Volgens het college van burgemeester en wethouders voldoet het bedrijf aan de wettelijke regels omtrent geuroverlast.

Vion heeft bij de gemeente Boxtel een uitbreidingsvergunning aangevraagd. Uit de beantwoording van raadsvragen komt naar voren dat de gemeente zich over de aanvraag aan het beraden is. In 2015 heeft uw college een Natuurbeschermingswetvergunning verleend voor een uitbreiding van het abattoir, waarbij de omschrijving ‘Uitbreiding/wijziging van een veehouderij’ luidt.

Wij hebben hierover de volgende vragen.

 1. Bent u bekend met de uitbreidingsplannen?
 2. Bent u met de gemeente Boxtel in overleg over de uitbreidingsplannen? Zo ja, welke onderwerpen zijn in dat overleg aan de orde? Zo nee, waarom niet?
 3. Heeft Vion al een aanvraag voor een Wet natuurbeschermingsvergunning bij u ingediend? Zo ja, kunnen wij deze aanvraag inzien?
 4. Indien ‘nee’ op voorgaande vraag: verwacht u dat er voor de uitbreiding wel een Wnb-vergunning noodzakelijk is? Zo nee, waarom niet?
 5. Bent u met ons van mening dat, gezien de aard van de omgeving en de mate van belasting in de huidige situatie al voor overlast zorgt, de provincie zich in dient te spannen om de aanbevelingen uit de Handreiking Volksgezondheid en veehouderij van de GGD op te volgen, door (ook in het provinciale deel van de vergunningverlening) voor deze uitbreiding volksgezondheidsaspecten mee te wegen? Zo ja, op welke wijze gaat u hier zorg voor dragen? Zo nee, waarom niet?
 6. Is de varkensslachterij van Vion in Boxtel gecontroleerd in het kader van het project Intensivering Toezicht Veehouderijen? Zo ja, wat zijn de uitkomsten van de controle? Zo nee, gaat VION gecontroleerd worden in het kader van het project?
 7. Hoeveel klachten zijn er tot heden ingediend over overlast van de varkensslachterij van Vion?
 8. Aan welke geurnormen moet de varkensslachterij van Vion voldoen?
 9. Behoort de varkensslachterij van Vion in Boxtel tot de VTH-categorie verhoogd risico, bijvoorbeeld vanwege een relatief hoog aantal klachten? Zo ja, is dat reden om het bedrijf vaker te controleren? Zo nee, waarom niet?
 10. Bent u het met ons eens dat een relatief hoog aantal klachten over geuroverlast op zijn minst te denken geeft over de hoogte van de geurnorm waar het bedrijf aan moet voldoen? Graag een toelichting.
 11. Deelt u de zorgen van burgers, die in de petitie worden genoemd? Zo ja, op welke wijze kunt u deze zorgen het hoofd bieden? Zo nee, waarom niet?


Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel,
Partij voor de Dieren

Indiendatum: mei 2019
Antwoorddatum: 4 jun. 2019

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.


1. Bent u bekend met de uitbreidingsplannen?

Antwoord:
Ja.


2. Bent u met de gemeente Boxtel in overleg over de uitbreidingsplannen? Zo ja, welke onderwerpen zijn in dat overleg aan de orde? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, de gemeente is hiervoor het bevoegde gezag.


3. Heeft VION al een aanvraag voor een Wet natuurbeschermingsvergunning bij u ingediend? Zo ja, kunnen wij deze aanvraag inzien?

Antwoord:
Nee.


4. Indien ‘nee’ op voorgaande vraag: verwacht u dat er voor de uitbreiding wel een Wnb-vergunning noodzakelijk is? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
VION heeft een Wnb vergunning van 30 juni 2015. Bij de beoordeling van het voornemen tot uitbreiding is gebleken dat gelet op de aard en omvang van de gevraagde activiteiten geen nieuwe vergunning in het kader van de Wnb noodzakelijk is.


5. Bent u met ons van mening dat, gezien de aard van de omgeving en de mate van belasting in de huidige situatie al voor overlast zorgt, de provincie zich in dient te spannen om de aanbevelingen uit de Handreiking Volksgezondheid en veehouderij van de GGD op te volgen, door (ook in het provinciale deel van de vergunningverlening) voor deze uitbreiding volksgezondheidsaspecten mee te wegen? Zo ja, op welke wijze gaat u hier zorg voor dragen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee. De gemeente is voor dit bedrijf het bevoegd gezag. Daarnaast gaat de genoemde Handreiking over veehouderijen. VION is een slachterij met vleesverwerkende activiteiten.


6. Is de varkensslachterij van VION in Boxtel gecontroleerd in het kader van het project Intensivering Toezicht Veehouderijen? Zo ja, wat zijn de uitkomsten van de controle? Zo nee, gaat VION gecontroleerd worden in het kader van het project?

Antwoord:
Nee, VION is geen veehouderij.


7. Hoeveel klachten zijn er tot heden ingediend over overlast van de varkensslachterij van VION?

Antwoord:
Dat is ons niet bekend, de gemeente is hiervoor het bevoegd gezag.


8. Aan welke geurnormen moet de varkensslachterij van VION voldoen?

Antwoord:
De gemeente is hiervoor bevoegd gezag, zij dienen het aanvaardbaar hinderniveau te bepalen. Hiervoor wordt in veel gevallen de Brabantse beleidsregel industriële geur gebruikt. Bij toepassing van deze beleidsregel mag verwacht worden dat geen geurhinder optreedt.


9. Behoort de varkensslachterij van VION in Boxtel tot de VTH-categorie verhoogd risico, bijvoorbeeld vanwege een relatief hoog aantal klachten? Zo ja, is dat reden om het bedrijf vaker te controleren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
De gemeente is hiervoor het bevoegd gezag en bepaalt dus de mate van controle.


10. Bent u het met ons eens dat een relatief hoog aantal klachten over geuroverlast op zijn minst te denken geeft over de hoogte van de geurnorm waar het bedrijf aan moet voldoen? Graag een toelichting.

Antwoord:
Het is aan het bevoegd gezag om dit te beoordelen.


11. Deelt u de zorgen van burgers, die in de petitie worden genoemd? Zo ja, op welke wijze kunt u deze zorgen het hoofd bieden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Uiteraard vinden wij het vervelend dat Brabantse burgers overlast ondervinden in hun leefomgeving. Het is echter aan het bevoegd gezag, in dit geval de gemeente, iets met deze zorg te doen.


Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter, de secretaris,
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Interessant voor jou

Vragen over het voornemen om een vergunning te verlenen voor de directe lozing van GenX en PFOA op de Nieuwe Merwede

Lees verder

Technische vragen over explosiegevaar emissiearme vloeren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer