Vragen over fraude in de melk­vee­hou­derij en project Inten­si­vering toezicht veehou­de­rijen


Indiendatum: jan. 2018

Schriftelijke vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant betreffende fraude in de melkveehouderij en project Intensivering toezicht veehouderijen.


Geacht college,

Vandaag bericht het ministerie van LNV over fraude in de melkveehouderij. Bij de inspectie van 93 bedrijven is gebleken dat 45 bedrijven melkkoeien onterecht hebben geregistreerd als vaars (een jongvolwassen koe die nog niet heeft gekalfd). Terwijl een melkkoe als één grootvee eenheid (GVE) telt, telt een vaars maar voor 0,5 GVE. Door een melkkoe als vaars te registreren kan een veehouder onterecht meer fosfaat produceren dan is toegestaan.

Vanaf 1 januari is de provincie in samenwerking met gemeenten begonnen met het project ‘Intensivering Toezicht Veehouderijen’. In drie jaar tijd worden alle veehouderijen (binnen de gemeenten die meedoen) bezocht en gecontroleerd op het voldoen aan wet- en regelgeving.

Wij hebben hierover de volgende vragen.

1. Bevinden zich onder de 45 frauderende bedrijven ook Brabantse bedrijven? Zo ja, heeft u er zicht op welke bedrijven het zijn en heeft de fraude gevolgen voor de verleende provinciale vergunningen (waarbij per uitstootfactor is uitgegaan van een bepaald aantal dieren)? Zo nee, verwacht u dat er ook Brabantse melkveehouders zijn die op deze wijze frauderen?

2. Is deze wijze van frauderen ook toe te passen op andere soorten in Brabant gehouden dieren? Zo nee, waarom niet?

3. Wordt bij de bezoeken in het kader van het project ‘Intensivering Toezicht Veehouderijen’ ook gekeken of de registratie van de dieren strookt met de werkelijke situatie? M.a.w., zou zulke fraude aan het licht komen tijdens een bezoek in het kader van het project ‘Intensivering Toezicht Veehouderijen’? Zo nee, waarom niet?

4. Hoeveel gemeenten doen momenteel mee met het project ‘Intensivering Toezicht Veehouderijen’?


Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel,
Partij voor de Dieren

Indiendatum: jan. 2018
Antwoorddatum: 5 feb. 2018

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.


1. Bevinden zich onder de 45 frauderende bedrijven ook Brabantse bedrijven? Zo ja, heeft u er zicht op welke bedrijven het zijn en heeft de fraude gevolgen voor de verleende provinciale vergunningen (waarbij per uitstootfactor is uitgegaan van een bepaald aantal dieren)? Zo nee, verwacht u dat er ook Brabantse melkveehouders zijn die op deze wijze frauderen?

Antwoord:
Ons is niet bekend welke bedrijven het betreft. De toezichthoudende instantie is de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, niet de provincie.


2. Is deze wijze van frauderen ook toe te passen op andere soorten in Brabant gehouden dieren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee. De fraude heeft betrekking op de fosfaatreductieregeling voor de melkveehouderij. Bij andere veesectoren is deze niet van toepassing.


3. Wordt bij de bezoeken in het kader van het project 'Intensivering Toezicht Veehouderijen' ook gekeken of de registratie van de dieren strookt met de werkelijke situatie? M.a.w., zou zulke fraude aan het licht komen tijdens een bezoek in het kader van het project 'Intensivering Toezicht Veehouderijen'? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
De wijze van registratie van dieren wordt niet gecontroleerd in het kader van het project ITV, omdat dit een taak van de NVWA is.

In het project wordt door gemeenten en provincie op grond van WaboDatumvergunningen en/of Wnb-plicht wel op het maximaal aantal dieren in stallen gecontroleerd. Indien er aanleiding voor is, zullen wij vanzelfsprekend de NVWA inlichten over onze bevindingen.


4. Hoeveel gemeenten doen momenteel mee met het project 'Intensivering Toezicht Veehouderijen'?

Antwoord:
De stand van zaken op 23 januari 2018 is dat er 38 gemeenten meedoen met het project ITV.


Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter, de secretaris,
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. M.J.A. van Bijnen MBA