Vragen over gebruik van provin­ciale subsidie om illegale situatie te verhelpen


Indiendatum: apr. 2018

Schriftelijke vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant betreffende gebruik van provinciale subsidie om illegale situatie te verhelpen.


Geacht college,

Wij hebben kennis genomen van het niet voldoen aan vergunningsvoorwaarden door een varkenshouder in Rijkevoort, gemeente Boxmeer.

Uit een controlerapport van de Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN) van 19 december 2017 blijkt dat het bedrijf aan Hoekstraat 14 in Rijkevoort aan veel regels niet voldoet. Het gaat onder meer om ontbrekende luchtwassers, ontbrekende elektrische monitoring en een te hoog aantal gehouden varkens.

Deze gebreken hebben invloed op de ammoniak-uitstoot van het bedrijf. Volgens het controlerapport bedraagt deze 6.612 kg/jaar i.p.v. de vergunde 1.888 kg/jaar. De overtredingen raken hiermee een provinciaal belang.

De ondernemer had 3 maanden de tijd om de vele gebreken te verhelpen. Deze periode is ondertussen verstreken.

De omgeving ondervindt overlast van het bedrijf. Wij stelden eerder schriftelijke vragen over subsidie die het bedrijf zou ontvangen uit de Subsidieregeling Urgentiegebieden Noord-Brabant 2016 (SUN) voor de aanschaf en installatie van een luchtwasser. In de beantwoording van deze vragen gaf u aan dat de veehouder aan de wettelijke verplichtingen voldoet en met de aanschaf van de luchtwasser in bovenwettelijke maatregelen investeert. Artikel 1.8 van de SUN stelt dat kosten voor uitvoering van wettelijke taken niet subsidiabel zijn.

In de beantwoording van een recente technische vraag die wij stelden over de stand van zaken rond deze aanvraag gaf u aan (dd. 15 maart 2018) dat de subsidieaanvraag voor de luchtwasser nog steeds in behandeling is. Ondertussen heeft het bedrijf ook SUN-subsidie aangevraagd voor de opkoop van een burgerwoning (Hoekstraat 12, Rijkevoort).

Over deze situatie hebben wij de volgende vragen.

1. Heeft de ondernemer de vele gebreken ondertussen verholpen? Zo ja, kunt u het controlerapport voorleggen waaruit dit blijkt? Zo nee, wat zijn de consequenties?

2. Bent u voornemens een last onder bestuursdwang op te leggen wanneer alle dwangsommen zijn verbeurd en de situatie niet is hersteld?

3. Welk effect heeft of had de te grote uitstoot van ammoniak op de omliggende natuur?

4. Op welke wijze kan de schade op natuur worden verhaald bij de ondernemer?

5. Hoe wordt of werd deze extra uitstoot opgevangen? Heeft of had het gevolgen voor andere vergunningaanvragen in de omgeving?

6. Bent u met ons eens dat de kosten van de luchtwasser waarvoor SUN-subsidie in aangevraagd, kosten voor uitvoering van wettelijke taken betreffen, aangezien het bedrijf in de huidige situatie (zonder de luchtwasser) niet aan de vergunningsvoorwaarden voldoet en dus níet aan de wettelijke verplichtingen voldoet? Zo ja, klopt het dat SUN-subsidie op basis hiervan niet verleend kan worden? Zo nee, waarom is in dit geval geen sprake van uitvoering van wettelijke taken?

7. Idem voor de SUN-subsidie voor het opkopen van de woning aan Hoekstraat 12, Rijkevoort.

Wij danken u bij voorbaat voor uw beantwoording.


Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel,
Partij voor de Dieren

Indiendatum: apr. 2018
Antwoorddatum: 22 mei 2018

Wij beantwoorden deze vragen als volgt:


1. Heeft de ondernemer de vele gebreken ondertussen verholpen? Zo ja, kunt u het controlerapport voorleggen waaruit dit blijkt? Zo nee, wat zijn de consequenties?

Antwoord:
Wij zijn op basis van de Wet algemene bepalingen geen bevoegd gezag voor dit bedrijf en kunnen hierover dus geen uitspraken doen.


2. Bent u voornemens een last onder bestuursdwang op te leggen wanneer alle dwangsommen zijn verbeurd en de situatie niet is hersteld?

Antwoord:
Zie vraag 1.


3. Welk effect heeft of had de te grote uitstoot van ammoniak op de omliggende natuur?

Antwoord:
Indien er sprake is van een te grote uitstoot van ammoniak op de omliggende natuur is de gemeente de partij die u informatie kan verstrekken over de eventuele effecten daarvan.


4. Op welke wijze kan de schade op natuur worden verhaald bij de ondernemer?

Antwoord:
Zie vraag 1.


5. Hoe wordt of werd deze extra uitstoot opgevangen? Heeft of had het gevolgen voor andere vergunningaanvragen in de omgeving?

Antwoord:
Zie vraag 1, overigens is ons verder niets bekend.


6. Bent u met ons eens dat de kosten van de luchtwasser waarvoor SUN-subsidie in aangevraagd, kosten voor uitvoering van wettelijke taken betreffen, aangezien het bedrijf in de huidige situatie (zonder de luchtwasser) niet aan de vergunningsvoorwaarden voldoet en dus níet aan de wettelijke verplichtingen voldoet? Zo ja, klopt het dat SUN-subsidie op basis hiervan niet verleend kan worden? Zo nee, waarom is in dit geval geen sprake van uitvoering van wettelijke taken?

Antwoord:
Voor de locatie Hoekstraat 14 hebben wij geen SUN-subsidieaanvraag ontvangen voor de kosten van een luchtwasser.


7. Idem voor de SUN-subsidie voor het opkopen van de woning aan Hoekstraat 12, Rijkevoort.

Antwoord:
Wij hebben de aanvraag voor Hoekstraat 12 nog in behandeling.


Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter, de secretaris,
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. M.J.A. van Bijnen MBA