Vragen over het toestaan van beperkte drukjacht op Wilde zwijnen


Geacht college,

Op verzoek van een aantal Nederlandse provincies heeft minister Schouten op grond van onder andere artikel 17 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, de beperkte drukjacht op Wilde zwijnen mogelijk gemaakt. Hierover hebben wij de volgende vragen.

1. Wat vindt u er van dat minister Schouten in haar kamerbrief van 12 oktober 2018 het hierboven genoemde artikel aanhaalt, dat is gericht op het voorkomen van besmettelijke dierziekten door het ‘’voorbehoedend behandelen, merken, opsluiten en aanlijnen’’ van gehouden dieren, en dit artikel vervolgens gebruikt voor het wettelijk mogelijk maken van beperkte drukjacht op gezonde, in het wild levende, Wilde zwijnen?

2. Bent u van mening dat deze regeling juridisch houdbaar is? Zo ja, waarom?

3. Bent u met ons eens dat het niet nodig is om lukraak gezonde dieren te gaan doden als preventieve maatregel? Zo nee, waarom niet?

Volgens de minister vindt bij beperkte bewegingsjacht niet dezelfde schade aan flora en fauna plaats zoals dat bij drijfjacht gebeurt.

4. Kunt u aan ons uitleggen hoe er bij beperkte drukjacht minder ecologische schade optreedt dan bij drijfjacht?

5. Kunt u aan ons uitleggen hoe er bij beperkte drukjacht minder verstoring bij Wilde zwijnen en andere diersoorten optreedt dan bij drijfjacht?

6. De beperkte drukjacht zal worden uitgevoerd door de mensen die op dit moment een ontheffing of een aanwijzing hebben vanuit uw college, voor het beheren van de Wilde zwijnen-populatie. Zij hebben geen ervaring hebben met deze vorm van jacht. Hoe verwacht u dat zij de beperkte drukjacht naar behoren gaan uitvoeren terwijl zij dit nooit eerder hebben gedaan?

7. Wie is het bevoegd gezag wat betreft de uitvoering van de regeling?

8. Op welke wijze en hoe frequent zal controle op de uitvoering van deze in Noord-Brabant nieuwe vorm van jacht plaats gaan vinden?

9. Kan worden geregistreerd en bekend gemaakt wanneer, (datum en tijd), de beperkte drukjacht plaatsvindt en in welke richting de dieren worden verdreven? Zo nee, waarom niet?

10. Kan worden geregistreerd en bekend gemaakt hoeveel (extra) wildaanrijding plaatsvinden tijdens de periode dat de drukjacht wordt uitgevoerd? Zo nee, waarom niet?

11. Hoe bepaalt u dat het risico op een uitbraak van Afrikaanse Varkenspest voldoende zal zijn afgewend? Is dat wanneer alle Wilde zwijnen dood zijn?

12. Voor welke tijdspanne is deze beperkte drukjacht toegestaan?

Wij danken u bij voorbaat voor uw beantwoording.


Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel en Paranka Surminski,
Partij voor de Dieren