Vragen over illegale voeder­plekken in de Vlier­dense bossen, gemeente Deurne


Indiendatum: 4 jan. 2023

Geacht college,

In de Vlierdense bossen, gemeente Deurne, zijn vier illegale voederplekken aangetroffen. De voederplekken worden gebruikt om dieren te lokken met voer met het doel ze gemakkelijker te doden. In een artikel in het Eindhovens Dagblad staat dat het niet voor het eerst is dat er illegale voerplekken met mais worden aangetroffen en gemeld bij de gemeente en de Wildbeheereenheid (WBE) in Deurne. Meest recent gebeurde dat nog vorig jaar en over precies dezelfde plekken. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. Bent u bekend met het artikel?

2. Kunt u nagaan voor welke diersoort(en) het voer in het gebied is geplaatst, en op basis van welke ontheffing of vrijstelling dit is gebeurd? Zo nee, waarom niet?

In het artikel wordt door de ontdekker van de voederplekken gezegd, dat het onethisch is om een voerplek te maken en er vervolgens bij te gaan zitten om drachtige reegeiten te schieten. Ook wordt genoemd dat de voederplekken minstens 250 meter van elkaar verwijderd zouden moeten zijn, en dat dat in deze situatie niet het geval is.

3. Kunt u bij de gemeente Deurne of de WBE Deurne na (laten) gaan, of er nabij de voederplekken een installatie of een andere ingerichte schuilplaats is van waar dieren kunnen worden geschoten? Zo nee, waarom niet?

4. Wat zijn de regels voor het inrichten van voederplekken en op welke wijze wijken deze specifieke voederplekken van die regels af?

Een woordvoerder van de gemeente Deurne zegt desgevraagd dat er van wordt uitgegaan dat de WBE zich aan de regels houdt.

5. Bent u met ons eens dat daar, na het herhaaldelijk niet volgens regelgeving voeren van wild in de Vlierdense bossen, niet meer zomaar vanuit kan worden gegaan en dat het tijd is voor tussenkomst van de provincie/Omgevingsdienst? Zo nee, waarom niet?

6. Kunt u aangeven hoe u het verbod op het voeren van dieren in het wild gaat communiceren naar de gemeente Deurne en naar de Deurnese WBE? Zo nee, waarom niet?

Een woordvoerder van de gemeente Deurne zegt desgevraagd dat Samen Sterk in Brabant oren en ogen open heeft om de kwaliteit van het buitengebied te bewaken.

7. Welke maatregelen worden er door SSIB specifiek in dit gebied getroffen met betrekking tot controle en handhaving van de regels?

8. Bent u bereid om meer controle door SSIB in te zetten in het gebied, daar het blijkbaar niet gaat om een eenmalige overtreding?

9. Indien nee bij de vorige vraag: op welke wijze gaat u dan waarborgen dat men zich in de Vlierdense bossen voortaan aan de regels houdt?

De locatie van de voederplekken (tussen de N270 en de N279) levert een potentieel gevaar op voor de verkeersveiligheid. Als wilde zwijnen deze wegen gaan oversteken om bij het voer te komen, is er volgens de ontdekker van de voederplekken kans op aanrijdingen tussen wilde zwijnen en automobilisten.

10. Is het gebruikelijk om voederplekken in te stellen nabij plaatsen waar wild wordt gelokt dat de weg moet oversteken om bij het voer te komen?

11. Kunt u nagaan of het voer dat is gevonden, aantrekkelijk is voor wilde zwijnen of ander groot wild zoals reeën, en of dit het risico op overstekende wilde zwijnen of ander groot wild vergroot? Zo nee, waarom niet?

12. Kunt u aangeven hoe u gaat waarborgen dat hierboven genoemde maar ook alle andere provinciale wegen in Brabant niet onveiliger worden door (illegale) voederplaatsen?

Wij vernemen graag uw reactie en danken u bij voorbaat voor de beantwoording.


Met vriendelijke groet,

Paranka Surminski
Partij voor de Dieren Noord-Brabant

Indiendatum: 4 jan. 2023
Antwoorddatum: 31 jan. 2023

In de Vlierdense bossen, gemeente Deurne, zijn vier illegale voederplekken aangetroffen. De voederplekken worden gebruikt om dieren te lokken met voer met het doel ze gemakkelijker te doden. In een artikel in het Eindhovens Dagblad staat dat het niet voor het eerst is dat er illegale voerplekken met mais worden aangetroffen en gemeld bij de gemeente en de Wildbeheereenheid (WBE) in Deurne. Meest recent gebeurde dat nog vorig jaar en over precies dezelfde plekken. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. Bent u bekend met het artikel?

Ja, het artikel is ons bekend


2. Kunt u nagaan voor welke diersoort(en) het voer in het gebied is geplaatst, en op basis van welke ontheffing of vrijstelling dit is gebeurd? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Volgens de Faunabeheereenheid gaat het om lokvoerplekken die zijn aangelegd voor de uitvoering van het populatiebeheer van reeën. De provincie verleent via de Faunabeheereenheid (FBE) een provincie-brede ontheffing aan Wildbeheereenheden (WBE’s) om de stand van reeën te beheren in verband met de verkeersveiligheid en schade aan agrarische gewassen te beperken.


In het artikel wordt door de ontdekker van de voederplekken gezegd, dat het onethisch is om een voerplek te maken en er vervolgens bij te gaan zitten om drachtige reegeiten te schieten. Ook wordt genoemd dat de voederplekken minstens 250 meter van elkaar verwijderd zouden moeten zijn, en dat dat in deze situatie niet het geval is.

3. Kunt u bij de gemeente Deurne of de WBE Deurne na (laten) gaan, of er nabij de voederplekken een installatie of een andere ingerichte schuilplaats is van waar dieren kunnen worden geschoten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
De uitvoering van het populatiebeheer is een verantwoordelijkheid van de lokale WBE in overleg met de terreineigenaar. Het is wettelijk toegestaan om daarvoor zogenaamde hoogzitten of aanzitladders te gebruiken. Dit is in veel gevallen veiliger omdat de jager dan een beter overzicht heeft. Vanuit een hoogzit schiet men van boven naar beneden waardoor kogels minder snel afdwalen. Voor het plaatsen van een of meerdere hoogzitten maken terreineigenaar en WBE onderling afspraken. De provincie gaat daar niet over.


4. Wat zijn de regels voor het inrichten van voederplekken en op welke wijze wijken deze specifieke voederplekken van die regels af?

Antwoord:
Vanuit de Wet natuurbescherming is het verboden om wilde dieren bij te voeren (artikel 3.32 Wnb) ter bevordering van de wildstand. Het is echter niet verboden om te lokvoeren wat is bedoeld om het beheer te optimaliseren. Wat precies het verschil is tussen bijvoeren en lokvoeren is voor interpretatie vatbaar. De provincie Limburg heeft daarom in haar ontheffing voor populatiebeheer ree gesteld dat lokvoeren tot 0,5 kg per dag, per lokvoerplek is toegestaan met een maximum van 175 kg per jaar per 100 ha. De provincie Brabant heeft het lokvoeren niet gedefinieerd. Terreineigenaar en WBE kunnen zelf over de wijze van lokvoeren en uitvoering van het populatiebeheer ree nadere afspraken maken.


Een woordvoerder van de gemeente Deurne zegt desgevraagd dat er van wordt uitgegaan dat de WBE zich aan de regels houdt.

5. Bent u met ons eens dat daar, na het herhaaldelijk niet volgens regelgeving voeren van wild in de Vlierdense bossen, niet meer zomaar vanuit kan worden gegaan en dat het tijd is voor tussenkomst van de provincie/Omgevingsdienst? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, want er lijkt geen sprake te zijn van een overtreding van wetten en beleidsregels omtrent populatiebeheer en schadebestrijding. Indien er aangetoond wordt dat er structureel en in grote hoeveelheden wordt bijgevoerd zodanig dat men niet meer kan spreken van lokvoeren, zal er handhavend opgetreden worden.


6. Kunt u aangeven hoe u het verbod op het voeren van dieren in het wild gaat communiceren naar de gemeente Deurne en naar de Deurnese WBE? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, dit gaan we niet communiceren want lokvoeren is niet verboden.


Een woordvoerder van de gemeente Deurne zegt desgevraagd dat Samen Sterk in Brabant oren en ogen open heeft om de kwaliteit van het buitengebied te bewaken.

7. Welke maatregelen worden er door SSIB specifiek in dit gebied getroffen met betrekking tot controle en handhaving van de regels?

Antwoord:
De boa’s van SSiB surveilleren in deze omgeving en hebben regelmatig gesprekken met de gemeente Deurne en de WBE. Zo houden ze zicht op de zaken die spelen in dit gebied. Ook houden zij zich bezig met de naleving van de afspraken tussen de gemeente Deurne en de WBE met betrekking tot de populatiebeheer en jacht. Bij signalen nemen de boa’s polshoogte op locatie, leggen constateringen vast en bespreken deze constateringen met de gemeente en/of de WBE. Wanneer er sprake is van een overtreding, dan wordt daarop geacteerd.


8. Bent u bereid om meer controle door SSIB in te zetten in het gebied, daar het blijkbaar niet gaat om een eenmalige overtreding?

Antwoord:
SSiB heeft al op regelmatige basis contact met betreffende partijen. Indien nodig wordt er (aanvullende) actie ondernomen.


9. Indien nee bij de vorige vraag: op welke wijze gaat u dan waarborgen dat men zich in de Vlierdense bossen voortaan aan de regels houdt?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 8.


De locatie van de voederplekken (tussen de N270 en de N279) levert een potentieel gevaar op voor de verkeersveiligheid. Als wilde zwijnen deze wegen gaan oversteken om bij het voer te komen, is er volgens de ontdekker van de voederplekken kans op aanrijdingen tussen wilde zwijnen en automobilisten.

10. Is het gebruikelijk om voederplekken in te stellen nabij plaatsen waar wild wordt gelokt dat de weg moet oversteken om bij het voer te komen?

Antwoord:
Het lokvoeren mag geen probleem opleveren voor de verkeersveiligheid. Jagers lokken met name reeën die binnen een bepaald gebied aanwezig zijn. We hebben geen aanwijzingen dat het lokvoeren ervoor zorgt dat reeën hierdoor vaker de weg oversteken.


11. Kunt u nagaan of het voer dat is gevonden, aantrekkelijk is voor wilde zwijnen of ander groot wild zoals reeën, en of dit het risico op overstekende wilde zwijnen of ander groot wild vergroot? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Volgens onze informatie komen er geen wilde zwijnen voor in dit gebied. Het lokvoeren heeft ook geen aantrekkende werking op zwijnen uit andere gebieden. Ander groot wild komt niet voor in dit gebied. Wellicht dat kleinere dieren zoals vossen, dassen, vogels en muizen meeprofiteren van het lokvoer.


12. Kunt u aangeven hoe u gaat waarborgen dat hierboven genoemde maar ook alle andere provinciale wegen in Brabant niet onveiliger worden door (illegale) voederplaatsen?

Antwoord:
Jachtactiviteiten mogen niet leiden tot onveilige verkeerssituaties. Op locaties waar wegen belangrijke leefgebieden van wilde dieren doorkruisen, houden we rekening met de verkeersveiligheid. Zo worden op locaties waar de risico’s op aanrijdingen en verkeersslachtoffer groot zijn preventieve maatregelen genomen zoals de aanleg van faunatunnels, wild-kerende rasters, wildspiegels en veeroosters.

Interessant voor jou

Technische vragen over de dreiging van een nieuw, groot varkensbedrijf in De Heen (gemeente Steenbergen) en de rol van de huidige vergunningenstop vanuit de provincie

Lees verder

Technische vragen over over de voortgang van de Brabantse Bossenstrategie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer