Bestuurs­rap­portage 1-2021


2 juli 2021

Voorzitter,
Een betrouwbare overheid komt zijn afspraken na. Zeker over dat wat voor een ieder belangrijk is; een gezonde aarde en een groene omgeving met voldoende natuur van voldoende kwaliteit.

Voortgang Natuurnetwerk Brabant
In 2027 moet het Natuurnetwerk Brabant zijn gerealiseerd. Het mag ondertussen bij iedereen hier bekend zijn dat we op dit dossier flink achterlopen. Er wordt in de burap (bestuursrapportage) gesproken over ‘versnellingsacties’, maar die bestaan veel uit het voeren van voortgangsgesprekken en het maken van samenwerkingsovereenkomsten. Daarmee halen we die broodnodige inhaalslag niet, voorzitter.

Het meest recente rapport van de provincie maakt inzichtelijk wat de ontwikkeling van de diverse soorten in de verschillende onderzochte gebieden is. Waar (herstel-)maatregelen worden genomen zijn positieve ontwikkelingen zichtbaar. Per saldo is de trend echter nog steeds dalende. Dit ondanks het gevoerde beleid om het Natuurnetwerk Brabant groter te maken, te verbinden, herstelmaatregelen te nemen.

Het lijkt ons goed dat er een Statenbijeenkomst komt over de voortgang van het Natuurnetwerk, om te kijken waar de problemen zitten, waarom het maar niet wil lukken, en hoe we verder gaan. Is de gedeputeerde bereid dit te organiseren, of is het nodig dat we hiervoor een agenderingsverzoek doen?

Voorzitter, we moeten nu echt die keuze voor minder stikstof gaan maken. Jaar op jaar heeft de economie voorrang gekregen, met als resultaat dat alles nu muurvast zit. Alle uitersten zijn bereikt, maar alsnog probeert dit college er nóg meer uit te halen, door niet benutte stikstofruimte tot de laatste druppel uit te ‘melken’. Natuurlijk gaat dat óók ten koste van de natuur, en van onze kansen om de natuurdoelen te halen waaraan we ons internationaal hebben gecommitteerd.

De betrouwbaarheid van de overheid staat hier op het spel. Sommige soorten maar niet meer redden kan simpelweg niet. Partijen die dat roepen zijn af en staan buiten de rechtsstaat.

Kwantitatieve indicatoren voor stikstofmaatregelen veehouderij
Het stoplicht staat op rood, het stoplicht staat op groen, in Brabant is altijd wat te doen. Er is heel veel te doen. Als we naar de indicatoren voor het minimaliseren van ongewenste effecten van de landbouw kijken staat het verkeerslicht op groen. Maar dat kan ook niet anders, want het doel is niet om daadwerkelijk op een resultaat aan te sturen, maar om te rapporteren wat de ontwikkelingen zijn.

Het feitelijke verband tussen provinciaal beleid en de stikstofemissies kan daarbij al niet eens worden aangetoond; de provincie heeft geen idee hoeveel stikstof wordt gereduceerd met de ondersteunende maatregelen. De maatregelen waar we al vele tientallen miljoenen aan hebben uitgegeven, en ondanks dat de deadline voor aanpassing van stallen naar achteren is verplaatst. Er is geen visie, én geen verantwoordelijkheid.

De geloofwaardigheid van het provinciale stikstofbeleid zou verbeterd kunnen worden door een lijst bij te houden van de concrete, kwantitatieve resultaten die per stikstofmaatregel geboekt moeten worden, en hoeveel dat mag gaan kosten. Wij willen kosteneffectieve stikstofreductie in plaats van achteloos geld voor stallen overmaken.

Juridische houdbaarheid stikstofhandel
Wij horen ook graag van het college in hoeverre zij er van is overtuigd dat het maximaal uitmelken van niet-gebruikte stikstofruimte juridisch stand zal houden. Het leidt tenslotte niet tot meetbare afname van stikstofdepositie in de Natura 2000-gebieden. Of kunnen we dit stikstofbeleid beschouwen als de zoveelste vertragingsmanoeuvre? Hebben we over een jaar wéér te maken met een juridische stikstofcrisis die we allemaal zogenaamd niet aan zagen komen? Hoe vaak wil dit college zich aan dezelfde steen stoten? Is er al begonnen aan een plan B?

Waardering burgers mestfabrieken
We vinden het hoopgevend om te zien dat de provincie wel gewoon inzicht kan of mag hebben van de mening van de inwoners van Brabanders. Er wordt regelmatig onderzoek gedaan naar de waardering door burgers van de staat en inrichting van de provinciale wegen.

De 'complexiteit die hier achter schuilgaat' is in dit geval geen probleem. Er is ook geen sprake van een ‘simpele ja-nee-vraag’. Zou het college er voor open staan om bij de afdeling Mobiliteit eens na te gaan hoe zo een onderzoek naar de waardering van burgers, over bijvoorbeeld mestfabrieken, gewoon uitgevoerd kan worden?

Uitvoering moties
Als laatste een oproep aan het college om alle moties, die eerder ingediend zijn, voortvarend op te pakken. Concreet een vraag naar op welke wijze de uitvoering van een breed gesteunde motie van vorig jaar voor steun aan de opvang van inheemse dieren is uitgevoerd?